Психологија

Курс:
Инжењерска психологија и ергономија (осн.)
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Милица Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Циљеви и задаци Инжењерске психологије и ергономије, кључна теоријска и практична питања; обликовање послова и организација рада; специфичности рада човека у савременим системима и у условима информационе технологије; систем човек - машина и расподела функција у систему човек – машина; комуникација у систему човек – машина, кодирање информација, управљање и контрола; ефикасност система човек – машина; динамика радне способности човека у систему, монотонија, позорност, циракадијални ритмови и рад; стрес и чиниоци стреса у раду оператора у савременим системима; професионалне штетности, отежани услови рада и опасаности на раду; радни простор, радно место, просторни односи на раду, радни простор и ефикасност у савременом радном контексту.
Циљ изучавања курса: Овладавање психолошким принципима и закономерностима рада човека у савременим техничким системима и начинима примене психолошких знања и принципа у пројектовању и одржавању радног процеса, техничких уређаја и радне средине како би се остварила оптими
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курсеве: Увод у психологију рада.
Облици наставе: Предавања, презентовање и разматрање видео-материјала, дискусије, вежбе, припрема и презентација извештаја, писање и презентација семинарског рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Рад у савременим техничким системима
Улога, задаци и циљеви, методе и технике Инжењерске психологије и ергономије Инжењерска психологија - примењена или самостална научна дисциплина.

2. недеља
предавање - Обликовање и дизајнирање послова
Приступи у обликовању послова: Традиционални приступ - уситњавање послова Системи обогаћивања рада, аутономија радника, тимски рад Нове технологије и нови облици рада

3. недеља
предавање - Систем човек – машина
Врсте система Карактеристике система и системског приступа (полисистемског, интерсистемског) Могућности и функције човека и технике у системима човек-машина Расподела функција у СЧМ-приступи и принципи

4. недеља
предавање - Комуникација у систему човек- машина и пропусна способност оператора
Структура процеса комуникације Уређаји за излагање и преношење информација. Кодирање информација Токови информација у СЧМ. Управљачки и контролни уређаји у СЧМ. Популацијски стереотипи и компатибилност у систему човек-машина

5. недеља
предавање - Ефикасност човека у системима човек-машина
Тачност, поузданост, време циклуса регулације у СЧМ

6. недеља
предавање - Људска грешка
Појам људске грешке. Природа, врсте грешака. Методе проучавања људске грешке. Теоријски приступи анализе грешака (незгода). Модели заштите, превенције и предикције грешака.

7. недеља
предавање - Радни простор и обликовање радног места
Персонални простор. Територијалност. Радно мести и радни простор. Просторни односи као односи статуса и моћи. Радни простор и ефикасност оператора.

8. недеља
предавање - Динамика способности за рад
Умор, монотонија и позорност у раду оператора. Врсте и дефиниције појмова. Теоријске концепције.

9. недеља
вежбе - Истраживања позорности, умора и монотоније
Јаке и слабе стране експерименталних и теренских истраживања. Дискусија.

10. недеља
предавање - Стрес и напрезање у раду оператора
Савремени начин рада, стрес и напрезање. Теорије стреса. Индивидуалне разлике у реаговању на стрес. Чиниоци стреса на раду. Стрес и функционална стања оператора. Проблем »оштрог« стреса у раду оператора.

11. недеља
предавање - Циркадијални ритмови и организација рада (рад у сменама)
Дефиниције и врсте циркадијалних и других биолошких ритмова. Истраживања циркадијалног ритма - дневна, дведесетчетворочасовна, експериментална, теренска. Трансмеридијални летови, десинхроноза и ефикасност оператора. Индивидуалне разлике и циркадијални ритам. Циркадијални ритмови и рад – Примена резултата и препоруке за праксу.

12. недеља
предавање - Професионалне штетности и опасности на раду
Физичко – климатски и микроклиматски фактори и рад оператора Ефикасност оператора у отежаним условима и ризик од професионалних обољења (бука, вибрације, темпертаура, атмосферски притисак, висина, зрачења).

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Перспективе, развој инжењерске психологије. Изазови информационих технологија. Правци развоја дисциплине (акценат на проблемима безбедности, поузданости рада и безбедносној култури у савременим системима). Мултидисциолинарност области. Дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Čizmić, S. (2006). Ljudski faktor - Osnove inženjerske psihologije. Beograd: Institut za psihologiju.
Čizmić, S., Petrović, I. (2015). Tehnologija, mesto i ljudi: Budućnost psihologije rada. U M. Đurišić Bojanović (Ur.), Novi pogledi i perspektive u psihologiji rada i organizacije (str. 77- 97). Beograd, CPP.
Kovačević, I. (2016). Psihološki činioci uspešne poslovne primene računara. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Stanković, V., & Čizmić, S. (2014) Ergonomski faktori rizika i fizička nelagodnost korisnika laptop računara. Psihološka istraživanja 17(1), 19-33.
↑↑↑