Психологија

Курс:
Истраживања у психологији уметности (мастер)
Предавачи: др Слободан Марковићредовни професор
др Драган Јанковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Разматрају се актуелне теме, теорије и модели у оквиру психологије уметности и експерименталне естетике, са нагласком на експерименталној истраживачкој методологији. Естетски феномени се обрађују са перцептивног, когнитивног и афективног аспекта. У форми менторског рада са наставником, студенти израђују нацрт истраживања, обављају истраживање и пишу извештај истраживања који има форму испитног рада. Курс ће укључивати следеће делове: формулација предмета истраживања, селекција и преглед литературе, израда нацрта истраживања, извођење емпиријског истраживања, статистичка обрада података и писање извештаја истраживања.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за осмишљавање, планирање и спровођење истраживања у психологији уметности, овладавање специфичним методама испитивања естетских феномена, извлачење теоријских консеквенци из емпиријских налаза, писање научног рада.
Предуслови за полагање: Методологија психолошких истраживања Статистика
Облици наставе: Предавања Вежбе Менторски рад Рад у малим групама
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Уводне напомене, договор о раду, инструкције о избору теме, писању нацрта и писању извештаја истраживања

2. недеља
вежбе - Формулација идеја за истраживање
Упознавање са неким актуелним теоријским и истраживачким проблемима у области психологије уметности и експерименталне есетике. Формулација идеја за истраживање.

3. недеља
пројекат - Избор теме за истраживање
Избор теме за истраживање. Подела студената у истраживачке групе спрам одабраних тема.

4. недеља
предавање - Селекција и преглед литературе
Упознавање са електронским базама чланака из области психологије уметности и експерименталне еестетике. Демонстрација претраживања електронских база чланака. Одобрење изабране литературе.

5. недеља
вежбе - Формулисање циљева и хипотеза
Дискусија о прочитаној литератури и формулисање циљева и хипотеза

6. недеља
вежбе - Израда нацрта истраживања: методологија
Дефинисање узорка испитаника (величина, структура), дефинисање варијабли и типа нацрта, опис инструмената, поступак испитивања.

7. недеља
предавање - Израда нацрта истраживања: унос, и обрада података
Дефинисање плана уноса и статистичке анализе података

8. недеља
вежбе - Предаја нацрта истраживања
Предаја финалне верзије нацрта и припрема за теренско истраживање.

9. недеља
пракса - Теренско истраживање
Фаза прикупљања података

10. недеља
пројекат - Унос и обрада података
Консултације у вези са уносом и статистичком анализом података

11. недеља
вежбе - Писање завршног рада
Консултације у вези са писањем завршног рада

12. недеља
вежбе - Писање завршног рада
Консултације у вези са писањем завршног рада

13. недеља
пројекат - Писање завршног рада

14. недеља
пројекат - Предаја и презентација завршног рада

15. недеља
пројекат - Предаја и презентација завршног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
за наставну јединицу Селекција и преглед литературе: 6 изворних чланака из научних часописа изабраних од стране студента у договору са наставником, у зависности од избора теме за истраживачки рад
↑↑↑