Психологија

Курс:
Експериментална естетика (докт.)
У оквиру предмета: Експериментална естетика
Предавачи: др Слободан Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Разматрају се, на продубљеном нивоу, главни феномени и теорије психологије естетске преференције и естетског доживљаја са нагласком на експерименталној истраживачкој методологији. Естетски феномени обрађују се са перцептивног, когнитивног и афективног аспекта, а у обзир се узимају физички склоп естетске стимулације, њен математички опис, нивои физиолошке обраде и структура естетског доживљаја.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студента за стицање темељног разумевања историјске основе и савремене тематике експерименталне естетике.
Предуслови за полагање: Курс на мастер нивоу из Психологије уметности, или еквивалентно знање.
Облици наставе: Предавања и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
-

2. недеља
предавање - Дефиниција области: психологија уметности и експериментална естетика
-

3. недеља
предавање - Класична експериментална естетика: Фехнер
-

4. недеља
предавање - Нова експериментална естетика: Берлајн
-

5. недеља
предавање - Естетска преференција лица и телесних пропорција
-

6. недеља
предавање - Фактори естетске преференције
-

7. недеља
предавање - Аспекти субјективног доживљаја уметничких дела
-

8. недеља
предавање - Естетски доживљај
-

9. недеља
предавање - Фактори естетског доживљаја
-

10. недеља
предавање - Теорије естетске преференције и естетског доживљаја
-

11. недеља
предавање - Изабране теме из експерименталне естетике (по договору са студентима)
-

12. недеља
предавање - Рекапитулација градива
-

13. недеља
предавање - Консултације
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rudolf Arnheim (1969). Art and visual perception. Berkely and Los Angeles: University of California Press.
David E. Berlyne (1971). Aesthetics and psychobiology. New York: Appleton Century-Crofts.
David E. Berlyne (1974). The new experimental aesthetics. In D. E. Berlyne (Ed.), Studies in the new experimental aesthetics (pp. 1-25). Washington, D. C.: Hemisphere Publishing Corporation.
Ernest H. Gombrich (1969). Art and illusion. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Слободан Марковић (2008). Опажање добре форме. Филоѕофски факултету Београду.
Општа допунска литература
Изабрани чланци из савремене литературе из експерименталне естетике из часописа Empirical Studies of Arts и других.
↑↑↑