Психологија

Курс:
Методе клиничке процене (осн.)
У оквиру предмета: Методе клиничке процене
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Студија случаја. Клиничко интервјуисање.Бихејвиорална процена. Опсервација понашања. Векслерове скале интелигенције. Минесота мултифазни инвентар личности (ММРI). Пројективне технике и пројективна хипотеза.Теорије пројективне психологије.Тест тематске аперцепције (ТАТ). Тест недовршених реченица. Пројективни цртежи. Роршахова метода.Неуропсихолошка процена. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Прорађивање клиничких метода током вежби. Током праксе студент је дужан да обави неколико испитивања, применом појединих метода клиничке процене (клинички интервју ВИТИ, ММРI), над припадницима неклиничке и клиничке популације и то документује протоколима процене.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о различитим методама клиничке процене, њиховом историјату и развоју, предностима и недостацима. Упознавање студената са практичном применом метода клиничке процене.
Предуслови за полагање: Основе клиничке процене
Облици наставе: Рад у групама прати предавања, током вежби se демонстрира практично задавање и примена клиничких инструмената, «одигравањем» поступка процене; прикази случајева из праксе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Groth-Marnat, G. (1999): Handbook of Psychological Assessment. New York, John Wiley & Sons.
2. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства.
3. Бергер, Ј. и сарадници ( 1995): Векслеров индивидуални тест интелигенције. Београд, Друштво психолога Србије.
4. Биро, М. и Бергер, Ј. (1988): Приручник за ММРI-201, Београд, Друштво психолога Србије.
5. Sommers-Flanagan, J.& Sommers-Flanagan, R. (2003): Clinical Interviewing. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља)
↑↑↑