Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Момировић, К., Волф, Б., & Поповић, Д. (1999). Увод у теорију мерења и интерне метријске карактеристике композитних мерних инструмената , 2о издање (Додатак 1: Основи линеарне алгебре, од 419. до 543. стране), Приштина: Факултет за физичку културу.
• Ковачић, З. (1994). Мултиваријациона анализа, Београд: Економски факултет.
• Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију.
Општа допунска литература
• Кнежевић, Г. , & Момировић, К. (1996). Алгоритам и програм за анализу релација каноничке корелацијске анализе и каноничке анализе коваријанси, У П. Костић (Ур.): Мерење у психологији, 2, Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Центар за примењену психологију.
• Фајгељ, С. (2005). Психометрија, Београд: Центар за примењену психологију (Додатак: Подсетник за мултиваријатну анализу индивидуалних разлика).
↑↑↑