Психологија

Курс:
Когнитивна психологија
У оквиру предмета: Когнитивна психологија
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Функције различитих меморијских домена приликом когнитивне обраде информација (чулна, оперативна и дуготрајна меморија), б. когнитивни аспекти језика, ц. виши когнитивни процеси (суђење, закључивање, доношење одлука, решавање проблема), д. кратак преглед неуралних основа когнитивних процеса и функција.
Циљ изучавања курса: Циљ курса/предмета Упознавање са различитим аспектима когнитивног функционисања и механизмима који стоје у основи когнитивних процеса и функција. По завршеном курсу, студент ће имати преглед основних проблема когнитивне психологије, као и стандардних приступа у изучавању когнитивних процеса. На курсу се стичу темељна знања о основним компонентама система обраде информација и различитим аспектима виших когнитивних функција.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови. Корисна су знања из Методологије психолошких истраживања, Статистике у психологији и Физиологије нервног система.
Облици наставе: а. Предавања: (2 + 2 часа недељно). Укупно 52 часова у семестру. б. Вежбе: (3 часа недељно). Укупно 36 часова у семестру. ц. Рад у истраживачким групама: (1 час недељно). Укупно 13 часова у семестру. д. Учествовање у експериментима: Укупно 3,5 сата у семестру.
Обавезе студената: а. Обавезно присуствовање вежбама б. Обавезно учествовање у раду истраживачких група ц. Обавезно испуњење квоте учествовања у експериментима
Начин оцењивања рада и резултата: а. Kолоквијум б. Писмени део испита * Полагање колоквијума ослобађа студента полагања дела испита * Завршна оцена изводи се из просека оцене на колоквијуму (50%) и писменом делу испита (50%) уз додатни пондер који се изводи из оцене учешћа у истраживачким групама.
План курса:

1. недеља
предавање - Методе и историјски развој когнитивне психологије
Експеримент Корелациони метод Методи и технике испитивања можданих функција Историјски развој когнитивне психологије Проблеми когниције у историји филозофије

1. недеља
предавање - Упознавање са предметом
Упознавање са предметом и условима одржавања курса Предмет когнитивне психологије Процеси које испутује когнитивна психологија Различити аспекти испитивања когнитивних процеса

1. недеља
вежбе - Нема вежби

2. недеља
предавање - Модели обраде информација и чулна меморија
Модел Аткинсона и Шифрина Tеорија нивоа обраде Чулна меморија Иконичка меморија Ехоичка меморија

2. недеља
предавање - Методе и историјски развој когнитивне психологије
Почеци емпријских испитивања когнитивних процеса Бихејвиористичка револуција Утицај различитих дисциплина на испитивање когнитивних процеса

2. недеља
вежбе - Договор о раду

3. недеља
предавање - Пажња
Почеци експерименталних истраживања пажње Теорије ране и позне селекције Контролисани и аутоматски процеси

3. недеља
предавање - Препознавање сложаја (облика)
Различити приступи проблему препознавања облика Когнитивна релевантност дистинктивних одлика Утицај контекста

3. недеља
вежбе - Демонстрација експерименталних процедура

4. недеља
предавање - Карактеристике оперативне меморије
Задржавање материјала Капацитет Статус оперативне меморије Манипулисање материјалом

4. недеља
предавање - Радна меморија
Бедлијев модел радне меморије Когнитивна релевантност фонолошке петље и визуелно-спацијалне матрице Бедлијева ревизија модела радне меморије

4. недеља
вежбе - Експерименталне парадигме испитивањa перцептивне пажње

5. недеља
предавање - Класификација садржаја дуготрајне меморије
Семантичка меморија Епизодичка меморија Модел хијерархијских мрежа

5. недеља
предавање - Организација појмова у семантичкој меморији
Модел ширеће активације Модел прототипа Модел преклапања одлика

5. недеља
вежбе - Демонстрација ефекта позиције у низу (задатак репродукције)

6. недеља
предавање - Складиштење и побуђивање визуелних представа
Емпиријска истраживања визуелних представа Теорија двоструког и теорија јединственог кода

6. недеља
предавање - Пропозиције и шеме
3. Пропозиције АЦТ и структура пропозиција Когнитивна релевантност пропозиција Шеме Когнитивна релевантност шема

6. недеља
вежбе - Утицај садржаја визуелних стимулуса на успешност њиховог препознавања

7. недеља
предавање - Епизодичка меморија
Статус епизодичке меморије Аутобиографска сећања

7. недеља
предавање - Ментална визуализација

7. недеља
вежбе - Приказивање епизоде о памћењу из серије "Људски мозак" и дискусија

8. недеља
предавање - Перцепција и разумевање говора
Грађа говорних органа и технике за испитивање говора Перцепција појединачних фонема Утицај контекста на разумевање говора Теорије перцепције говора

8. недеља
предавање - Нивои описа језика и однос између лингвистике и психолингвистике
Лингвистички опис језика Психолингвистички опис језика Историјски развој психолингвистике Методи психолингивстике

9. недеља
предавање - Синтакса и когнитивна обрада реченице, Прагматика и језичка комуникација
Граматика фразних структура и трансформациона граматика Емпиријска истраживања обраде реченице Прагматика и језичка комуникација Вишеслојност језичке комуникације Говорни чинови Структура и ограничења конверзације

9. недеља
предавање - Ментални лексикон когнитивни и когнитивна обрада морфолошки сложених речи
Ментални лексикон Праг побуђивања и статус репрезентације у менталном лексикону Чиниоци који утичу на когнитивну обраду изоловано приказаних речи Фактори који утичу на препознавање речи у контексту Модели менталног лексикона Конекционистички приступ обради језичке информације Когнитивна обрада морфолошки сложених речи Елементи морфолошки сложених речи Модели обраде морфолошки сложених речи Утицај контекста на обраду морфолошки сложених речи

9. недеља
вежбе - Спектрографија

10. недеља
предавање - Закључивање
Формална логика и закључивање Емпиријска истраживања процеса закључивања Суђење и закључивање у условима неизвесности Различите врсте хеуристика Ментални модели физичког света и процене кретања

10. недеља
предавање - Суђење и верификовање исказа
Емпиријска истраживања процеса суђења Ефекат симболичке дистанце и ефекат семантичке конгруентности Емпиријска истраживања процеса верификовања Модели процеса верификовања

10. недеља
вежбе - Демонстрација ефеката који се добијају при верификовању исказа

11. недеља
предавање - Доношење одлука
Нормативна и дексрипривна теорија одлучивања Утицај контекста на доношење одлука Максимална корисност или разлози за одлуку?

11. недеља
вежбе - Демонстрација чинилаца који утичу на доношење одлука

12. недеља
предавање - Историјски преглед неуропсихолошких истраживања
Локализационистички и холистички приступ организацији можданих функција Функционална специјализација и неурална архитектура

12. недеља
предавање - Неуралне основе опажања облика, пажње и оперативне меморије
Неуралне основе препознавања облика Неурални корелати пажње Неурални корелати оперативне меморије

12. недеља
вежбе - Демонстрација различитих врста можданих активација техникама неуроодсликавања

13. недеља
предавање - Неуралне основе језика
Афазије Модели неуралне основе језичких функција

13. недеља
предавање - Неуралне основе дуготрајне меморије
Амнезије Агнозије

13. недеља
вежбе - Приказивање епизоде о афазијама из серије "Људски мозак" и дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Александар Костић (2006). Когнитивна психологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
↑↑↑