Психологија

Курс:
Психологија памћења и мишљења (осн.)
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а) Радна меморија и улоге њених компонената у сазнајним процесима, б) Процеси памћења, в) Однос памћења и других психичких процеса и стања; поремећаји памћења, г) Индивидуалне разлике у процесима памћења и другим сазнајним процесима. д) Мишљење (дедуктивно резоновање, индуктивно закључивање, методе). ђ) Примене принципа психологије памћења и мишљења. (Исцрпну информацију о садржају сваке наставне јединице, прецизну информацију о ставкама и странама литературе које прате сваку од њих, заједно додатним информацијама о курсу и областима психологије и сродних наука које чине садржај курса, студенти и наставници Филозофског факултета у Београду могу добити путем презентације на http://www.psipim.com, као и од наставника, у форми штампаног информатора. Ставке литературе од 2-7. могу се скинути са исте презентације, а доступне су и у библиотеци Одељења за психологију.)
Циљ изучавања курса: Циљ наставе је да се полазници на предавањима упознају са сазнањима из области психологије памћења и психологије мишљења и резоновања, а да се на вежбама упознају са основним методама истраживања и експерименталним обрасцима у поменутим областима.
Предуслови за полагање: Положени: "Когнитивна психологија", "Методологија психолошких истраживања" и "Статистика у психологији" 1 и 2. Одслушана "Психологија учења".
Облици наставе: а) Предавања: 4 часа недељно. б) Вежбе: 2 часа недељно. в) Учествовање у експериментима и другим врстама истраживања, у саставу вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - 1.Традиционалне и нове теме у психологији памћења 2. Фонолошка петља и когниција
1.1 Структура и дистинктивни домени меморије – рекапитулација. Чулна меморија, краткорочна меморија, дугорочна меморија: начела раздвајања домена; основна својства сваког од домена. 2.1 Налази који говоре у прилог постојања фонолошке петље. 2.2 Улога фонолошке петље приликом повезивања садржаја у јединице организовања. 2.3 Деловање фонолошке петље и природа унутрашњег говора. 2.4 Фонолошка петља и учење да се чита. 2.5 Фонолошка петља и разумевање језика. 2.6 Фонолошка петља и усвајање речника.

1. недеља
вежбе - Извођење уводног експеримента
Сврха вежби је упознавање полазника курса са начином извођења експеримената у којима ће, у склопу вежби из ППиМ, учествовати.

2. недеља
предавање - 3. Визуоспацијална матрица и когниција 4. Централни извршилац и когниција
3.1 Примена обрасца двојних задатака у испитивању природе менталног представљања. 3.2 Визуелно представљање и вербално учење. 3.3 Неуропсихологија визуелног представљања. 3.4 Улога ВСМ у експертском учинку. 4.1 Однос класично схваћеног појма пажње и концепције о централном извршиоцу. 4.2 ЦИ и контрола деловања. Грешке у деловању. 4.3 Улога фронталних режњева у деловању и когницији. ЦИ и фронтални (дисегзекутивни) синдром. 4.4 Улога ЦИ у течном читању. Распон радне меморије при читању.

2. недеља
вежбе - Приказивање наставног видео-филма о класичном случају амнезије. Дискусија.
-

3. недеља
предавање - 5. Чиниоци који утичу на запамћивање 6. Организације материјала и запамћивање
5.1 Пажња и запамћивање. 5.2 Мотивација и запамћивање. 5.3 Намера да се учи и запамћивање. 5.4 Утицај врсте садржаја на запамћивање. 5.5 Временска расподељеност учења и запамћивање. 6.1 Организовање материјала при свакодневном запамћивању. 6.2 Експерименталне студије организовања. 6.3 Мнемотехнике: могућности и ограничења њихове примене.

3. недеља
вежбе - Деловање ВС матрице: демонстрација различитих варијанти задатка мент. ротације
Извођење неке од варијанти класичног задатка менталне ротације тродимензионалних тела(Shepard & Metzler, 1971 и Cooper & Podgorny, 1976).

4. недеља
предавање - 7. Процеси и чиниоци заборављања 8. Извлачење (садржаја меморије)
7.1 З различитих врста садржаја – проблем универзалности ебингхаусовске криве заборављања. 7.2 Супротстављене теорије З (теорије о пропадању трага и теорије интерференције). 7.3 Мотивација, сан, измењена стања свести и З. 7.4 Ретроспективно и проспективно П. 8.1 Појам И и однос процеса И и заборављања. 8.2 Правилности процеса И; аутоматско и вољно И. 8.3 Модели и теорије И: Редна претрага до исцрпљења, М. генерисања и препознавања, Теорија синергистичке екфорије. 8.4 Матер. и контекст И.

