Психологија

Курс:
Увод у развојну психологију (Introduction to Developmental Psychology)
У оквиру предмета: Увод у развојну психологију
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Драган Јанковићдоцент
др Јелена Врањешевићванредни професор
др Ивана Степановић Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Појам психичког развоја, важна питања развојне психологије (наслеђе и средина, континуитет и дисконтинуитет...). Лаичка и научна схватања о психичком развоју; Методолошки проблеми истраживања развојно-психолошких феномена, Неурофизиолошки развој, Периодизација развоја; Развојне норме (дефиниција, врсте, порекло, коришћење норми); Пренатални период; Рани развој; Рано детињство; Средње детињство; Адолесценција; Зрело доба и старење; Рани развој и његови развојни ефекти; Развој социјалних односа; Утицај школе и школовања на развој; Развој у периоду адолесценције
Циљ изучавања курса: Након завршетка курса студенти ће стећи основна знања о развојној психологији као научној дисциплини, специфичним методолошким аспектима истраживања развојних промена, развојним нормама, периодизацији развоја и кључним развојним променама у антенаталном периоду, периоду одојчета, раном и средњем детињству, адолесценцији, зрелом добу и током старења. Поред тога, студенти ће стећи основна знања о појединим важним темама развоје психологије као што су формирање симболичке функције, развој социјалних односа, утицај школе и вршњака на развој и формирање идентитета. Предмет ће подржати развој критичког мишљења, способност коришћења научне литературе, развој способности јавног презентовања сопственог схватања и уважавања другачијег становишта, као и способност конструктивног учешћа у групним дискусијама. Студенти ће током рада стећи увид и у могућности примене развојно-психолошких сазнања у психолошкој пракси
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања Вежбе Групна дискусија Рад у малим групама Испитивање деце Прављење нацрта истраживања Семинарски рад
Обавезе студената: Читање литературе за вежбе и активно учешће на вежбама Испитивање деце Семинарски рад Презентација на часу Полагање писменог и усменог дела испита
Начин оцењивања рада и резултата: Активност, учешће у дискусијама, групни рад 10% Извештај теренског истраживања 10% Семинарски рад 20% Писмени испит 30% Усмени испит 30%
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са предметом
Упознавање са предметом Развојне психологије; Историја развојне психологије

1. недеља
вежбе - Самостално истраживање: лаичке теорије развоја
Самостално истраживање од стране студената: лаичке теорије развоја (када се дешавају накрупније развојне промене у животу, колико наслеђе утиче на развој, колико средина утиче на развој, да ли појединац може значајно да обликује сопствени развој итд.)

2. недеља
предавање - Појам психичког развоја
Појам психичког развоја, развојна промена, квалитативне и квантитативне промене, прогресивне и регресивне промене, 2 задаткаразвојне психологије: да опише и објасни развојне промене, чиниоци и механизми развоја

2. недеља
вежбе - Лаичке теорије развоја: дискусија
Студенти презентују налазе до којих су дошли испитујући лаичке теорије о развоју и води се дискусија о лаичким схватањима (где постоји слагање међу лаицима, где постоје различита веровања итд.)

3. недеља
предавање - Важни проблеми развојне психологије
Важни проблеми развојне психологије: Наслеђе и средина, континуитет и дисконтинуитет, почетак и крај развоја, квантитативне промене наспрам квалитативних промена итд.

3. недеља
вежбе - Наслеђе и средина: дискусија
Дискусија о улози наслеђа и средине у развоју појединца (колико је важно наслеђе/средина, да ли су наслеђе и средина једнако важни за различите аспекте развоја итд.)

4. недеља
предавање - Развојне норме и периодизација развоја
Развојне норме (врсте норми, начин како се конструишу норме развоја, како се користе норме у пракси итд.), Периодизације развоја (различите периодизације развоја, различити критеријуми за издвање периода/стадијума развоја, да ли се може направити универзална периодизација развоја итд.)

4. недеља
вежбе - Прекретне тачке у развоју: дискусија
Дискусија о прекретним тачкама развоја (шта су прекретне тачке развоја, илустрација прекретних тачака развоја итд.)

5. недеља
предавање - Пренатални и рани развој
Кључне развојне промене током пренаталног развоја, Кључне развојне промене током раног развоја, Физички и неурофизиолошки развој у пренаталном и раном развоју

5. недеља
вежбе - Методе развојно-психолошких истраживања
Појам дизајна, нацрта и техника; Два основна дизајна у развојно-психолошким истраживањима (лонгитудинални наспрам трансверзалног); Експериментални нацрт наспрам неексперименталног нацрта; Преглед техника за прикупљање података (посматрање, интервју, упитници, тестови итд.)

