Психологија

Курс:
Психометрија 1 (осн.)
У оквиру предмета: Психометрија 1
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење психометрије и основа психометријског приступа мерењу, индивидуалне разлике као предмет интересовања психологије; Теорија, конструкт, латентне и манифестне варијабле, индикатор, податак; Принципи конструкције ставки и тестова Класични модел мерења и интерне метријске карактеристике мерних инструмената - Дискриминативност, Објективност, Поузданост (Стандардна грешка мерења), Репрезентативност, Хомогеност Теорија одговора на ставке и интерне метријске карактеристике мерних инструмената Етичка питања тестирања
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са врстама психолошких тестова и типовима ставки; Упознавање са поступцима за одређивање интерних метријских карактеристика мерних инструмената; Практична израда психолошког теста, са израдом елабората о тесту; Етичка питања
Предуслови за полагање: Статистика у психологији I и II и Методологија психолошких истраживања.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежби недељно
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Тењовић, Л. (2002): Статистика у психологији – приручник, Центар за примењену психологију, Београд
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд Фулгоси, А. (1981) Факторска анализа, Школска књига, Загреб Момировић, К., Wолф, Б., Поповић Д. (1999) Увод у теорију мерењ
↑↑↑