Психологија

Курс:
Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација (мастер)
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Маркетинг као процес размене, појам СМ, основни концепти маркетинга, маркетинг-микс, корисници у области социјалног и маркетинга непрофитних организација, циљна група, конкуренција, планирање у СМ, анализа окружења, развој стратегија СМ, маркетиншка комуникација,управљање СМ програмима, посебне области примене СМ и маркетинга непрофитних организација (унапређење здравља, очување средине, очување баштине и маркетинг музеја, маркетинг у високом образовању). Практична настава: Осмишљавање социјално-маркетиншког пројекта, преглед литературе у циљу постављања пројекта, планирање и реализација истраживања, планирање стратегије, планирање управљања пројектом.
Циљ изучавања курса: Циљеви курса су овладавање теоријом, концептима и принципима социјалног маркетинга и маркетинга непрофитних организација, као и развијање вештина примене тих знања у пракси.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Предавања, вежбе, дискусије, израда и презентација пројекта.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kotler, F., Roberto, N. I Li, N. (2008). Socijalni marketing. Beograd: Clio.
Šola, T. (2001). Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti. Hrvatsko muzejsko društvo.
Општа допунска литература
Žilber K. (ur.) (2005). Muzej i publika, Beograd: Clio.
Oliva, A. B. (Ur.) (2010). MUZEJI koji privlače pažnju: U žiži javnosti. Beograd: Clio, Народни музеј.
↑↑↑