Психологија

Курс:
Основе психологије рада и организације (осн.)
Предавачи: др Миланко Чабаркапаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Преглед основних психолошких проблема у домену рада: Врсте и карактер рада, личност и радна ефикасност, селекција персонала, радна адаптација, задовољство послом, процена успешности на раду, тренинг, мотивација за рад, умор, стрес и безбедност на раду. Врсте и карактер рада, мотивација за рад, умор, процена риѕика на раду, тренинг на раду, примена психологије рада у посебним областима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним проблемима, доминантним теоријским и истраживачким приступима у области психологије рада.
Предуслови за полагање: Принципи психолошког тестирања, Психометрија, Психологија учења, Психологија личности
Облици наставе: Предавања, дискусије, вежбе, гостујућа предавања практичара, презентација групних радова.
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД, ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА
Увод у предмет, дефиниција основних појмова

2. недеља
предавање - ОСНОВНИ ОБЛИЦИ И ПРОМЕНЕ РАДА
1. Појам, значај и функције рада 2. Карактеристике рада у односу на технолошка достигнућа и друштвене промене 3. Схватања о природи човека и односу према раду и радној организацији 4. Развој производног рада и карактеристике савременог рада 1. 1. Предмет, циљеви и задаци психологије рада 1. 2. Гране психологије рада 1. 3. Ергономски приступ раду

2. недеља
вежбе - Настанак, значај и области практичне примене психологије рада
1. Настанак и развој психологије рада 2. Области класичне и савремене примене психологије рада 3. Примена у пракси, проблеми и послови којима се баве психолози рада

3. недеља
предавање - ЛИЧНОСТ И РАДНА ЕФИКАСНОСТ
1. Основна својства личности од значаја за понашање у раду 2. Способности као детерминанте радне успешности 2. 1. Интелектуалне способности и теоријски модели на којима се заснива селекција и класификација 2. 2. Психомоторне и сензорне способности 3. Особине личности и радна успешност

3. недеља
вежбе - Личност и радна ефикасност
Личност и понашање на раду - групна дискусија о значају карактеристика личности за радно понашање, могућности исптивања појединих способности и особина, дискусија о значају и могућностима испитивања општих вредности и ставова према раду.

4. недеља
предавање - ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И ИЗБОР ЗАНИМАЊА
1. Настанак и развој професионалне оријентације 2. Кратак преглед основних теоријских концепција 3. Основни чиниоци избора занимања 4. Фазе и поступци професионалног саветовања

4. недеља
вежбе - Испитивање ставова према раду и професионалних интересовања
Испитивање ставова према раду Испитивање професионалних интересовања, Групна дискусија о чиниоцима професионалног опредељења

5. недеља
предавање - ПРИНЦИПИ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОШКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈЕ
1. Теоријске основе и претпоставке психолошке селекције и класификације 2. Класични модели селекције и класификације 3. Савремени модели селекције и класификације 4. Анализа посла

5. недеља
вежбе - Анализа посла
Анализа посла - основна шема, значај, циљеви, методе и технике прикупљања података за анлизу посла

6. недеља
предавање - МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈЕ
1. Избор предикторских варијабли 2. Избор критеријумских варијабли 3. Статистичке методе у валидацији и одређивању критеријума селекције 4. Тачност предвиђања у селекцији и ефикасност селекције 5. Практичне методе и технике - психометријске и непсихометријске

6. недеља
вежбе - Анализа посла -практична демонтрација
1. Анализа посла - практична демонстрација 2. Презентација студентских радова на анализи посла 3. Групна дискусија о предностима и недостацима

7. недеља
предавање - УЧЕЊЕ И ОБУЧАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
1. Важност континуираног учења 2. Облици учења током рада и каријере 3. Конципирање програма учења, обучавања и тренинга

7. недеља
вежбе - Дизајнирање програма обучавања
1. Утврђивање потреба за обучавањем запослених 2. Израда скице или плана за неки конкретни програм обучавања 3. Групна дискусија о предностима и недостацима програма

8. недеља
предавање - РАДНА АДАПТАЦИЈА И ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ
1. Појам и значај радне адаптације 2. Појам и значај задовољства послом 3. Принципи и методе мерења радне адаптације и задовољства послом

8. недеља
вежбе - Колоквијум као предиспитна обавеза
Писмена провера знања из уводног дела и селекције

9. недеља
предавање - МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
1. Појам мотивације и мотива 2. Специфичности радне мотивације 3. Теорије мотивације за рад

9. недеља
вежбе - Методе и технике испитивања мотивације за рад
Испитивање мотивације за рад, дискусија, презентације радова на тему мотивације

10. недеља
предавање - ПРОЦЕЊИВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
1. Функција и циљеви процењивања 2. Критеријуми радне успешности 3. Методе за процену радне успешности

10. недеља
вежбе - Демонстрација процене радне успешности
1. Демонстрација процене радне успешности од стране студената на конкретним примерима, користећи се различитим методама процене, 2. Анализа предности и недостатака појединих метода

11. недеља
предавање - ОПШТА ФУНКЦИОНАЛНА СТАЊА У ПРОЦЕСУ РАДА
1. Радне синергије и радно напрезање 2. Стрес на раду 3. Умор на раду 4. Монотонија на раду

11. недеља
вежбе - Презентације семинарских радова
Презентације семинарских радова, дискусија

12. недеља
предавање - ПРОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ
1. Појам и динамика радне способности 2. Чиниоци који утичу на радну способност 3. Приступи и методе оцењивања радне способности

12. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова
Презентација семинарских радова као предиспитна обавеза

13. недеља
предавање - ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРАУМАТИЗАМ
1. Теоријски и практични проблеми незгода и повреда на раду 2. Теоријски модели повреда на раду 3. Узроци повреда и незгода на раду 4. Безбедност и заштита на раду

13. недеља
вежбе - Улога и задаци психолога у различтим областима рада
Искуства психолога практичара - презентација и дискусија са колегом из праксе

14. недеља
вежбе - Евалуација предиспитних обавеза
1. Резултати колоквијума 2. Оцена семинарских радова 3. Оцена практичне активности на вежбама и предавањима

14. недеља
- - ПСИХОЛОГИЈА РАДА У ПРАКСИ
1. Области примене 2. Савремене тенденције у психологији рада и организације 3. Теоријски, методолошки и практични проблеми 4. Значај истраживања у психологији рада и организације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пајевић Десимир: Психологија рада, Либер, Београд, 2006. (Одабрана поглавља)
Чабаркапа Миланко: Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. Чигоја штампа, Београд, 2008.(одабрана поглавља)
Пец Б. Психологија рада. Школска књига, Загреб, 1987. (Одабрана поглавља)
Гузина М. Кадровска психологија. Научна књига, Београд, 1980.(Одабрана поглавља)
Општа допунска литература
Одабрани чланци и Интернет-презентације
↑↑↑