Психологија

Курс:
Психологија деце са потребом за додатном подршком (осн.)
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава 1.Деца са потребом за додатном подршком. Медицински и социјални приступ потребама за додатном подршком. Класификација и учесталост јављања одређених развојних тешкоћа и сметњи. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. 2. Психолошке особености појединих категорија деце. Биолошки, психолошки и друштвени чиниоци развоја. Развој деце са потребом за додатном подршком. 3. Обласи потреба: развој језика, описмењавање, математика, понашање, чула, физички, емоционални, социјални, интелектуални развој. 4. Процена актуелног нивоа функционисања. Тимска процена. 5. Партнерски модел. 6. Етичка питања. Практична настава 1. Упознавање са релевантним установама из области образовања, здравства и социјалне заштите;2. Методе и технике за процену актуелног нивоа функционисања. 3.Анализа извештаја о актуелном нивоу функционисања.
Циљ изучавања курса: 1.Сензитизација на одлике медицинског и социјалног модела.2.Упознавање са импликацијам одређених развојних тешкоћа и сметњи по свакодневно функционисање.3.Развијање индивидуалистичког приступа деци.4.Овладавање основним начинима процене актуелног нивоа функционисања.5.Освешћивање значаја родитеља као партнера.
Предуслови за полагање: Положен предмет Развојна психологија.
Облици наставе: предавања и презентације, играње улога и симулације, групне дискусије, групне и индивидуалне консултације, видео демонстрације, теренска настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рајовић, В. (2004). Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце. Београд: Институт за психологију.
Рајовић, В., Станимировић, Д. (2006). Одговорност према професији и клијенту (у области рада са особама са посебним потребама). Примењена психологија, стр. 205−217.
Митић, М. и сарадници (2011). Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка. Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
Рајовић, В., Јовановић, О. Психологија деце са посебним потребама. Ауторизована скрипта.
↑↑↑