Психологија

Курс:
Моделовање когнитивних процеса (мастер)
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предавања: Основни појмови и принципи у области компјутерског моделовања; примена моделовања у области психологије читања, усвајања појединих аспеката језика, у задацима категоризације, Пијажеовим задацима исл. Вежбе: Демонстрације компјутерског моделовања у наведеним областима когнитивне психологије.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са принципима компјутерског моделовања у различитим областима когнитивне психологије и обучавање у спровођењу једноставних компјутерских симулација различитих когнитивних процеса.
Предуслови за полагање: Положени: "Когнитивна психологија", "Методологија психолошких истраживања" и "Статистика у психологији" 1 и 2, "Психологија учења" и "Памћење и мишљење".
Облици наставе: Предавања и демонстрације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
McLeod, P., Plunkett, K. & Rolls, E.T. (1998). Introduction to Connectionist Modelling of Cognitive Processes. Oxford: Oxford University Press. (одабрана поглавља)
Elman, J.E., Bates, E.A., Johnson, M.H., Kamirloff-Smith, A., Parisi, D. & Plunkett, K. (1997). Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Development. Cambridge, MA: MIT Press.
различити чланци у зависности од специфичних интересовања студената
↑↑↑