Психологија

Курс:
Интеркултурално образовање (осн.)
У оквиру предмета: Интеркултурално образовање
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: (1) Образовање и изазови савременог мултикултуралног друштва, (2) Улога и циљеви интеркултуралног образовања, (3) Култура и димензије културних разлике, (4) Интеркултуруално (не) разумевање, (5) Фактори успешности интеркултуралне комуникације (6) Развој интеркултуралне осетљивости, (7) Социјална дистанца, стереотипи, предрасуде и дискриминација у образовном контексту, (8) Интеркултурална трансформација школе, (9) Улога родитеља, локалне заједнице и невладиних организација у интеркултуралној трансформацији школе, (10) Интеркултурална реформа курикулума, (11) Образовање наставника и развој интеркултуралних компетенција, (12) Интеркултурално образовање и наставне методе, (13) Интеркултурално образовање и уџбеници
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ да оспособи студенте да увиде неопходност увођења интеркултуралне перспективе настојања да се образовни систем реформише како би се обезбедиле једнаке образовне могућности за децу и младе из различитих културних група, као и да их упозна са различитим моделима и приступима интеркултуралној трансформацији школе и реформи курикулума.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, дискусија одабраних тема, интерактивне наставне методе(играње улога и симулације), акционо планирање.
План курса:

1. недеља
предавање - Интеркултрално и мултикултурално образовање
Концептуалне сличности и разлике између интеркултуралог и мултикултуралног образовања; интеркултурално образовање и европска искуства; развој пројекти Савета Европе; развој интеркултурално образовања код нас; мултикултурално образовање и америчка искуства; димензије мултикутуралног образовања
Литература: Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje, Zagreb, Euridika

2. недеља
предавање - Улога и циљеви интеркултуралног образовања
ИО као образовање које уважава и подржава различитост у свим областима људског живота; ИО као образовање које промовише равноправност и људска права, супротставља се неправедној дискриминацији и промовише вредности на којима се изграђује равноправност; циљеви ИО; међународни документи који подржавању ИО, УНЕСЦО - Смернице за ИО
Литература: Gošović, R., Mrše, S., Jerotijević, M, Petrović, D i M., Tomić.(2009) Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanje, Beograd, Grupa MOST i Fond za otvoreno društvo, str. 18-44
UNESCO Guidelines on Intercultural Education, prezeto sa sajta: http://unesdoc.unesco.org./images/0014/001478/147878e.pdf

3. недеља
предавање - Култура и димензије културних разлике
Различита одређења културе, Холов модел културних разлика (монохроно и полихроно време, висок и низак контекст, брзе и споре поруке, територијалност, лични простор), Клакхонов модел базичних предпоставки (однос према средини, однос према времену, основни модалитети људске активности, однос према другим људима, однос према природи, схватања о људској природи), Хофстедеове димензије културе (дистанца моћи, индивидуализам-колективи

4. недеља
предавање - Интеркултуруално (не) разумевање
Баријере у интеркултуралној комуникацији: претпоставка о сличностима, језик (вербална и невербална комуникација), присуство преконцепција и стереотипа, тенденција да вреднујемо, анксиозност у интеркултуралној комуникацији
Литература: Petrović, D. (2006) Interkulturalno (ne)razumevanje, u D. Popadić (ured.) Uvod u mirovne studije – drugi tom, Grupa MOST, Beograd, str. 67-87

5. недеља
предавање - Фактори успешности интеркултуралне комуникације
Културална интелигенција, интеркултурална комуникацијска компетентност, интеркултурална свесност, интеркултурална спретност, интеркултурална осетљивост;

6. недеља
предавање - Развој интеркултуралне осетљивости
Бенетов развојни модел интеркултуралне осетљивости: стадијуми ентоцентризма (порицање, одбрана, минимизирање) наспрам стадијума ентнорелативизма (прихватања, адаптација, интеграција)
Литература: Petrović, D. (2006) Interkulturalno (ne)razumevanje, u D. Popadić (ured.) Uvod u mirovne studije – drugi tom, Grupa MOST, Beograd, str. 67-87

