Психологија

Курс:
Модели подршке деци са потребом за додатном подршком (мастер)
Предавачи: др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Законска регулатива у области сметњи у развоју и инвалидитета. 2. Дете са посебним потребама и други људи - породица, вршњаци, васпитач/наставник. 3. Партнерски модел – вештине саветовања родитеља деце која имају потребу за додатном подршком. Програми подршке за оснаживање родитеља за учешће у планирању и пружању подршке. 4. Развој инклузивне школе и инклузивног образовног система. Припрема школе за децу са потребом за додатном подршком, припрема детета и родитеља. Праћење и подстицање адаптације детета. 5. Програми подршке. Планирање подршке. Индивидуални образовни план. 6. Ресурси у локалној заједници. Транзиција ка свету одраслих. Практична настава 1. Упознавање са релевантним установама из области образовања, здравства и социјалне заштите; 2. Евалуација инклузивности школе; 3. Вештине процене у функцији доношења одлука у најбољем интересу детета; 4. Приказ релевантних мера/програма подршке; 5. Тимски рад на креирању подршке; 6. Израда ИОП-а.
Циљ изучавања курса: 1. сензитизација студенaта за образовну и социјалну инклузију, 2. развијање иницијалних вештина креирања подршке детету са посебним потребама у редовној школи, 3. развој вештинa подршке породици и партнерства са њом
Предуслови за полагање: Одслушан предмет Психологија деце са потребом за додатном подршком.
Облици наставе: предавања и презентације, играње улога и симулације, рад у групи, групне и индивидуалне консултације, видео демонстрације, теренска настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хилтон, Д. (1996). Саветовање родитеља хронично оболеле или деце ометене у развоју. Београд: Институт за ментално здравље.
Шекспир, Р. (1979). Психологија ометених у развоју. Београд: Нолит.
Рајовић, В. (2004). Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце. Београд: Институт за психологију.
Хрњица, С., и сарадници (2008). Школа по мери детета – Приручник за рад са ученицима редовне школе који имају тешкоће у развоју. Београд: Save the Children, UK.
Хрњица, С., и сар.(2009). Школа по мери детета 2 – Приручник за примену инклузивног модела преласка са разредне на предметну наставу за ученицике са тешкоћама у развоју. Београд: Save the Children.
Рајовић, В., Јовановић, О., Радевић, Б. (2012). Индивидуални развојно-образовни програм. Црна Гора: Завод за уџбенике и наставна средства.
↑↑↑