Психологија

Курс:
Психологија деце са посебним потребама(осн.)
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце. Тимска процена. 2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са ПП. О интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју деце са ПП. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. Дете са посебним потребама и други људи - породица, вршњаци, васпитач/наставник). 4. Припрема школе за децу са посебним потребама, припрема детета, родитеља и школе. Праћење и подстицање адаптације детета. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са ПП за учење. Адаптације, модификације; ИОП
Циљ изучавања курса: Сензитизација и разумевање значења посебних потреба у оквиру социјално-инклузивног модела; Упознавање са искуствима инклузивног образовања; иницијалне вештине креирања индивидуалних планова подршке детету са ПП у редовној школи; вештине партнерства са породицом
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Педагошка психологија и поједине тематске целине из психологије личности.
Облици наставе: PP презентације, интерактивна настава,видео демонстрације, групне дискусије, посете институцијама. Анализа случајева. Израда ИОП, и сл.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шекспир Р. (1979). Психологија ометених у развоју, Нолит, Београд,
Хрњица С. (1997): Дете са развојним сметњама у редовној школи, Учитељски факултет, Београд
С. Хрњица и аутори (2008): Школа по мери детета – Приручник за рад са ученицима редовне школе који имају тешкоће у развоју
Рајовић В.(2004): Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце, Институт за психологију, Београд
Хрњица и сар. (1990) : Ометено дете, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, (одабрана поглавља)
Виготски Л.(1987): Основи дефектологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Хилтон, Д. (1996): Саветовање родитеља хронично оболеле или деце ометене у развоју, Институт за ментално здравље, Београд
Рајовић, В., Станимировић, Д. (2006): Примена психолошких знања у раду са особама са посебним потребама, у: Примењена психологија, Универзитет у Нишу-Филозофски факултет, Ниш
Хрњица, С. и аутори (у штампи): Школа по мери детета 2 – Приручник за примену инклузивног модела преласка са разредне на предметну наставу за ученике са тешкоћама у развоју
↑↑↑