Психологија

Курс:
Медијација (осн.)
У оквиру предмета: Медијација
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Медијација као начин решавања сукоба; 2. Области примене медијације у свету; 3. Медијација у образовним установама / школи; 4. Предности и ограничења примене медијације; 5. Функција и улоге медијатора; 6. Кодекс професионалног понашања медијатора; 7. Три основна модела медијације; 8. Фазе медијације; 9. Типични проблеми у медијацији и интервенције медијатора; 9. Етичка и друга отворена питања у медијацији; 10. Перспектива развоја медијације
Циљ изучавања курса: Медијација је курс који оспособљава студенте психологије да сагледају предности и ограничења медијације у односу на друге алтернативне начина решавања сукоба и идентификују типове конфликта и срединске услове под којима је медијација могућа. Курс оспособљава студенте да разумеју функцију и улогу медијатора у процесу медијације.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курс Комуникацијске вештине. Корисна су знања из курсева Психологија опажања, Емоције и мотивација, Социјална перцепција и интеракција и Мировна психологија
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, дневник учења
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у медијацију
Медијација као начин решавања сукоба Дефиниција и принципи медијације Медијација и други алтернативни начини решавања сукоба Историјат медијације

2. недеља
предавање - Области примене медијације
Области примене медијације у свету Медијација у образовним установама/школи

3. недеља
вежбе - Предности и ограничења примене медијације
Дискусија Избор теме за семинарски рад

4. недеља
вежбе - Вршњачка медијација
Приказ програма и гостовање аутора програма

5. недеља
предавање - Типови конфликта и услови под којима је медијација могућа
Типови конфликта и средински услови под којима је медијација могућа Функција и улоге медијатора Кодекс професионалног понашања медијатора

6. недеља
предавање - Три основна модела медијације
Приказ три основна модела медијације Фазе медијације

7. недеља
вежбе - Типични проблеми и интервенције медијатора у појединим фазама медијације
Играње улога

8. недеља
вежбе - Припрема за медијацију
Анализа сукоба и формулисање стратегије интервенције

9. недеља
вежбе - Примена медијације у школи
Симулација сукоба: започињање медијације, непрекинуто време, размена и разјашњења, структуирање проблема (1-4 фаза)

10. недеља
вежбе - Примена медијације у школи
Симулација примера сукоба: структуирање проблема, мапирање и преоквиравање, умножавање решења (5-7 фаза)

12. недеља
вежбе - Примена медијације у школи
Симулација примера сукоба: постизање консензуса око једног решења, писање сморазума, утврђивање механизама за праћење примене споразума (8-10 фаза)

13. недеља
вежбе - Излагање семинарских радова
Студенти излажу своје семинарске радове (ПП презентација обавезна) у оквиру 10 минута Завршна дискусија о изложеним радовима

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Cloke, K., (1994): Mediation, Revenge and the Magic of Forgiveness, Santa Monica: Center for Dispute Resolution (одабрана поглавља) 2. Медијација као начин решавања сукоба, зборник радова (у припреми) 3. Moore, C.W. (1996) Како се одвија медијација, у књизи Попадић Д. и др. (уредн.) Социјални конфликти, Група МОСТ и Центар за антиратну акцију, Београд, стр. 167-189
↑↑↑