Психологија

Курс:
Психологија деце са посебним потребама
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце са посебним потребама. Психолошке основе процене деце са посебним потребама. 2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са посебним потребама. О интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју деце са посебним потребама. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. Дете са посебним потребама и ППС. Дете са посебним потребама и породица. Дете са посебним потребама и вршњаци. Дете са посебним потребама и учитељ (васпитач, наставник). 4. Како припремити школу за децу са посебним потребама. Како припремити дете, родитеља и школу. О праћењу и подстицању адаптације детета на школу. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са посебним потребама за учење. Како адаптирати програме. Како направити индивидуални образовни програм за дете.
Циљ изучавања курса: На овом курсу студенти су изложени приликама за упознавање разноврсних потреба деце за различитим облицима подршке, методологије развијања планова подршке у најбољем интересу детета као и критичко промишљање актуелне праксе.
Предуслови за полагање: За праћење предмета неопходан је положен испит из Развојне психологије, Педагошке психологије и поједине тематске целине из Психологије личности и Социјалне психологије.
Облици наставе: Предавања Облици рада: Комбинација предавања и метода интерактивне наставе. Илустрације преко филмова, шема и сл., групне дискусије, гостовања и посете институцијама уз организоване тематске разговоре. Број часова: 2 часа недељно, (13) недеља, укупно 26 Вежбе Реализују се у групама, зависно од разматране теме. За вежбе које се организују на факултету величина групе: до 20 студената, посете институцијама, не више од 5 студената, пожељне индивидуалне посете (нпр. у институцијама за децу са аутизмом и скл.). Облици рада на вежбама: различити облици индивидуалног и групног рада. Анализа случајева. Израда индивидуалних образовних програма, планова инклузије, интеграције, начина рада са породицом и сл. одвијају се на факултету (припрема), институцијама (школама, вртићима, дневним боравцима), а када за то постоје услови и кроз посете породицама. Број часова вежби: 1 час недељно, 13 недеља Укупно: настава 26, вежбе 13 = 39 часова Напомена: предмет је претежно практично усмерен, тако да граница између наставе и вежби није прецизно одређена. Практичним вежбама најчешће претходи кратка теоријска припрема, а предавања су илустрована примерима из праксе.
Обавезе студената: a)учешће на предавањима и вежбама, максимално 2 изостанка б)циљане посете институцијама (или породицама) и кратак писани извештај: 2 посете, извештај од око 2 стране. в)тематска опсервација понашања детета: 1 кратки извештај до 2 стране г)по један кратки интервју са родитељем, дететом и учитељем (наставником, васпитачем) Вођење портфолиа
Начин оцењивања рада и резултата: Колоквијуми: Током семестра један обавезни колоквиј Писмени испит: На крају курса. Делови обухваћени колоквијем (и положени) се признају као део писменог испита). Усмени испит Услов: Положен писмени испит. Састоји се од дискусије о задатој теми (пр. како припремити дете са посебним потребама за полазак у школу и сл.) Оцена радова и портфолиа Обавезе студената под а,б,в и г се сабирају и утврђује се просек. Овај просек се укључује у коначну оцену са 40% доприноса. Портфолио - 20%
План курса:

1. недеља
предавање - Деца са посебним потребама - концепцијски приступи
I. ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА – концепцијски приступ Концепцијски приступи и модели, међународна перспектива Основни појмови Класификација и учесталост јављања ометености у развоју

2. недеља
предавање - Ка социјално-инклузивном моделу
Препоруке међународне заједнице за рад са децом са п.п. Инклузија у вртић Инклузија у школу

3. недеља
предавање - Развој деце са посебним потребама
О потребама и правима детета са текоћама у развоју О класама људских потреба у развојном периоду О мотивацији за образовање детета са п.п.

4. недеља
предавање - Игра
Игра и развој деце са посебним потребама Игра као облик подстицања развоја детета са п.п. Врсте стимулативних игара

5. недеља
предавање - Развој индивидуалних функција
2.7. Интелектуални развој детета са п.п. 2.8. Емоционални развој детета са п.п. 2.9. Социјални развој детета са п.п.

6. недеља
предавање - Развој личности особе са п.п.
Особености животног циклуса особе са п.п. Развојни период животног циклуса особе са п.п. Интеграциони процеси у личности (самосвест, идентитет, зрелост)

7. недеља
предавање - ДЕТЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ПСИХОЛОШКИ ПОТПОРНИ СИСТЕМИ - 1
3. ДЕТЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ПСИХОЛОШКИ ПОТПОРНИ СИСТЕМИ Породица и развој детета са посебним потребама Особености у у динамици породичних односа Откривање очуваних потенцијала детета са п.п.

8. недеља
предавање - ДЕТЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ПСИХОЛОШКИ ПОТПОРНИ СИСТЕМИ - 2
Однос детета са п.п. са браћом и сестрама Дете са посебним потребама и вршњаци Дете са посебним потребама и учитељ (васпитач, наставник)

9. недеља
предавање - ДЕТЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ВРТИЋУ, ШКОЛИ
Готовост детета са посебним потребама за полазак у школу Припрема детета, родитеља и учитеља пре поласка у школу Период адаптације детета на школу

10. недеља
предавање - Индивидуални образовни план за дете са п.п.
Израда и функција индивидуалног образовног плана Развојне и педагошке индикације за израду ИОП-а Улога учитеља (васпитача), родитеља и педагога/психолога у тиму

11. недеља
предавање - Рад са породицом детета са п.п.
Родитељи као партнери школе Принципи и припрема родитеља за партнерски однос Учешће родитеља у подстицању детета за школу

12. недеља
предавање - Сарадња са наставницима у инклузивном процесу
Припрема учитеља за инклузивни процес Развијање и одржавање позитивних ставова према детету са п.п. Улога учитеља у подстицању детета са п.п. и вршњака за сарадњу

13. недеља
предавање - Инклузија као тип културе школе
Опремање школе за децу са п.п. Индекс припремљености школе за децу са п.п Функционално повезивање школе (вртића) и локалне заједнице
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шекспир Р. Психологија ометених у развоју, Нолит, Београд, 1979
Хрњица С. Дете са развојним сметњама у редовној школи, Учитељски факултет,Београд, 1997
Рајовић В.: Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце, Институт за психологију, Београд 2004
Хрњица и сар.: Ометено дете, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990 (одабрана поглавља)
Виготски Л.: Основи дефектологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
Општа допунска литература
С. Хрњица и аутори: Школа по мери детета –Приручник за рад са ученицима редовне школе који имају тешкоће у развоју
Х. Дејвис: Саветодавни рад са родитељима хронично оболеле и деце ометене у развоју
Различите књиге и чланци, извори са интернета - на сугестију наставника или по избору студента.
↑↑↑