4. недеља
вежбе - Поређење модела извлачења. Демонстрација неких експеримената из области организ.
Поред демонстрације, подразумева се учешће полазника као испитаника у неким од експеримената из области организовања материјала приликом запамћивања.

5. недеља
предавање - 9. Аутобиографско памћење и сећање (вољно извлачење) 10. Конекционизам и памћење
9.1 Методе за испитивање сећања: Голтонова техника навођења, метода следа АБ догађаја и дневничке студије. 9.2 АБ заборављање: нормално, инфантилна и ретроградна амнезија. 9.3 АБ дисторзије и конфабулације; замагљена (АБ) сећања. Феномен лажног сећања. 10.1 Порекло и историјски претходници конекционизма; развој идеје о паралелно расподељеној наспрам редне обраде. 10.2 Основна архитектура н. мреже и принципи деловања. 10.3 Одлике н. мрежа за симулацију структурних аспеката меморије и проц. П

5. недеља
вежбе - Демонстрација и практично извођење експеримената из области извлачења.
Поред демонстрације, подразумева се и учешће у неким експериментима из области извлачења.

6. недеља
предавање - 11. Свест као психичко стање и свесност као псих. функција. 12. Имплицитно учeње
11.1 Филозофски и спекулативни приступ проучавању свести. 11.2 Свесност, као свест о когнитивном функционисању. 11.3 Емпиријска истраживања свесног искуства. 11.4 Проблемско сагледавање традиционалне дихотомије вољни – аутоматски (свесни – несвесни) процеси памћења. 12.1 Појам имплицитног учења; демонстрације. 12.2 Експериментални обрасци за испитивање имплицитног учења. 12.3 Проблем свесности имплицитног учења. 12.4 Поређење предности и мана имплицитног и експлицитног учења.

6. недеља
вежбе - КОЛОКВИЈУМ
-

7. недеља
предавање - 13. Имплицитно памћење и сећање I. 14. Имплицитно памћење и сећање II
13.1 Налази који говоре о постојању имплицитног учења: образац примовања; усвајање вештина; класично условљавање. 13.2 Теоријска тумачења имплицитног памћења: Обрада прилагођена условима под којима ће се извести извлачење; теорије засноване на меморијским системима. 14.1 Проблем процене учешћа имплицитне и експлицитне компоненте у укупном учинку процеса извлачења. 14.2 Анализа процеса дисоцијације (Џејкоби) 14.3 Методе које почивају на субјективном осећању „сећања“ и „знања“.

7. недеља
вежбе - Неуроанатомске основе свести; измењена стања свести -- приказивање видео-филмова
-

8. недеља
предавање - 15. Памћење, емоције и когниција. 16. Поремећаји памћења и нормално памћење
15.1 Потискивање и нормално заборављање. 15.2 Психогена амнезија. 15.3 Измене афекта и памћење: депресија и памћење; анксиозност и памћење. 15.4 Памћење у екстремним ситуацијама. 16.1 Начела категорисања поремећаја памћења. 16.2 Фронтални (дисегзекутивни) синдром. 16.3 Амнезије: пострауматска, ретроградна и антероградна; Корсаковљев синдром. 16.4 Синдром амнезије и објашњење когнитивних дефицита. 16.5 Алцхајмерова болест.

8. недеља
вежбе - Приказивање наставних видео-филмова о поремећајима памћења
Видео-филмови о животињском моделу амнезије, амнезије код људи, Алцхајмеровој болести и ефектима нормалног старења на проспективно памћење и когницију.

9. недеља
предавање - 17. Начела процене и третмана поремећаја памћења. 18. Ефикасност РМ и виша ког.
17.1 Својства ваљаних инструмената за процену памћења. 17.2 Основне врсте нацрта за примену и вредновање ефеката третмана. 17.3 Појединачни нацрти: АБ-АБ нацрт; нацрти са вишеструким основним нивоима, по нивоима и по ставкама. 17.4 Нацрти са групама. 17.5 Предности и мане појединачних и групних нацрта. 18.1 Историја проучавања и различите мере инд. разлика у РМ. 18.2 Микроаналитички и макроаналитички приступ. 18.3 Проблем раздвајања вербалне од спацијалне РМ. 18.4 Улога РМ у комплексним сазнајним процесима.

