Психологија

Курс:
Основе психологије рада
У оквиру предмета: Основе психологије рада
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Преглед основних психолошких проблема у домену рада: Врсте и каракрер рада, личност и радна ефикасност, селекција персонала, радна адаптација, задовољство послом, процена успешности на раду, тренинг, мотивација за рад, умор, стрес и безбедност на раду.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним проблемима, доминантним теоријским и истраживачким приступима у области психологије рада. По завршеном курсу, студент ће имати увид у основне теоријске и практичне проблеме психологије рада, начин њиховог испитивања и дизајнирања интервенције у организацији, могућности и начине ангажовања психолога у домену психологије рада.
Предуслови за полагање: Положени обавезни испити предвиђени Планом студија психологије у прва четири семестра.
Облици наставе: а. Предавања: (3 часа недељно). Укупно 36 часова у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 24 часа у семестру.
Обавезе студената: а. Похађање наставе б. Полагање једног колоквијума в. Израда практичног рада – анализа посла г. Израда и презентација семинарског рада или пројекта – тема по избору
Начин оцењивања рада и резултата: а. припрема за вежбе и активност на вежбама - 15% б. Колоквијум - 20% г. Анализа посла - 5% д. Семинарски или план пројекта - 10% ђ. Испит - Писмени и усмени - 50%
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ РАДА
0. Увод у курс 1. Појам и значај рада 1. 1. Функције и карактеристике рада у односу на технолошка достигнућа и друштвене промене 2. Схватања о природи човека и односу према раду и организацији 3. Развој производног рада 2. Предмет психологије рада 1. 1. Предмет, циљеви и задаци психологије рада 1. 2. Гране психологије рада 1. 3. Ергономски приступ раду

1. недеља
вежбе - УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ РАДА
Домен психологије рада у пракси; Професија индустријског/организационог психолога

2. недеља
предавање - ЛИЧНОСТ И РАДНА ЕФИКАСНОСТ
1. Основна својства личности од значаја за понашање у раду 2. Способности као детерминанте радне успешности 2. 1. Интелектуалне способности и теоријски модели на којима се заснива селекција и класификација 2. 2. Психомоторне и сензорне способности 3. Ставови према раду и вредносне оријентације

2. недеља
вежбе - ЛИЧНОСТ И РАДНА ЕФИКАСНОСТ
Личност и понашање на раду. Рад у групама, дискусија

3. недеља
предавање - 4. Интересовања и ставови према раду
4. 1. Теорије избора занимања 4. 2. Чиниоци избора занимања

3. недеља
вежбе - 4. Интересовања и ставови према раду
Испитивање професионалних интересовања, испитивање, дискусија

4. недеља
предавање - МЕТОДЕ РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА КАДРОВА
1. Теоријске основе селекције и класификације 2. Методолошки поступци у селекцији и класификацији 2. 1. Анализа посла

4. недеља
предавање - Анализа посла
Анализа посла, припрема инструмента

5. недеља
предавање - Анализа посла
Припрема за самосталан рад

5. недеља
предавање - МЕТОДЕ РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА КАДРОВА
2. 2. Избор предикторских варијабли 2. 3. Избор критеријумских варијабли 2. 4. Статистичке методе у валидацији и одређивању критеријума селекције 3. Тачност предвиђања у селекцији и ефикасност селекције 4. Новији приступи у односу на класични модел селекције

6. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
1. Нужност сталног учења и образовања са становишта захтева савременог рада 2. Основне карактеристике савременог концепта образовања у радној организацији 3. Основни елементи образовног процеса 3. 1. Утврђивање образовних потреба 3. 2. Избор адекватних садржаја и метода обучавања 3. 3. Валоризација програма и ефеката 4. Улога психолога у процесима образовања, обучавања и тренинга

