Психологија

Курс:
Психологија уметности (мастер)
У оквиру предмета: Психологија уметности
Предавачи: др Слободан Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Фактори естетске преференције и аспекти доживљаја лепог. б. Естетска комуникација (перцептивна, семантичка и емоционална обрада уметничких дела). ц. Естетски доживљај и психолошка функција уметности.
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о психолошким, биолошким, неуралним и културним аспектима естетских феномена. 2. Упознавања са теоријским приступима естетским феноменима. 3. Овладавање специфичним методама испитивања естетских феномена.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова. Корисна су знања из Физиологије нервног система, Психологије опажања, Когнитивне психологије, Мотивације и емоција, Психологије индивидуалних разлика, Методологије психолошких истраживања и статистике.
Облици наставе: а. Предавања: (2 сата недељно). Укупно 26 сати у семестру. б. Вежбе: (2 сата недељно). Укупно 26 сати у семестру.
Начин оцењивања рада и резултата: а. Истраживачки рад: 50 % оцене б. Писмени део испита: 50 % оцене
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс
Упознавање са обавезама и структуром курса

1. недеља
вежбе - Упознавање са обавезама и договор о раду

2. недеља
предавање - Златни пресек
Експериментална естетика (Фехнер): златни пресек.

2. недеља
вежбе - Мерење префернције златног пресека

3. недеља
предавање - Естетски канони
Естетска атрактивност лица и тела. Преференција просека, стилизација и наднормални стимулуси.

3. недеља
вежбе - Метода репродукције: подешавање идеалних пропорција

4. недеља
предавање - Гешталтистичка теорија естетске перцепције
Композиција, равнотежа, динамика, тежина. Арнхајмова теорија.

4. недеља
вежбе - Феноменолошка анализа уметничких слика

5. недеља
предавање - Објективна својства естетске преференције
Комплексност, регуларност, боја, облина. Огњеновићев модел естетске преференције.

5. недеља
вежбе - Квантификација естетске информације

6. недеља
предавање - Фактори естетске преференције
Стимулусна својства, побуђеност (Берлајн), когнитивна процена, биолошка функција, искуство.

6. недеља
вежбе - Демострације налаза студија неуроосликавања

7. недеља
предавање - Значење уметничких дела
Проблем односа тема – стил. Иконичка симболика. Конотативно значење, метафора. Дебата: Арнхајм – Гомбрих. Улога знања и експертизе.

7. недеља
вежбе - Семантички диференцијал

8. недеља
предавање - Естетски доживљај
Изузетно стање свести. Аспекти естетског доживљаја. Однос: естетски доживљај – доживљај уметности.

8. недеља
вежбе - Студентске презентације и групна дискусија.

9. недеља
предавање - Естетске емоције
Примарне и секундарне естетске емоције. Ментална задовољства.

9. недеља
вежбе - Студентске презентације и групна дискусија.

10. недеља
предавање - Психолошка функција уметности
Психодинамски, социокултурни и биолошки приступ. Теорија динамичких компетенци.

10. недеља
вежбе - Студентске презентације и групна дискусија.

11. недеља
предавање - Савремени модели естетског суђења
Ледеров кибернетски модел, Модел флуентности процесирања, Палмеров еколошки модел, Мартиндејлов модел прототипичности, Рамачандранов психобиолошки модел.

11. недеља
вежбе - Студентске презентације и групна дискусија.

12. недеља
предавање - Неуроестетика
Савремене студије неуроосликавања при обављању естетких задатака.

12. недеља
вежбе - Студентске презентације и групна дискусија.

13. недеља
предавање - Рекапитулација градива

13. недеља
вежбе - Групни разговор и консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Предраг Огњеновић (1997). Психологија уметности. Београд: Институт за психологију.
Општа допунска литература
Слободан Марковић (2007). Опажање добре форме. Београд: Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
↑↑↑