Психологија

Психологија деце са посебним потребама
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Садржај: 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце са посебним потребама. Психолошке основе процене деце са посебним потребама. 2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са посебним потребама. О интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју деце са посебним потребама. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. Дете са посебним потребама и ППС. Дете са посебним потребама и породица. Дете са посебним потребама и вршњаци. Дете са посебним потребама и учитељ (васпитач, наставник). 4. Како припремити школу за децу са посебним потребама. Како припремити дете, родитеља и школу. О праћењу и подстицању адаптације детета на школу. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са посебним потребама за учење. Како адаптирати програме. Како направити индивидуални образовни програм за дете.
Циљ изучавања предмета: На овом курсу студенти су изложени приликама за упознавањем разноврсних потреба деце за различитим облицима подршке, методологије развијања планова подршке у најбољем интересу детета као и критичко промишљање актуелне праксе
Предуслови за полагање: За праћење предмета неопходан је положен испит из развојне психологије, педагошке психологије и поједине тематске целине из психологије личности и социјалне психологије.
Облици наставе: а) учешће на предавањима и вежбама, максимално 2 изостанка б) циљане посете институцијама (или породицама) и кратак писани извештај: 2 посете, извештај од око 2 стране. в) тематска опсервација понашања детета: 1 кратки извештај до 2 стране г) по један кратки интервју са родитељем, дететом и учитељем (наставником, васпитачем) Вођење портфолиа
Обавезе студената: Колоквијуми: Током семестра један обавезни колоквиј Писмени испит: На крају курса. Делови обухваћени колоквијем (и положени) се признају као део писменог испита). Усмени испит Услов: Положен писмени испит. Састоји се од дискусије о задатој теми (пр. како припремити дете са посебним потребама за полазак у школу и сл.) Оцена радова Обавезе студената под а,б,в и г се сабирају и утврђује се просек. Овај просек се укључује у коначну оцену са 40% доприноса, а портфолио са 20%.
Постојећи курсеви:
↑↑↑