Психологија

Курс:
Медијација
У оквиру предмета: Медијација
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Медијација као начин решавања сукоба; 2. Области примене медијације у свету; 3. Медијација у образовним установама / школи; 4. Предности и ограничења примене медијације; 5. Функција и улоге медијатора; 6. Кодекс професионалног понашања медијатора; 7. Три основна модела медијације; 8. Фазе медијације; 9. Типични проблеми у медијацији и интервенције медијатора; 9. Етичка и друга отворена питања у медијацији; 10. Перспектива развоја медијације
Циљ изучавања курса: Медијација је курс који оспособљава студенте психологије да сагледају предности и ограничења медијације у односу на друге алтернативне начина решавања сукоба и идентификују типове конфликта и срединске услове под којима је медијација могућа. Курс такође оспособљава студенте да разумеју функцију и улогу медијатора у процесу медијације. По завршетку овог курса студенти ће стећи основне вештине посредовања у сукобима и биће у стању да их примене у различитим контекстима.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курс Комуникацијске вештине.
Облици наставе: Предавања/вежбе: 3 часа недељно (Укупно 39 сата) Предавања: 4 недеља (12 сати) Вежбе: 9 недеља (27 сати) Семинарски рад: 12 сати Дневник учења: 9 сати
Обавезе студената: Обавезно присуствовање предавањима и вежбама Учешће у симулацијама Семинарски рад Излагање и дискусија теме изабране за семинарски рад Вођење дневника учења и израда личног плана акције
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе 60% Писмени испит 40%
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у медијацију
1.1. Медијација као начин решавања сукоба 1.2 Дефиниција и принципи медијације 1.3 Медијација и други алтернативни начини решавања сукоба 1.4 Историјат медијације

2. недеља
предавање - Области примене медијације у свету
Медијација у образовним установама / школи

3. недеља
вежбе - Предности и ограничења примене медијације
a.(групна дискусија) b. Избор теме за семинарски рад (менторски рад) - Студенти су обавезни да на састанак са наставником додју са предлогом теме за семинарски рад и предлогом чланака који ће се користити за писање семинарског рада - Заједно са наставником се утврдјује тема и избор чланака

4. недеља
вежбе - Вршњачка медијација – приказ програма
(гостовање аутора програма)

5. недеља
предавање - Типови конфликта и средински услови под којима је медијација могућа
Типови конфликта и средински услови под којима је медијација могућа Функција и улоге медијатора Кодекс професионалног понашања медијатора

6. недеља
предавање - Три основна модела медијације
Три основна модела медијације Фазе медијације

7. недеља
вежбе - Типични проблеми и интервенције медијатора у појединим фазама медијације
(играње улога)

8. недеља
вежбе - Припрема за медијацију – анализа сукоба и формулисање стратегије интервенције
(анализа видео снимака примера медијације)

9. недеља
вежбе - Примена медијације у школи – симулација
(1-4 фаза: започињање медијације, непрекинуто време, размена и разјашњења, структуирање проблема)

10. недеља
вежбе - Примена медијације у школи – симулација
(5-7: структуирање проблема, мапирање и преоквиравање, умножавање решења)

11. недеља
вежбе - Примена медијације у школи – симулација
(8-10 фаза: постизање консензуса око једног решења, писање сморазума, утврђивање механизама за праћење примене споразума)

12. недеља
вежбе - Излагање семинарских радова и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (ПП презентација обавезна) у оквиру 10 минута Завршна дискусија о изложеним радовима

13. недеља
предавање - Завршни преглед
Етичка и друга отворена питања Перспектива медијације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Cloke, K., (1994): Mediation, Revenge and the Magic of Forgiveness, Santa Monica: Center for Dispute Resolution (одабрана поглавља)
2. Медијација као начин решавања сукоба, зборник радова (у припреми)
3. Moore, C.W. (1996) Како се одвија медијација, у књизи Попадић Д. и др. (уредн.) Социјални конфликти, Група МОСТ и Центар за антиратну акцију, Београд, стр. 167-189
Општа допунска литература
Liebmann, M., (2000): Mediation in Context. London: Jessica Kingsley Publishers
Van Gurp, H. (2003) Вршњачко посредовање – комплетан водич за конструктивно решавање конфликта у школама, Београд, Група МОСТ, 92 стр.
3 изворна чланака из научних часописа изабраних од стране студента у зависности од избора теме за семинарски рад
↑↑↑