Психологија

Курс:
Савремени трендови у истраживању и процени способности (докт.)
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: А. ИСТРАЖИВАЊА СПОСОБНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ И НАЛАЗИ (1) Промене у појмовном апарату и појмовној мрежи психологије способности; (2) Новија разматрања и модели структуре академске интелигенције; (3) Критичко разматрање нових конструката под капом интелигенције: (а) Социјална, емоционална и персонална интелигенција; (б) Практична интелигенција; (в) Друге нове врсте „интелигенција“; (4) Креативност и експертиза; Б. ПРОЦЕНА И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СПОСОБНОСТИ (5) Динамичка процена интелигенције; (6) Нове форме тестова за процену вишеврсних способности; (7) Примена и поспешивање ЕИ у образовању, радним организацијама и клиничкој пракси; (8) Изградња компетенција и експертизе и подстицање креативности.
Циљ изучавања курса: Упознати студенте с новим конструктима и сазнањима у области истраживања способности; оспособити их да критички анализирају и евалуирају расположиве концепције и налазе, те на основу тога сроче релевантне истраживачке проблеме и препоруке за праксу
Предуслови за полагање: Да је студент током претходног студирања положио неки курс из области психологије индивдуалних разлика и интелигенције
Облици наставе: (1) предавања; (2) дискусије; (3) презентације студената; (4) менторисана самостална истраживања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sternberg, R. J. & Kaufman, S. B. (Eds.) (2011). The Cambridge handbook of intelligence. Cambridge University Press.
Dai, D. Y. & Sternberg, R. J. (Eds.) (2004). Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives on intellectual functioning and development. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Sternberg, R. J. & Grigorenko, E. L. (Eds.) (2003). The psychology of abilities, competencies and expertise. Cambridge University Press.
Altaras Dimitrijević, A. & Jolić Marjanović, Z. (2010). Test emocionalne inteligencije Majera, Saloveja i Karuza: provera metrijskih karakteristika srpske verzije MSCEIT-a, Psihologija, 43(4), 411-425
↑↑↑