Психологија

Психологија рада и организације
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Социјално-психолошки приступ раду, предмет и задаци психологије рада и организације, личност и организација, учење у процесу рада, задовољство и ставови према раду, мотивација за рад, радне групе и групна динамика, руковођење у организацији, комуницирање у процесу рада, конфликти у организацији, ометајући фактори радне средине.
Циљ изучавања предмета: Преглед базичних проблема и теорија у психологији рада и организације и повезивање са њиховом применом у радним организацијама. Проширивање усвојених знања из области психологије рада и психологије межуљудских односа у правцу нових и сложенијих концепата и приступа. Развијање аналитичког и критичког приступа у читању стручне литературе. Сагледавање могућих приступа у решавању практичних проблема.
Предуслови за полагање: Положени сви предмети предвиђени програмом прве три године студија.
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно (укупно 26 часова) Вежбе 3 часа недељно (укупно 39 часова)
Обавезе студената: Обавезно похађање предавања и вежби Израда семинарског рада Полагање колоквијума
Постојећи курсеви:
↑↑↑