Психологија

Курс:
Професионална и етичка питања у психологији рада (мастер)
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у професионална и етичка питања у психологији и психологији рада; Професионалне компетенције психолога рада; Психолог рада као научник и практичар; Улога теорије у психологији рада, везе између теорије, истраживања и праксе у психологији рада; Етички принципи у психологији. Писање радова у области психологије рада; Примена етичких принципа у областима деловања психолога рада; Континуирано образовање и професионални тренинг у области психологије рада; Маркетинг психологије рада; Етика професионалног понашања.
Циљ изучавања курса: Темељно упознавање професионалних и етичких захтева и савремених стандарда истраживања и праксе у области психологије рада, развијање осетљивости за професионална и етичка питања и дефинисање полазишта за решавање етичких дилема.
Предуслови за полагање: Селекција и процењивање запослених, Инжењерска психологија и ергономија, Психологија међуљудских односа на раду, Стрес на раду, Управљање променама.
Облици наставе: Предавања, дискусије, анализе научно-истраживачких радова, анализе случајева, вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dunnette, M.D., & Hough, L. (Eds.) (1990) Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Одабрана поглавља.
Друштво психолога Србије (2000) Кодекс етике, Београд: Друштво психолога Србије.
APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.), Washington, DC: American Psychological Association.
Rogelberg, S.G. (Ed.) (2002). Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology. Malden, MA: Blackwell Publishers.
Lowman, R.L. Ed. (2006) The Ethical Practice оf Psychology in Organizations, APA, Washington, DC and Society for Industrial and Organizational Psychology, Bowling Green, OH. Одабрана поглавља.
Petrović, I. (2011). Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada (skripta), Beograd: Filozofski fakultet i WUS Austria.
Општа допунска литература
Baruch, Y., Konrad, A.M., Aguinis, H. and Starbuck, W.H. (Eds.) (2008) Opening the Black Box of Editorship, New York, NY: Palgrave-Macmillan.
Aguinis, H., & Henle, C.A. (2001). Conducting ethical research: Much more than just a good idea. Academy of Management Research Methods Division Newsletter, 16(1), 1, 3-4, 13, 17-18.
Aguinis, H., Henle, C.A., & Ostroff, C. (2001). Measurement in work and organizational psychology. In N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, and C. Viswesvaran (Eds.), Handbook of Industrial, Work and
Campbell, J.P., Daft, R.L., & Hulin, C.L. (1982). What to study: Generating and developing research questions, Beverly Hills: Sage.
ENOP (1998) European Curriculum in W&O Psychology: Reference Model and Minimal Standards, Paris: Maison des Sciences de l’Homme, Serie Documents de Travail.
↑↑↑