Психологија

Курс:
Meтодика наставе психологије (осн.)
Предавачи: др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријски/практични:Сврха и циљеви наставе психологије: Допринос наставе психологије обогаћивању развоја и учења ученика; Планирање и припрема наставе (елементи планирања и припреме, сврха и функција планирања, наставни планови и програми, припрема наставних материјала, наставна технологија); реализација планираних активности; динамика часа; Наставне методе (интерактивна настава, кооперативне методе, проблемско, искуствено учење...); Мотивисање и акивирање ученика, само-регулисано учење; Групна динамика разреда; Сарадња са родитељима и колегама; Разредна дисциплина; Евалуација постигнућа ученика; Самоевалуација и истраживање/рефлексија сопствене праксе у сврху њеног мењања, као и грађења свог наставног стила. Наставник психологије у осталим улогама (разредни старешина, саветник ученика, стручни сарадник школе...)
Циљ изучавања курса: Излагање приликама за стицање искуства у настави психологије, истраживању наставничке праксе и разумевање специфичности улога наставника психологије
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: ПП презентације, интерактивна настава, видео демонстрације, групне дискусије, гостовања практичара и посете институцијама, плана часа, и сл.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Група аутора: Активно учење И и ИИ, Институт за психологију, 2003.
Ковац-Церовић, Т., Р. Росандић, Д. Попадић: УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ I -III, Група МОСТ, Београд, www.most.org.yu
Плут, Д. и др. (2001). Култура критичког мишљења. Београд: Институт за психологију, Група МОСТ, базични приручник
Пешић Ј. М. Критичко мишљење у настави психологије - искуства једног програма, Настава и васпитање, 2004, вол. 53, бр. 4-5, стр. 330-342
Визек Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В., Миљковић, Д. (2003.): Психологија образовања. IEP – Vеrn: Загреб
Гордон, Т. Како бити успешан наставник, Креативни центар, Београд, 2000
Рајовић, В., Радуловић, Л. Идеје за нови приступ образовању наставника, Настава и васпитање, 4/2000, стр. 626-636
↑↑↑