Психологија

Курс:
Методика наставе психологије (осн.)
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Сврха и циљеви наставе психологије: Допринос наставе психологије обогаћивању развоја и учења ученика; Наставни планови и програми за психологију; Особености програмирања и припремања за наставу психологије (глобални и оперативни планови рада, писане припреме за час, припрема наставних материјала); Специфичност наставних принципа, садржаја и средстава, наставних облика и метода у психологији; Управљање одељењем; Евалуација постигнућа ученика (оцењивање, тестови знања, рубрике); Самоевалуација и истраживање сопствене праксе у сврху њеног мењања, као и грађења свог наставног стила; Наставник психологије у осталим улогама (разредни старешина, саветник ученика, стручни сарадник школе) Практична настава Опсервација, планирање (писање припрема) и реализација часова, састављање теста знања и рубрике и оцењивање, писање есеја и семинарских радова
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности улога наставника психологије и развој компетенција за планирање и реализацију наставе психологије, као и за праћење и вредновање ефеката наставе и учења.
Предуслови за полагање: положен предмет Основе педагогије са дидактиком, или његово истовремено похађање
Облици наставе: ПП презентације,; индивидуални, групни и рад у пару, дискусије и дебате; радионичарски рад; посете и гостовања практичара и представника система.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Антић, С. (2010). Кооперативно учење. Београд: Институт за психологију, 11-56, 203-214.
Антић, С. Јанков, Р., Пешикан, А. (2005). Како приближити деци природне науке кроз активно учење. Београд: Институт за психологију, 19-27.
Хавелка, Н. (2001) Уџбеник и различите концепције образовања и наставе. у: Требјешанин Б.и Лазаревић Д. (ур.) Савремени основношколски уџбеник - теоријско-методолошке основе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 31-58
Kyriacou, C. (1997). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa, 35-99.
Лазаревић, Д. (2001). Развој критичког мишљења и уџбеник, у: Требјешанин Б.и Лазаревић Д. (ур.) Савремени основношколски уџбеник - теоријско-методолошке основе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 99-109
Радуловић, Л. & Рајовић, В. (2000). Идеје за нови приступ образовању наставника. Настава и васпитање, вол. 49, бр. 4, 626-636.
Роедерс, П. (2003). Интерактивна настава. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 39-58, 99-142.
Terhart, E. (2001). Metode podučavanja i učenja. Zagreb: Educa, 47-56, 147-172, 182-189. Prevod odeljka Classroom Management, preuzetog iz: Arends, R. I. (2009). Learning to Teach. New York: McGraw-Hill.
Блум, Б. (1981). Таксономија или Класификација образовних и одгојних циљева. Београд : Републички завод за унапређивање васпитања и образовања
Наставни програми психологије, http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html
Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf
Општа допунска литература
Хавелка, Н. (2000). Ученик и наставник у образовном процесу. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 87-134
Вучић, Л. (1991). Педагошка психологија, Београд : Друштво психолога Србије, стр. 170-203
↑↑↑