Психологија

Курс:
Емоционални развој (осн.)
У оквиру предмета: Емоционални развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Безаност. Дефиниција. Старе теорије везаности: теорија социјалног учења и Фројдова психоанализа. Етолошка теорија. Везаност код човеколиких мајмуна. Болбијева теорија везивања и везаности. Унутрашњи радни модели. М. Ејнсворт и типови везаности. Технике за испитивање везаности. Везивање и везаност на старијим узрастима: деца и вршњаци, романтична везаност. М. Мејн и типови везаности одраслих. Трансгенерацијско преношење стилова вазаности. Поремећаји везивања. D образац деце. U образац одраслих. Образовне импликације. Емоционални развој. Појам емоције. Емоција и осећање. Историјат проучавања дечјих емоција. Рано јављање емоција и рано препознавање емоција код других и себе. Свест о субјективности емоција. Емоционална зараза и социјално очитавање. Свест о субјективности осећања. Развој емоционалног језика. Развој контроле емоција и емоционалне експресије; емоционално претварање. Самосвесне емоције (стид, кривица, понос). Посебне емоције у школи (анксиозност, трема, школске фобије).
Циљ изучавања курса: - усвајање знања о емоционалном развоју - развијање осетљивости за осећања и осећајна стања других - усвајање знања о емоционалним стањима ученика - почетак припреме студената за саветодавни рад са ученицима
Предуслови за полагање: 1) Емоције и мотивација 2) Развојна психологијa 3) Психологија личности
Облици наставе: предавања вежбе (дискусија, филмска презентација, самостални рад, теренско испитивање, прикази инд. случајева).
План курса:

1. недеља
предавање - Дефинисање везаности
Упознавање с предметом, начином рада и оцењивањем. Афективна везаност: појам, дефиниција. Појам сигурне базе. Литература: Мирић и Димитријевић; Крстић; Харлоу; Ханак и Димитријевић.
Литература: Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Предговор, стр. 5-34.
2. Ханак, Н. и Димитријевић, А. (ур.) (2007): Афективно везивање. Теорија, истраживање, психотерапија. Београд: ФАСПЕР. Крстић, К.: Афективно везивање: Развојно-психолошка перспектива, стр. 21-43.
Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Х. Харлоу: Љубав код беба мајмуна, стр. 47-60.
Ханак, Н. и Димитријевић, A. (2011). Дело Џона Болбија као сигурна база за даља психолошка истраживања. У: Џ. Болби Сигурна база, стр. 169-180. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

2. недеља
предавање - Технике за испитивање везаности деце
Литература: 4. Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Н. Ханак: Преглед метода и техника за процену афективног везивања, стр. 61-80.

2. недеља
вежбе - Посматрање деце

3. недеља
предавање - Обрасци везаности деце
Индивидуалне разлике у везаности деце. Прва типологија. «Д образац». Литература: Мирић и Димитријевић; Хесе и Мејн.
Литература: Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Е. Хесе и М. Мејн: Дезорганизована везаност одојчади, деце и одраслих, стр. 187-200.
Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Предговор, стр. 5-34.

3. недеља
вежбе - Дискусија извештаја с посматрања

4. недеља
предавање - Образовне импликације теорије везаности
Образовне импликације теорије везаности Везаност и делинквенција. Литература: Милојевић и Димитријевић, 2012.
Литература: Милојевић, С. и Димитријевић, А. (2012). Socioemocionalni model maloletničke delinkvencije. Engrami, 34 (4), 71-85.

5. недеља
предавање - Mетоде и технике за испитивање везаности одраслих
Mетоде и технике за испитивање везаности одраслих. Литература: Ханак.
Литература: Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Н. Ханак: Преглед метода и техника за процену афективног везивања, стр. 61-80.

5. недеља
вежбе - Интервјуисање

6. недеља
предавање - Дискусија извештаја с интервјуисања

6. недеља
предавање - Типови везаности одраслих
Типови везаности одраслих. Лонгитудинална и међу-културна стабилност образаца. Међугенерацијске и клиничке импликације типова везаности. Литература: Мирић и Димитријевић.
Литература: Мирић, Ј. и А. Димитријевић (2006). Афективна везаност: експериментални и kлиnички приступи. Београд: ЦПП. Предговор, стр. 5-34.

7. недеља
предавање - Појам емоције и блиски појмови.
Дефинисање емоције. Емоција и блиски појмови: осећање, расположење, сентимент, осећај, мотив.

7. недеља
вежбе - Појам емоције.
Дискусија. Разграничење емоције и блиских појмова. Списак емоција. Баѕичне емоције.

8. недеља
предавање - Старе теорије емоционалног развоја.
Теорија Џона Вотсона, К. Бриџес и Шермана. Теорија развоја емоционалног изражавања Ф. Гудинаф.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани метеријал)

8. недеља
вежбе - Вотсонова теорија
Дискусија. Условљавање и разусловљавање у практичној примени рада са тешким емоцијама код деце.

9. недеља
предавање - Изардова теорија развоја емоција.
Седам принципа емоционалног развоја. Биологија емоција. Емоционални израз и ФФ хипотеза. Формирање афективно-когнитивних структура.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)
Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

9. недеља
вежбе - Изардова теорија.
Дискусија теорије К. Изарда. Питање практичне примењивости Изардове теорије.

10. недеља
предавање - Теорија Алана Сроуфа
Основне поставке Сроуфове теорије. Рани емоционални развој: претече и претходнице емоција, праве емоције. Три базичне емоције.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

10. недеља
вежбе - Сроуфова теорија.
Дискусија Сроуфове теорије. Практична применљивост. Емоционални и социјални развој.

11. недеља
предавање - Теорија Холодинског и Фридлмајера
Компоненте емоције. Рани емоционални развој и социјална интеракција. Поунутрење емоционалних знакова. Емоционална регулација.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

11. недеља
вежбе - Модел поунутрења.
Дискусија теорије Холодинског и Фридлмајера. ПОроблем изражајних знакова и 'бестелкесне' емоције.

12. недеља
предавање - Развој емоционалног изражавања
Пол Екман и правила показивања. Методолошки проблеми. Емоционални израз и пол. Емоционална изражајност.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

12. недеља
вежбе - Изражавање емоција
Дискусија. Практичне вежбе: препознавање емоција на лицима деце. Израз емоција у дечјем цртежу.

13. недеља
предавање - Развој разумевања емоција
Рано препознавање емоција. Разумевање узрока емоција: ситуација, жеље и веровања. Емоције и прошла искуства. Обећања као узроци емоција.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

13. недеља
вежбе - Узроци дечјих емоција
Дискусија: дечаци и девбојчице о узроцима страха.

14. недеља
предавање - Развој регулације емоција
Проблеми емоционалне регулације. Емоционална регулација и регулација емоција. Технике регулације емоција и узраст деце.
Литература: Ј. Мирић: Емоционални развој (штампани материјал)

14. недеља
предавање - Регулација страха и беса
Дискусија. Шта деца знају о техникама регулације страха и беса.

15. недеља
предавање - Консултације
Консултације.
↑↑↑