Психологија

Курс:
Социјализација (осн.)
У оквиру предмета: Социјализација
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Небојша Петровићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
др Зоран Павловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Процеси социјализације: Појам социјализације - схватања и проблеми. Социјално учење - врсте и облици. 2. Агенси и извори социјализације: Извори социјализације - култура и друштвена структура. Агенси социјализације: Породица. Школа. Група вршњака. Средства масовних комуникација. Социјализација одраслих. 3. Ефекти (исходи) социјализације: а Социјализација основних психичких функција. б Социјализација и мотивација: Схватања о мотивима и врсте мотива. Социјализација биолошких потреба. Социјални мотиви. ц Социјални ставови и вредности: Појам става и вредности. Структура ставова и вредности. Формирање и мењање социјалних ставова. Деловање и функције ставова. Одржавање ставова и отпор према њиховом мењању. Предрасуде и национални ставови.
Циљ изучавања курса: Социјализација спада у фундаменталне научне дисциплине која омогућава лакше усвајање знања из других области и његову бољу интерпретацију. Социјализација има за циљ да потпомогне успешно савлађивање примењених психолошких дисциплина.
Предуслови за полагање: Предуслов за Социјализацију су претходно положени испити из курсева: Психологија индивидуалних разлика и психологија учења.
Облици наставе: Предавања, вежбе, рад у групама:конструисање упитника и скала ставова,демонстрације а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 60 часова у семестру. б. Вежбе: (2 часа недељно). Укупно 30 часова у семестру
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rot, N. (2005). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka, N, Kuzmanović, B. Popadić, D. "Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja" , Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1998
Општа допунска литература
Golubović, Z.T., Kuzmanović, B.R. & Vasović, M.D. (1995). Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd: Filip Višnji
Petrović, N. (2001). "Putevi istraživanja autoritarnosti". Beograd: Zadužbina Andrejević
Pennington, D. (2001). Osnove socijalne psihologije. Zagreb: Naklada Slap
Dovidio,J. F. & P. Glick, & L. A. Rudman (Eds.). On the nature of prejudice: 50 years after Allport . Malden, MA: Blackwell Publishing.
Hewstone, M., Stroebe, W. (2003). Uvod u socijalnu psihologiju. Europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Popadić Dragan (ur.), Psihološka istraživanja (br. 7,). Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Rot, N. and Havelka N. (1973), Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoskolske omladine. Institut za psihologiju, Beograd
Bora Kuzmanović i Nebojša Petrović: „Struktura preferencija ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca“. Psihologija, 2007, vol. 40, br. 4, str. 567-585
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R. (2012). Socijalna psihologija, Mate, Beograd
↑↑↑