Психологија

Курс:
Управљање променама (мастер)
У оквиру предмета: Управљање променама
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Односи запослених у контексту организационих промена.Теоријски и методолошки проблеми истраживања организационих промена.Психолошке импликације примене различитих стратегија у вођењу организационих промена.Когнитивни,афективни и конативни аспекти отпора променама.Модели организационих промена.Тимски рад
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за разумење, истраживање, и решавање проблема савремене психологије рада и организације, из перспективе нових парадигми.Циљ предмета је да увођењем нових парадигми допринесе ефикасности и ефективности процесса управљања променама.
Предуслови за полагање: Психологија међуљудских односа на раду Организационе промене и развој
Облици наставе: интерактивна настава, вежбе, семинарски радови, презентације,групни пројекти
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Миросава Ђуришић-Бојановић (ур.) (2015). Нови погледи и перспективе у психологији рада и организације. Београд: Центар за примењену психологију Друшва психолога Србије
Општа допунска литература
Millward,L.(2005): Understending Occupational and Organization Psychology.SAGE Publication Djurisic-Bojanovic,M(2008):Psychological Aspects of Managing Organizational Changes in the Concept of Know
↑↑↑