Психологија

Курс:
Вештине интервјуисања (мастер)
У оквиру предмета: Вештине интервјуисања
Предавачи: др Велимир Поповићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Историја и развој.Могућа одређења клиничког интервјуа.Клинички интервју и историја случаја. Основе и припрема за спровођење.Основне вештине интервјуисања. Феноменологија процеса интервјуисања.Мене интервјуа.Структурисаност интервјуа. Дијагностички наспрам терапијског интервјуа. Испитивање менталног статуса.Интервју по пријему/ експлоративни интервју. Процена суицидалности, интервју у стањима кризе.Дијагноза и планирање третмана. Интервјуисање млађих категорија клијената, парова и породица. Мултикултуролошки чиниоци у интервјисању. Интерпретација података добијених интервјуима. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Прорада већег броја транскрипта на вежбама.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о историјату и развоју вештина интервјуисања, савременим системима тумачења, дометима и недостацима у клиничкој пракси.Клинички интервју у психолошкој батерији тестова, вођењe, тумачење добивених исказа, интеграција и писање извештаја.
Предуслови за полагање: положен испит Методе клиничке процене
Облици наставе: Предавања са дискусијом, приказ транскрипта различитих интервјуа и прорада специфичних питања примене од стране студената на „неклиничкој“ популацији.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (eds.)(2003): Clinical Interviewing – third edition. Hoboken, NJ., John Wiley & Sons, Inc. (одабрана поглавља)
Groth-Marnat, G. (1999/2003): Handbook of Psychological Assessment –Third edition/fourth edition. New York/Hoboken, John Wiley Sons, Inc. (треће поглавље: The assessment Interview, стр. 67-99)
Phares, E. J. & Trull, T. (1997): Clinical Psychology – fifth edition. Pacific Grove, CA., Brooks/Cole Pbl. Co. (6. поглавље: The Assessment Interview, cтр. 141-173)
Nietzel, M. T. et al (1998): Introduction to Clinical Psychology – fifthEdition. Upper Saddle River, NJ., Prentice Hall (4. поглавље:Interviewing in Clinical Psychology, стр. 130-159)
Aiken, L. R. (1995): Personality Assessment: Methods and Practices –second edition. Seattle, Hogrefe & Huber Publishers (5. поглавље Observations and Interviews, стр. 119-149)
↑↑↑