Психологија

Курс:
Професионална и етичка питања у психологији рада (мастер)
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у професионална и етичка питања у психологји и психологији рада; Професионалне компетенције психолога рада; Психолог рада као научник и практичар; Улога теорије у психологији рада, Везе између теорије, истраживања и праксе у психологији рада; Етички принципи у психологији; Писање радова у области психологије рада; Примена етичких принципа у областима деловања психолога рада; Континуирано образовање и професионални тренинг у области психологије рада; Маркетинг психологије рада; Етика професионалног понашања.
Циљ изучавања курса: Темељно упознавање професионалних и етичких захтева и савремених стандарда истраживања и праксе у области психологије рада, развијање осетљивости за професионална и етичка питања и дефинисање полазишта за решавање етичких дилема.
Предуслови за полагање: Селекција и процењивање запослених, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој, Стрес на раду, Инжењерска психологија и ергономија, Стручна пракса (психологија рада)
Облици наставе: Предавања, дискусије, анализе научно-истраживачких радова, анализе случајева, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Aguinis, H., Henle, C.A. (2002) Ethics in research, In S.G. Rogelberg (Ed.), Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology, str. 34-56, Malden, MA: Blackwell Publishers.
Dunnette, M.D., & Hough, L. (Eds.) (1990) Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Одабрана поглавља.
Друштво психолога Србије (2000) Кодекс етике, Београд: Друштво психолога Србије.
Lowman, R.L. Ed. (2006) The Ethical Practice оf Psychology in Organizations, APA, Washington, DC and Society for Industrial and Organizational Psychology, Bowling Green, OH. Одабрана поглавља.
Petrović, I. (2011). Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada (skripta), Beograd: Filozofski fakultet i WUS Austria.
Општа допунска литература
Baruch, Y., Konrad, A.M., Aguinis, H. and Starbuck, W.H. (Eds.) (2008) Opening the Black Box of Editorship, New York, NY: Palgrave-Macmillan.
APA (2001) Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.), Washington, DC: American Psychological Association.
Aguinis, H., & Henle, C.A. (2001). Conducting ethical research: Much more than just a good idea. Academy of Management Research Methods Division Newsletter, 16(1), 1, 3-4, 13, 17-18.
Aguinis, H., Henle, C.A., & Ostroff, C. (2001). Measurement in work and organizational psychology. In N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, and C. Viswesvaran (Eds.), Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology (vol. 1, pp. 27-50). London, U.K.: Sage.
Campbell, J.P., Daft, R.L., & Hulin, C.L. (1982). What to study: Generating and developing research questions, Beverly Hills: Sage.
ENOP (1998) European Curriculum in W&O Psychology: Reference Model and Minimal Standards, Paris: Maison des Sciences de l’Homme, Serie Documents de Travail.
↑↑↑