Психологија

Курс:
Превенција насиља у школи (мастер)
У оквиру предмета: Превенција насиља у школи
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Одређење специфичности и појавних облика школског насиља. Начини мерења насиља. Распрострањеност школског насиља и његова повезаност са карактеристикама ученика и школског контекста. Теоријски приступи објашњењу насиља. Мере против школског насиља. Школски програми за превенцију насиља и њихова евалуација. Практична настава: Прикупљање података, путем интервјуа или упитника, о насиљу у школској средини (о распрострањености различитих облика, реаговању на насиље или мерама превенције), приказ и анализа добијених резултата.
Циљ изучавања курса: да студенте сензитизира за проблем насиља у школама, обучи их да препознају и мере насиље у школским установама, упозна их са основним теоријским приступима у објашњавању насилја и са основим резултатима домаћих и страних истраживања,
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: предавања, PP презентације, интерактивна настава, видео демонстрације, групне дискусије,. Анализа случајева.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Попадић, Драган (2009). Насиље у школама. Београд: Институт за психологију, УНИЦЕФ.
Општа допунска литература
Gašić-Pavišić, S. (2004a): Nasilje u školi i mogućnosti prevencije; u S. Krnjajić (ur.), Socijalno ponašanje učenika (193-223). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Gašić-Pavišić, S. (2004b): Mere i programi za prevenciju nasilja u školi; u S. Joksimović (ur.): Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 36 (168-188). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Popadić, D., Plut, D., Pavlović, Z. (2014). Nasilje u školama Srbije. Beograd: Institut za psihologiju, UNICEF
↑↑↑