Психологија

Курс:
Организационе промене и развој (осн.)
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА - ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ Особине личности Синдроми психолошких предиспозиција Когнитивни стилови УЛОГА ПСИХОЛОГА У УПРАВЉАЊУ ПРОМЕНАМА СТРАТЕГИЈЕ редуковања отпора прeма променама
Циљ изучавања курса: да студенти овладају теоријским и практичним знаљима која ће им омогућити да разумеју психолошке препреке и могућности развоја појединаца, дијагностикују, решавају проблеме везане за организационе промене и развој и евалуирају примењена решења
Предуслови за полагање: Положени следећи испити: Основе психологије рада, Управљање каријером,Основи психотерапије и саветовања, Социјална перцепција и интеракција
Облици наставе: Предавања, вежбе и израда самосталног пројекта
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ђуришић-Бојановић, М. (2015). Психологија организационих промена и развоја. Београд: Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду
Општа допунска литература
Đurišić-Bojanović M.(2007):Spremnost za promene-nove kompetencije za društvo znanja, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja br. 39 (2). Beograd: Institut za ped
Wren D. I D.Voich (1994):Menadžment proces struktura i ponašanje, Beograd:Grmeč-PP /15-45; 251-275/
↑↑↑