Психологија

Курс:
Социо-афективни развој (мастер)
У оквиру предмета: Социо-афективни развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ксенија Крстићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Дефинисање социо-емоционалног развоја. Увод у теорије социо-емоционалног развоја. Методе и технике истраживања. Развој емоционалне компетенције. Емоционална интелигенција. Развој емоционалне регулације и темперамент. Процеси социјализације емоција. Везаност, теорије везаности; Технике за испитивање везаности. Ментализација. Поремећаји везивања. Образовне импликације. Социјална когниција и социјални мозак: развој селф-концепта и развој свести о другима; неурофизиолошка основа. Морални развој. Социјализација. Развој у контексту различитих социјалних односа: вршњачки односи, романтични/партнерски односи, родитељство. Емпатија. Агресивност. Просоцијално понашање. Усамљеност. Социо - емоционални развој у модерном друштву: друштвене мреже; нови типови породичних заједница. Социо-емоционални развој у школском контексту. Социо-емоционалне вештине. Социо-емоционално учење. Примена одговарајућих метода и техника испитивања социо-емоционалног развоја, спровођење истраживања развоја или особен
Циљ изучавања курса: Усвајање знања о социo-емоционалном развоју, упознавање различитих теоријских и методолошких приступа, вештине анализе теоријских поставки и истраживања; за примену узрасно адекватног приступа; за саветовање и подстицање социо-емоционалног развоја.
Предуслови за полагање: 1) Развојна психологија
Облици наставе: дискусија, филмске презентације, самостални рад, рад у малим групама, прикази инд. случајева, теренско испитивање.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мирић, Ј. (2019). Емоционални развој. Алгоритам, Београд
Feldman Barret, L., Lewis, M., & Haviland-Jones, J. M. (Eds.) (2018). Handbook of emotions, 4th ed. Guilford Press.
Cassidy, J., & Shaver, P.R. (2016). Handbook of Attachment: theory, research, and clinical application - 3rd ed.: The Guilford Press.
Lerner, R.M. (2015). Handbook of child psychology and developmental science; (7th Ed.) Vol. 3. Socioemotional processes. Wiley.
Gross, J. (2015). Handbook of emotional regulation, 2nd Ed. The Guilford Press.
Krstić, K., (2007) Afektivno vezivanje iz perspektive razvojne psihologije; u N. Hanak i A. Dimitrijević (Ur.): Afektivno vezivanje. Teorija, istraživanje, psihoterapija; Centar za izdavačku delatnost
Kрстић, K. (2016). Социоемоционални аспекти наставе и учења. Настава и васпитање, 3; 471-490.
Ивић, И. (2015). Човек као animal symbolicum; Нолит, Београд.
↑↑↑