Психологија

Курс:
Основе клиничке процене (осн.)
У оквиру предмета: Основе клиничке процене
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Предмет, особености и задаци клиничке/психолошке процене, 2.. Клинички метод и начела клиничке/ психолошке процене, 3. Историјат и будућност клиничке процене, 4. Улога клиничара-процењивача и процена клиничара, 5. Циљеви клиничке/ психолошке процене, 6. Одређење карактера психолошких података, 7. Процес и мене клиничке/ психолошке процене, 8. Контекст клиничке процене и етичка питања процене, 9. Парадигме у клиничкој процени, 10. Облици процене, 11. Прикупљање и интеграција података, 12. Клиничко суђење, 13. Саопштавање резултата процене и писање Психолошких налаза и мишљења, 14. Клиничка/психолошка процена и планирање третмана, 15. Критичко преиспитивање. Практична настава:Вежбе Рад у групама прати теме са предавања, и током њих се демонстрира примењивост клиничког метода процене колико навођењем примера из праксе или уз учешће колега из праксе. Анализа студентских истраживања, дискусија о њиховим теоријским есејима из области процене.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о предмету, развоју, задацима, циљевима клиничке процене.Одређења идентитета предмета и клиничара.Упознавање са дометима, ограничењима и изазовима примене клиничке процене у различитим областима и условима делања.
Предуслови за полагање: Психологија личности
Облици наставе: Интерактивне: предавања уз демонстрирање примењивости клиничког метода процене у разноликимим, типичним ситуацијама у пракси.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Nietzel, M.T et al. (1998) Introduction to Clinical Assessment. Upper Saddle River, Prentice Hall. (одабрана поглавља)/ Nietzel, M.T. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Slap, Zagreb. (odabrana poglavlja)
2. Groth-Marnat, G. (1997) Handbook of Clinical Assessment. New York, John Wiley & Sons. (одабрана поглавља)
3. Бергер, Ј. (2004): Психодијагностика. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства.
4. Поповић, В. (2007). Парадигме у клиничкој психологији у: Бергер, Ј., Митић, М. Ур. . Клиничка психологија, Центар за примењену психологију, Друштва психолога Србије, Београд
↑↑↑