Психологија

Понашање потрошача и маркетинг
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Увод у маркетинг - основни појмови управљања маркетингом, суштина концепције маркетинга, улога маркетинга у организацијама и друштву, стратешки маркетинг и менаџмент, планирање маркетинг-стратегије, маркетинг као мултидисциплинарно поље, интегритет и етичност психолога у маркетингу, специјалне теме. Понашање потрошача - дефинисање области понашања потрошача, развој и проблеми, маркетиншки поглед на понашање потрошача, организације потрошача и маркетинг. Варијабле потрошачког понашања. Испитивање потрошача. Психологија маркетиншке комуникације. Пројекти у области маркетинга - Планирање, презентација, реализација, праћење и евалуација пројеката.
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање за почетак самосталног практичног рада, пре свега у области истраживања тржишта и маркетиншке комуникације, али и за почетак самосталног научно-истраживачког рада у области психологије потрошача и психологије маркетиншке комуникације. Стицање основних знања (појмови и теорије, методологија рада, професионални стандарди у раду, основна стручна терминологија и скраћенице на енглеском језику) која ће им омогућити успешан почетак рада и самостално усвајање знања и вештина које ће им бити неопходне у раду Увиђање неопходности и начина примене знања из различитих области психологије (на теоријском, истраживачком и практичном нивоу) у циљу решавања конкретних проблема и рада са људима различитих струка Стицање основних вештина – планирање пројеката, вођење пројеката, планирање и извођење истраживања тржишта, коришћење резултата истраживања, планирање стратегије комуникације, планирање стратегије појединачних комуникационих средстава, презентовање пројеката, вођење креативног рада, евалуација пројеката. Грађење професионалног идентитета.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (26 сата) Вежбе: 2 часа недељно (26 сати)
Обавезе студената: Присуствовање и активан рад на предавањима и вежбама Израда пројекта Полагање колоквијума
Постојећи курсеви:
↑↑↑