9. недеља
вежбе - Демонстрација и практична примена различитих метода за процену ефикасности РМ.
Поред демонстрације, подразумева се и учешће у експериментима са задацима процене ефикасности РМ

10. недеља
предавање - 19. Дедуктивно резоновање. 20. Индуктивно закључивање. Психопатологија мишљења.
19.1 Р. над простим формама исказног рачуна. 19.2 Р. над силогизмима. 19.3 Форма и садржај р. – нека објашњења стандардних ефеката. 19.4 Раскорак логичке и свакодневне дедукције. 20.1 Закључивање према сличности и аналогији 20.2 Провера хипотеза и научно закључивање. 20.3 Психоаналитичка концепција негације; експериментални налази. 20.4 Опсесивно-компулсивно и импулсивно реаговање у лабораторијским задацима закључивања. 20.5 Схизофрено мишљење у лабораторијским задацима. 20.6 Однос форме и садржаја патолошког мишљења.

10. недеља
вежбе - Приказивање наставног филма о експерименталним корелатима душевних поремећаја
Видео-филм о корелатима клиничке депресије, схизофреније и психопатије у лабораторијским експерименталним задацима.

11. недеља
предавање - 21. Методе за испитивање мишљења I. 22. Методе за испитивање мишљења II
21.1 Избор и анализа задатака за испитивање мишљења, са примерима. 21.2 Избор података и опсервација за анализу: подаци о учинку; подаци о процесу; постпроцесни подаци, са примерима. 22.1 Анализа и тумачење података и опсервација: анализа тачности и времена реаговања; анализа вербалних извештаја; анализа више врста (комбинованих) података, са примерима. 22.2 Новији примери примене метода и техника неуроосликавања у истраживању процеса мишљења: њихови актуелни домети, ограничења и перспективе.

11. недеља
вежбе - Примена експерименталних метода за процену способности читања са разумевањем
Поред демонстрације, подразумева се и учешће полазника у експериментима са испитивањем процеса читања са разумевањем, у улози испитаника.

12. недеља
предавање - 23. Примене психологије памћења и мишљења у маркетингу I. 24. Примене II
23.1 Неки принципи и примери излагања информативног материјала у циљу ефикасног запамћивања: онемогућавање проактивне интерференције, коришћење ефеката примације и реценције. 23.2 Евалуативно условљавање преференције одређених производа. 23.3 Домети примене асоцијативног учења у модификацији понашања потрошача. 24.1 Ефекти визуелних и вербалних информација које заводе на погрешан траг. 24.2 Креирање лажних сећања. (Приказивање кратког филма; Loftus & Pickrel, 95).

12. недеља
вежбе - Видео-филм о идентификацији лажних сећања помоћу позитронске томографије
-

13. недеља
предавање - 25. Проблем поузданости сећања оживљених у процесу психотерапиje 26. Завршно пр.
25.1 Лажна сећања из детињства. 25.2 Грешке у периодизацији сећања. 25.3 Пристрасна сећања на пређашње ставове и ментална стања. 25.4 Ефекат привременог заборава. 25.5 Резиме практичних и начелних проблема са коришћењем сећања у психотерапији. 26. Рекапитулација градива курса

13. недеља
вежбе - Излагање и тумачење резултата истраживања изведених у текућој школској години
Излагање и тумачење резултата истраживања у којима су полазници Психологије памћења и мишљења у текућој школског години учествовали као испитаници. Дискусија и појашњавање елемената поступака са којима полазници нису могли бити упознати док су се налазили у улози испитаника.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алан Бедли: "Људско памћење", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
Даглас Медин и Брајан Рос: „Резоновање“ у „Когнитивна психологија“, Harcourt Brace Jovanovich, Teксас, 1992.
Карл Андерс Ериксон и Вилијем Оливер: „Методологија лабораторијског истраживања мишљења: избор задатака, прикупљање опсервација и обрада података“ у Р. Стернберг и Е. Смит: „Психологија људске мисли“,
Ајра Хајман и Елизабет Лофтус: „Грешке у аутобиографском памћењу“, у Clinical Psychology Review, No. 8, 1998.
Дејвид Хембрик, Мајкл Кејн и Рендал Енгл: „Улога радне меморије у когницији вишег реда“, у Р. Стернберг и Џ. Прец: „Когниција и интелигенција“, Cambridge University Press, Кембриџ, Велика Британија, 2
Елизабет Лофтус и Данијел Бернстин: „Богата лажна сећања: краљевски пут до успеха“, у А. Хили: „Експериментална когнитивна психологија и њене примене“, American Psychological Association Press, 2005.
Ауторизоване презентације и остали материјали коришћени на часовима. (https://sites.google.com/site/lalovicpsipim/sazeci-predavana)
↑↑↑