Психологија

Курс:
Социјализација
У оквиру предмета: Социјализација
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Процеси социјализације: Појам социјализације - схватања и проблеми. Социјално учење - врсте и облици. 2. Агенси и извори социјализације: Извори социјализације - култура и друштвена структура. Агенси социјализације: Породица. Школа. Група вршњака. Средства масовних комуникација. Социјализација одраслих. 3. Ефекти (исходи) социјализације: а Социјализација основних психичких функција. б Социјализација и мотивација: Схватања о мотивима и врсте мотива. Социјализација биолошких потреба. Социјални мотиви. ц Социјални ставови и вредности: Појам става и вредности. Структура ставова и вредности. Формирање и мењање социјалних ставова. Деловање и функције ставова. Одржавање ставова и отпор према њиховом мењању. Предрасуде и национални ставови.
Циљ изучавања курса: Социјализација спада у фундаменталне научне дисциплине која омогућава лакше усвајање знања из других области и његову бољу интерпретацију. Социјализација има за циљ да потпомогне успешно савлађивање примењених психолошких дисциплина, као нпр. психологије међуљудских односа, педагошке психологије, психологије политичког понашања, психологије у маркетингу, итд. Знања усвојена на овом предмету побољшавају разумевање и повећавају компетентност у практичном, професионалном раду психолога. У оквиру вежби главни циљ је да се студенти обуче у изради и примени различитих техника, пре свега упитника и различитих скала за испитивање ставова, као и да се детаљније упознају са темама које се излажу на предавањима
Предуслови за полагање: Предуслов за Социјализацију је претходно савладано градиво из опште психологије, методологије психолошких истраживања и статистике. Поред тога, пожељна су знања из психометрије и психологије личности.
Облици наставе: а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 52 часа у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 24 часа у семестру.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују вежбама, да у оквиру њих учествују у раду малих група: у изради пројекта, инструмента за испитивање и извођењу пробног испитивања
Начин оцењивања рада и резултата: Студентима се омогућава да са два колоквијума савладају предвиђено градиво. Студенти који положе коловијуме стичу право да на завршном испиту буду ослобођени писменог дела, а да за усмени део припреме градиво у скраћеном облику. Колоквијуми нису обавеза већ понуђена могућност. У тој варијанти коначна оцена је резултат успеха на колоквијумима (55%), рада на часовима (20%) и показаног знања на усменом делу испита (25%). Ако студент не излази на колоквијуме, коначна оцена је резултанта оцене на писменом (45%), рада на часовима (20%) и успеха на усменом (35%).
План курса:

1. недеља
предавање - Основни појмови: социјализација и социјално учење
Појам социјализације; Процеси социјализације; Социјално учење: класично, инструментално и опсервационо условљавање.

1. недеља
вежбе - Пројекат истраживања: структура
Израда идејне скице и пројектовање истраживања на задату тему: теоријски део пројекта.

2. недеља
предавање - Учење по моделу и учење увиђањем
Учење по моделу: идентификација, имитација и учење улога; учење увиђањем.

2. недеља
вежбе - Пројекат: методолошки део
Израда методолошког дела пројекта: операционализација варијабли, избор метода и техника, нацрт узорка и план обраде података

3. недеља
предавање - Интернализација, култура и социјализација
Интернализација; награђивање и кажњавање; Појам извора и агенаса социјализације (без агенаса соц.); Култура и социјализација.

3. недеља
вежбе - Гласине и ширење гласина: демонстрација
Експериментална емонстрација: гласине и ширење гласина (уочавање експерименталног дизајна; проблеми операционализације променљивих; процеси трансформације садржаја гласина; фактори) .

4. недеља
предавање - Друштвена структура и социјализација
Проблем националних карактеристика; Положаји и улоге; (без сукоба улога и мушких и женских улога) Друштвена структура и социјализација: критеријуми и покушаји стратификације у свету и код нас.

4. недеља
вежбе - Израда упитника: фаза рашчлањивања задатог проблема и избор индикатора
Рашчлањивање истраживачког проблема, креирање листе индикатора, валидација и избор индикатора

5. недеља
предавање - Утицај класне и слојне припадности
Утицај класне и слојне припадности на ставове и понашање; Агенси социјализације.

5. недеља
вежбе - Израда упитника: формулисање питања
Израда упитника: формулисање питања и проблеми везани за смисао и вербалну формулацију питања.

6. недеља
предавање - Утицај социјалних фактора на опажање и когнитивне процесе
Социјални фактори и опажање; Утицај социјалних фактора на учење и памћење; Утицај социјалних фактора на мишљење (без сугестије).

6. недеља
вежбе - Финализација и ревизија упитника
Стратегије обликовања упитника и његова провера и ревизија

7. недеља
предавање - Социјализација и мотивација
Утицај социјалних фактора на мерење и развитак интелигенције; Социјални фактори и емоционално понашање; Социјализација и мотивација; социјализација биолошких потреба; Социјални фактори усмерени на обезбеђење личне афирмације и егзистенције.

7. недеља
вежбе - Диференцијалне скале: прва фаза
Скале Терстоновог типа (Диференцијалне скале): формирање прелиминарне листе тврдњи, оцењивање и сортирање од стране експерата.

8. недеља
предавање - Социјални мотиви: први део
Грегарни мотив, мотив за афективном везаношћу, мотив зависности; Мотив за постигнућем; Афилијативни мотив.

8. недеља
вежбе - Диференцијалне скале: друга фаза
Скале Терстоновог типа (Диференцијалне скале): израчунавање скалних вредности и избор коначне листе. Модификације Терстоновог поступка.

9. недеља
предавање - Социјални мотиви (други део): агресивност и алтруистичко понашање
Дефинисање концепта агресивности, теорије о пореклу агресивности; Алтруистичко понашање, фактори испољавања алтруистичког понашања.

9. недеља
вежбе - Сумационе скале: прва фаза
Скале Ликертовог типа (Сумационе скале): Формирање прелиминарне листе, задавање и бодовање одговора

10. недеља
предавање - Послушност, морална свест, ставови и вредности
Послушност и покоравање; Појам моралне свести (без развоја морала); Појам и одређење ставова и вредности.

10. недеља
вежбе - Сумационе скале: друга фаза
Скале Ликертовог типа (Сумационе скале): утврђивање дискриминативности тврдњи и избор коначне листе.

11. недеља
предавање - Структура, функције и чиниоци формирања ставова и вредности
Структура ставова и вредности (без ауторитарне личности); Деловање и функција ставова, Кацова теорија става; Чиниоци формирања и мењања ставова и вредности.

11. недеља
вежбе - Кумулативне скале
Скале Гутмановог типа (Кумулативне скале) Богардусова скала – скала социјалне дистанце.

12. недеља
предавање - Ауторитарна личност; пропаганда, одржавање и отпор промени ставова
Персонални моменти и формирање ставова; Ауторитарна личност; Пропаганда; Одржавање ставова и отпор према мењању.

12. недеља
вежбе - Семантички диференцијал и индиректне технике за мерење ставова
Семантички диференцијал и индиректне технике за мерење ставова (тест знања, привидни тест знања, пројективне технике)

13. недеља
предавање - Поређење техника за мерење ставова
Примена обрађиваних техника на мерење става према једном ставском објекту

13. недеља
предавање - Предрасуде и етнички ставови
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рот, Н. (2003), Основи социјалне психологије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Хавелка, Н., Б. Кузмановић, Д. Попадић (1998), Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања. Центар за примењену психологију ДПС, Београд Додатна литература према потреби и заинтересованости студената за одређене теме
↑↑↑