Психологија

Курс:
Психологија међуљудских односа на раду
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс обрадјује основна знања из психологије односа на раду као и интерперсоналне вештине на раду.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са оснвним принципима односа на раду и стицање интерперсонаалних вештина неопходних у раду /вештина успешног комуницирања, решавања конфликата и др./. Интерперсоналне вештине неопходне су да би психолог успешно обављао свој посао.Али, истовремено, он утиче да његови сарадници стичу интерперсоналне вештине како би одржавали добре медјуљудске односе и како би били успешнији на послу.
Предуслови за полагање: Положени следећи испити: Основе психологије рада, Управљање каријером,Основи психотерапије и саветовања, Социјална перцепција и интеракција
Облици наставе: Предавања (26),вежбе (26), израда једног самосталног пројекта
Обавезе студената: Решаваање практичних задатака из приручника за вежбе Присуствовање и рад на предавањима и вежбама Израда пројекта
Начин оцењивања рада и резултата: Учешће у дискусији – 20 Реализација и извештај о истраживачким активностима – 40 Писмени испит: 40%
План курса:

1. недеља
предавање - 1.Интерперсонални односи на раду
Интерперсонални односи, природа феномена и чиниоци који суповезани са њима Специфичност интерперсоналних односа на раду

1. недеља
вежбе - 1.Интерперсонални односи на раду
Интерперсонални односи, природа феномена и чиниоци који суповезани са њима Специфичност интерперсоналних односа на раду

2. недеља
предавање - 2.Психологија демократије и антидемократије
Основни принципи демократије и антидемократије Демократска и антидемократска личност Демократска и антидемократска личност и интерперсонални односи

2. недеља
вежбе - 2.Психологија демократије и антидемократије
Основни принципи демократије и антидемократије Демократска и антидемократска личност Демократска и антидемократска личност и интерперсонални односи

3. недеља
предавање - 3.Комуникација на раду
Типови комуникација у организацији Комуникационе шеме, ефикасност и задовољство послом Принципи добре комуникације

3. недеља
вежбе - 3.Комуникација на раду
Типови комуникација у организацији Комуникационе шеме, ефикасност и задовољство послом Принципи добре комуникације

4. недеља
предавање - 3.Комуникација на раду
Комуникациони типови Корекције понашања комуникационих типова Особе са отежаном комуникацијом Како побољшати комуникацију

4. недеља
вежбе - 3.Комуникација на раду
Комуникациони типови Корекције понашања комуникационих типова Особе са отежаном комуникацијом Како побољшати комуникацију

5. недеља
предавање - 4. Типови личности и интерперсонални односи
Особине интерперсоналног реаговања Интерперсонални стилови

5. недеља
вежбе - 4. Типови личности и интерперсонални односи
Особине интерперсоналног реаговања Интерперсонални стилови

6. недеља
предавање - 4. Типови личности и интерперсонални односи
Особине личности значајне за односе на раду Ставови Вредности Самопроцењивање

6. недеља
вежбе - 4. Типови личности и интерперсонални односи
Особине личности значајне за односе на раду Ставови Вредности Самопроцењивање

7. недеља
предавање - 5.Личност и организација
Психолошка клима организације Схватања о односу личности и организације

7. недеља
вежбе - 5.Личност и организација
Психолошка клима организације Схватања о односу личности и организације

8. недеља
предавање - 6. Руковођење
Приступи руковођења Руковођење, вођство и менаџмент Успешни и неуспешни руководиоци и менаџери Улога психолога у селекцији руководилаца

8. недеља
вежбе - 6. Руковођење
Приступи руковођења Руковођење, вођство и менаџмент Успешни и неуспешни руководиоци и менаџери Улога психолога у селекцији руководилаца

9. недеља
предавање - 7. Лидерство
Менаџери и лидери Особине успешних лидера Дефинисање лидерске визије Мотивисање сарадника

9. недеља
вежбе - 7. Лидерство
Менаџери и лидери Особине успешних лидера Дефинисање лидерске визије Мотивисање сарадника

10. недеља
предавање - 8. Конфликти на раду
Природа конфликата нараду; узроци Начини решавања и управљања конфликтима Личне стратегије управљања конфликтима Стратегије за постизање емоционалне контроле

10. недеља
вежбе - 8. Конфликти на раду
Природа конфликата нараду; узроци Начини решавања и управљања конфликтима Личне стратегије управљања конфликтима Стратегије за постизање емоционалне контроле

11. недеља
предавање - 9. Управљање променама
Дефинисање развоја организације Организациони и индивидуални отпори променама Технике савладавања отпора променама

11. недеља
вежбе - 9. Управљање променама
Дефинисање развоја организације Организациони и индивидуални отпори променама Технике савладавања отпора променама

12. недеља
предавање - 10. Тимски рад
Тимски рад-нова пословна филозофија Врсте тимова Стварање тимова и праћемње њиховог рада Групне улоге у тимском раду

12. недеља
вежбе - 10. Тимски рад
Тимски рад-нова пословна филозофија Врсте тимова Стварање тимова и праћемње њиховог рада Групне улоге у тимском раду

13. недеља
- - Израда самосталног пројекта из психологије односа на раду

13. недеља
- - Израда самосталног пројекта из психологије односа на раду

14. недеља
- - Припрема испита

15. недеља
- - Полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р . Бојановић: Психологија медјуљудских односа ,ДПС ,2004 .
Р . Бојановић: Приручник за психологију медјуљудских односа, интерно издање
Ђуришић-Бојановић, М.(2009):Психолошка перспектива демократских односа, Београд:Институт за педагошка истраживања
Општа допунска литература
Reece, Brandt: Human Relations, Principless and Practices, Haughton Mifflin Compaany, N.Y.,1997./ Превод, одабрана поглавља 7.
↑↑↑