6. недеља
вежбе - Регрутација
Привлачење кандидата за посао, анализа случаја

6. недеља
- - Колоквијум

7. недеља
предавање - РАДНА АДАПТАЦИЈА И ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ
1. Радна адаптација 1. 1. Појам радне адаптације 1. 2. Облици и значај радне адаптације 2. Задовољство послом 2. 1. Појам задовољства послом 2. 2. Теоријски модели задовољства 2. 3. Индикатори задовољства и адаптације 2. 4. Однос између задовољства и учинка на послу 3. Чиниоци адаптације и задовољства послом

7. недеља
вежбе - Селекција
Дизајнирање селекционе процедуре

8. недеља
предавање - ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ НА ПОСЛУ
Процењивање успешности на послу, дефинисање принципа, рад у групи, презентације

8. недеља
предавање - ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ НА ПОСЛУ
1. Важност процене радне успешности 2. Индикатори радне успешности 3. Технике и методе процене 4. Тешкоће у процени успешности 5. Вредновање радних места (аналитичка процена)

9. недеља
предавање - МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
1. Важност и сложеност проучавања радне мотивације 2. Теоријски модели мотивације 2. 1. Садржинске теорије 2. 2. Процесне теорије мотивације за рад 3. Поступци који стимулативно делују на мотивацију

9. недеља
вежбе - МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
Испитивање мотивације за рад, рад у групи, презентације

10. недеља
предавање - ЗАМОР, НЕСРЕЋЕ И ПОВРЕДЕ НА РАДУ
ЗАМОР У РАДУ 1. Појам и врсте замора 2. Теорије замора 3. Индикатори замора на раду 4. Радне синергије 5. Кривуља радног учинка 5. Мере и поступци за смањење замора и монотоније на раду НЕСРЕЋЕ И ПОВРЕДЕ НА РАДУ 1. Сложеност проучавања несрећа 2. Теорије несрећа 2. 1. Теорије случајности 2. 2. Теорије склоности за несреће 2. 3. Теорије ризика 3. Особине личности од значаја за несреће на раду и у саобраћају 4. Мере и поступци у превенцији несрећа

10. недеља
вежбе - ЗАМОР, НЕСРЕЋЕ И ПОВРЕДЕ НА РАДУ
Испитивање умора; рад у групи, презентације

11. недеља
предавање - СТРЕС НА РАДУ
1. Појам стреса и механизми настанка 2. Извори стреса на раду 3. Последице стреса на ментално здравље и радне способности 4. Механизми у савладавању стреса

11. недеља
пројекат - РЕГРУТАЦИЈА
Презентације пројекта регрутације, дискусија

12. недеља
предавање - АНГАЖОВАЊЕ ПСИХОЛОГА У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛАСТИМА ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА
1. Регулација психолошке праксе у домену психологије рада 2. Ангажовање психолога рада у нашим условима 3. Искуства практичара - гост

12. недеља
пројекат - РЕГРУТАЦИЈА
Презентације пројекта регрутације, дискусија

12. недеља
- - Колоквијум
Литература: Одабрани чланци и Интернет-презентације

13. недеља
предавање - АНГАЖОВАЊЕ ПСИХОЛОГА У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛАСТИМА ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА
Искуства практичара - гост

13. недеља
пројекат - РЕГРУТАЦИЈА
Презентације пројекта регрутације, дискусија

13. недеља
- - ЕВАЛУАЦИЈА
Резултати колоквијума, евалуација рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пајевић Десимир: Психологија рада, Либер, Београд, 2006. (Одабрана поглавља)
Чабаркапа Миланко:Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. Чигоја штампа, Београд, 2008.(одабрана поглавља)
Пец Б. Психологија рада. Школска књига, Загреб, 1987. (Одабрана поглавља)
Гузина М. Кадровска психологија. Научна књига, Београд, 1980.(Одабрана поглавља)
Општа допунска литература
Ковачевић, П, Петровић, И. (2000) Привлачење и селекција људи, Економика предузећа, 48, новембар-децембар, 265-277.
↑↑↑