Психологија

Курс:
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са бројним експерименталним и неексперименталним методама истраживања, као и са разноврсним техникама за прикупљање података, и то и у квантитивним и у квалитативним истраживањима. Кроз индивидуални и групни рад вежбаће се у извођењу оваквих истраживања. Тежиште ће бити на оним методама и техникама које су мање-више специфичне за социјалнопсихолошка истраживања: експерименту, анкетирању и изради упитника, мерењу ставова, посматрању, анализи садржаја, испитивању групних односа и групне динамике. Студенти ће имати прилике да стекну искуство у примени нових истраживачких поступака какви су истраживања путем интернета, анализа социјалних мрежа, узорковање искустава и имплицитног мерења ставова. Уз методолошки аспект истраживања, курс ће се бавити и комуникационим аспектима истраживачког процеса и етичким питањима. Садржај курса чини природну целину са садржајем обавезних курсева СПИ и Социјализација и изборним курсом Примењена социјална психологија.
Циљ изучавања курса: Упознавање са целокупним процесом извођења емпиријских истраживања у социјалној психологији, почевши од постављања проблема до писања извештаја; кроз предавања, групне активности и демонстрације, обуче да сами организују и изводе таква истраживања.
Предуслови за полагање: Положени испити из курсева: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2, Принципи психолошког тестирања и Психометрија.
Облици наставе: Предавања, вежбе, супервизирани рад у малим групама.
План курса:

1. недеља
предавање - О истраживању као облику друштвене праксе

2. недеља
предавање - Истраживање као процес комуникације

3. недеља
предавање - Истраживање као процес решавања проблема. Пројектовање.

4. недеља
предавање - Експериментална и квази-експериментална истраживања

5. недеља
предавање - Анкетирање. Узорковање.

6. недеља
предавање - Израда упитника

7. недеља
предавање - Скалирање

8. недеља
предавање - Скале ставова

9. недеља
предавање - Скале ставова

10. недеља
предавање - Индиректне технике мерења ставова

11. недеља
предавање - Посматрање

12. недеља
предавање - Анализа садржаја

13. недеља
предавање - Испитивање групних односа

14. недеља
предавање - Истраживања путем интернета

15. недеља
предавање - Технике квалитативних истраживања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Павловић, З., Попадић, Д. и Жежељ, И.: Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања (скрипта).
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију. Хавелка, Н., Кузмановић, Б. и Попадић, Д. (1998). Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, 2. издање
↑↑↑