6. недеља
предавање - Рани развој
Зашто је важан рани развој? Преглед различитих схватања о важности раног развоја; Да ли су негативни ефекти неповољних услова током раног развоја трајни или могу бити неутралисани каснијим повољним условима развоја? Емпиријска истраживања која указују на ефекте неповољног раног развоја

6. недеља
вежбе - Самостално теренско испитивање
Самостално теренско испитивање судената.

7. недеља
предавање - Развој у раном детињству 1
Кључне развојне промене у периоду од 2 до 6 године (формирање симболичке функције, развој говора, социјални развој итд.)

7. недеља
вежбе - Рано искуство
Зашто је важан рани развој? Преглед различитих схватања о важности раног развоја; Да ли су негативни ефекти неповољних услова током раног развоја трајни или могу бити неутралисани каснијим повољним условима развоја? Емпиријска истраживања која указују на ефекте неповољног раног развоја

8. недеља
предавање - Развој у раном детињству 2
Кључне развојне промене у периоду од 2 до 6 године (формирање симболичке функције, развој говора, социјални развој итд.)

8. недеља
вежбе - Дечије игре
Дечије игре; Улога дечије игре у развоју; Традиционалне и модерне дечије игре;

9. недеља
предавање - Развој у средњем детињству
Кључне развојне промене у периоду од 7 до 11 године (когнитивни развој, полазак у школу и утицај на развој деце, социјалне промене, однос са вршњацима итд.)

9. недеља
вежбе - Медији и дете
Значај медија за развој деце; Како телевизија утиче на развој деце; Да ли цртани филмови утичу на агресивност деце; Да ли компјутерске игрице утичу негативно на развој деце;

10. недеља
предавање - Развој у преиоду младалаштва 1
Кључне развојне промене у периоду младалаштва (биолошке промене и њихов утицај на понашање, когнитивни развој, афективни развој, формирање идентитета, однос према родитељима, однос према вршњацима итд.)

10. недеља
вежбе - Школовање и развој
Значај образовања за развој деце и младих, Утицај институционалне културе у оквиру школе на развој деце, однос са наставником као фактор развоја, садрђај онога о чему се учи и утицај на развој, школа као преносилац и стваралац културолошких образаца понашања итд.

11. недеља
предавање - Развој у периоду младалаштва 2
Кључне развојне промене у периоду младалаштва (биолошке промене и њихов утицај на понашање, когнитивни развој, афективни развој, формирање идентитета, однос према родитељима, однос према вршњацима итд.)

11. недеља
вежбе - Самостални радови студената

12. недеља
предавање - Зрело доба и старење
Кључне развојне промене у зрелом добу и старењу (биолошке промене и њихов утицај на понашање, когнитивни развој, афективни развој, формирање породице и родитељство као фактори развоја итд.)

12. недеља
вежбе - Самостални радови студената

13. недеља
предавање - Интеграција
Интеграција знања из развојне психологије, примери из праксе

13. недеља
вежбе - Самостални радови студената, интеграција знања, примери из праксе
Самостални радови студената, интеграција знања, разговор о развојно-психолошким истраживањима, примери из праксе.

14. недеља
- - Припрема за испит
Студенти се припремају за испит

15. недеља
- - Испит
Студенти полажу испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
•Cole, M. & Cole, S. (1993): Развој детета; Sciefintic American Books, New York, одабрана поглавља
•Група аутора (1983): Когнитивни развој детета (Зборник 3); Савез друштва психолога Србије, Београд. текстови
•Ивић, И и сар. (1976) Развој и мерење интелигенције, том И; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; стр: 44-76; 106-115
•Ивић, И. (1987); Човек као animal symbolicum; Нолит, Београд
•Ивић, И., Игњатовић-Савић, Н. и Росандић, Р.: Приручник за вежбе из Развојне психологије
•Кларк,А.М и Кларк,А.Д. (19 ) Рано искуство; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; текстови: Кларк и Кларк, Ј.Колухова, М.Ратер
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1978): Интелектуални развој детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
•Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1990): Психологија детета; Издавачка књижница Зорана Стојановића, Срем. Карловци
•Смиљанић, В. (1989): Развојна психологија; Савез друштва психолога Србије, Београд
•Виготски, Л.С. (1977): Мишљење и говор; Нолит, Београд
•Штампани материјали са предавања и вежби
•Ељкоњин, Д.Б. (1981): Психологија дечје игре, Завод за уџбенике и наставна средства (одабрани делови)
•Кораћ, Н. (1992): Визуелни медији и сазнајни развој детета, Завод за уџбенике и наставна средства (одабрани делови)
↑↑↑