Психологија

Курс:
Писање о уметности (осн.)
У оквиру предмета: Писање о уметности
Предавачи: др Предраг Драгојевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Поступак писања о уметности (слојеви текста о уметности, од форме и наслова преко разних елемената, дубље до садржаја, метода и смисла; технике и стандардни поступци за обраду сваког појединог слоја текста).
Циљ изучавања курса: Увести студенте у стручни рад на изради "алатки" потребних за студије или за струку у целини.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова за праћење наставе из овог предмета. У току наставе се кроз писање и практичне задатке осваја до 70 поена (од тога, самостални радови 30, радови на часу 40).
Облици наставе: Предавања са пројекцијама и видео-пројекцијама и радионице у учионици или компјутерској учионици.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у анализу текстова о уметности
Увод: о настанку, садржају и циљевима предмета; о начину обуке. О садржају и динамици обављања вежби. Прављење листе студената; евентуално разврставање студената на групе; подела материјала за рад.
Литература: O. Bätschmann, Uvod u povijesnoumjetničku hermeneutiku. Interpretacija slika, Zagreb, Scarabeus 2004, 11-168.

2. недеља
предавање - Облици и објављивање текста
Комуникацијски канали за пласирање текста; разне врсте начина саопштавања (каталог, чланак, прилог, студија, расправа, полемика, критика, монографија, предавање, реферат, рецензија, препорука, мишљење, ...) који су „производи“ тумача уметности; усмено и писано комуницирање; врсте публике; медији

3. недеља
предавање - Техничка опрема текста
Илустровање текста; однос слике и речи; техничка опрема, прелом, дизајн текста; припрема за штампу; објављивање текста; библиографски подаци; издавачи

4. недеља
предавање - Наслов текста. Форма текста
Наслов текста. О врстама, елементима и тумачењу наслова текста у науци о уметности. Библиографија као вид обраде наслова. Форма текста. коректура. хрестоматија. објављивање архивских извора или рукописне грађе;

5. недеља
предавање - Тема
Тема текста. Појмови у тексту. Писање апстракта, и регесте Израда регистара имена, стручних појмова, места, иконографије и слично.

6. недеља
предавање - Структура текста
Структура текста. Почетак: о чему и зашто се пише; кључне мисли, њихови међусобни односи. Резиме као вид тумачења структуре.

7. недеља
предавање - Искази. Судови о уметничком делу
Искази и подаци; експлицитни и имплицитни судови; закључци; вредносни судови; аргументовани судови; навођење извора Прављење и употреба извода.

8. недеља
предавање - Типови текста. Надокнада пропуштених часова
Типови текста Прегледни рад, стручни рад, научни рад и њихови битни елементи. У овом термину ће, према потреби, бити организована и надокнада пропуштених практичних вежби или предавања.

9. недеља
предавање - Језик текстова о уметности
Језик и терминологија у текстовима о уметности Упознавање процеса лекторисања. Принципи и проблеми превођења.
Литература: П. Драгојевић, "Обрада једног Винкелмановог текста у српској штампи 19. века", Зборник Матице српске за ликовне уметности 36 (Нови Сад 2008) 147-156.

10. недеља
предавање - Садржај текста
Садржај текста. Могућности историографске обраде текстова о уметности.

11. недеља
предавање - Научни поступак
Научни поступак у тексту Методолошка анализа текстова о уметности.

12. недеља
предавање - Вредност текста о уметности
Могућности и замке вредновања текста о уметности. Први читаоци, ментори, саветници, корисници текста. Рецензија. Приказ и критички приказ текста. Дебата, полемика о тексту.

13. недеља
предавање - Историја настанка и пријема текста
Историја настанка и пријема текста. Повезивање текста са околностима из рада и живота његовог аутора, као и са другим ауторовим текстовима. Облици историјског тумачења текста.

14. недеља
- - СУМИРАЊЕ ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА. ПОПРАВНИ РАД
Сабирање постигнутих поена на практичним вежбама које прате предавања. Могућност, према потребама, поновне израде појединих вежби (без могућности за надокнаду пропуштених вежби).

15. недеља
- - ИСПИТ
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Драгојевић, Писање о уметности, 2017 (материјали за студенте).
Општа допунска литература
M. Koen - E. Najgel, Uvod u logiku i naučni metod, Beograd 2004, 364-369 (логика критичких судова о уметности).
↑↑↑