7. недеља
предавање - Социјална дистанца, стереотипи и дискриминација у образовном контексту
Израженост социјална дистанца према припадницима појединих културних и етничких група; израженост социјална дистанца код наставника, ученика и родитеља; стереоптипи и предрасуде према припадницима појединих културних и етничких гупа; последице феномена „претња стереотипом“; конструктиван одговор на претњу стереотипом; стратегије за превазилажење стереотипа и предрасуда; институционална дискриминација, виђење наставника о дицриминацији Рома у образовном систему
Литература: Petrović, D., Vukićević, J. i Kostović, M. (2010) Kako budući učitelji vide položaj Roma u sistemu obrazovanja, u S. Macura-Milovanović (ured.) Socijalna Pedagogija u nastajanju – traženje odgovora na problem društveno isključenih grupa, Jagodina, Pedagoški fakultet u Jagodini, str. 209-230
Mihić, V., Mihić-Lisul, I. (2003) Poznajem, prihvatam, poštujem - istraživanje etničke distanca kod dece i njihovih roditelja. Psihologija, vol. 36, br. 2, str. 167-182
Oljača, M. (2006) Stereotipi i predrasude u vaspitno-obrazovnom procesu, u: Oljača, M. (ured.) Modeli strucnog usavrsavanja nastavnika za inierkulturalno vaspitanje i obrazovanje, Tematski zbomik; Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, str. 7-28

8. недеља
предавање - Интеркултурална трансфорамција школе
Фазе интеркултуралне трансформације школе по Горском: фаза одсуства промене, фаза хероја и празника, фаза интеркултуралног подучавања и учења, фаза међуљудских односа, фаза селективног интеркултуралног образовања и фаза трансформативног интеркултуралног образовања
Литература: Bennett, C.I. (2003), Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice, 5/E, Allyn & Bacon, str. 13-38, (Multicultural Schools, What, Way and How)

9. недеља
предавање - Програми интеркултуралног образовања
Кључне карактеристике добрих програма интеркултуралног образовања по Горском; приказ програма интеркултуралног образовања усмерених на: (а) подстицање толеранције, уважавања разлика и интекултуралног разумевања; (б) борбу против стереотипа, предрасуда и дискриминације у образовном контексту
Литература: Prelić, M., Vučetić, R. Miloradović, G. (2006) Mali pojmovnik multietičnosti; Multikulturalnost kao istraživački izazov; Uvod u metode proučavanja lokalne istorije, u Blažin, S. (uredn.) Mi i “oni drugi” – priručnik za istraživanje multietičnosti u lokalnoj sredini, Grupa 484, Beograd, str. 6-28

10. недеља
предавање - Интеркултурална реформа курикулума
Четири основна приступа реформи курикулума по Бенксу – допринос, додавање, трансформација и социјална акција

11. недеља
предавање - Образовање наставника и развој интеркултуралних компетенција
Анализа заступљеност програма интеркултуралног образовања у иницијалном образовању наставника; анализа заступљености програма интеркултуралног образовања и професионални развој наставника; преглед истраживања која се односе на интеркултуралне компетенције наших наставника и студента који се образују за наставнички позив
Литература: Đermanov, J., Kostović, S. i Đukić, M. (2006) Obrazovanje u različitosti i za različitost: dimenzije profesionalnog razvoja nastavnika, u: Oljača, M. (ured.) Modeli strucnog usavrsavanja nastavnika za inierkulturalno vaspitanje i obrazovanje, Tematski zbomik; Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, str. 51-65

12. недеља
предавање - Интеркултурално образовање и наставне методе
Дијагностиковање различитих стилова учења ученика; однос између стилова учења и стилова подучавања (наставе); предности конструтивистичке методе подучавања (ко-оперативно учење, едукативне радионице)
Литература: Bennett, C.I. (2003), Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice, 5/E, Allyn & Bacon, str. 13-38, (Multicultural Schools, What, Way and How), str. 185-212 (Learning Styles: Interacti

13. недеља
предавање - Интекултурално образовање и уџбеници
Критичко преиспитивање садржаја уџбеника из угла свеобухватности (укључивања перспектива и доприноса свих релевантних култура и група) и из угла наклоности (фаворизовања појединих културних група, односно, запостављања појединих културних група
↑↑↑