Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23.01. до 27.01.2023.
  • уплата најкасније до: 25.01.2023./школарина 40%/
  • провера услова и приговори: 30.01.2023.
  • испити: од 02. до 11.02.2023.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
2.2. у 12 Амф.

Когнитивна психологија - усмени испит
6.2. у 11 210

Mотивација и емоцијe
10.2. у 12 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
9.2. у 11 103

Mетодологија психолошких истраживања
8.2. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
7.2. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
8.2. 106

Физиологија нервног система
11.2. у 13 Амф, 103

Биолошка психологија
11.2. у 13 Амф, 103

Психологија опажања
10.2. у 12 Амф, 101, 103, 104, 105

Историјски увод у психологију
3.2. у 11 Амф, 101

Генетика
2.2. у 14 Амф.

Психологија развојних криза - упис оцена
8.2. у 10 258II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
9.2. у 15 Амф.

Психологија личности
4.2. у 12 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
7.2. у 14 Амф, 103

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
2.2. у 9 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
11.2. у 10 208

Психологија менталног здравља
6.2. у 15 101

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
10.2. 106III ГОДИНА
Генетика
2.2. у 14 Амф.

Општа психопатологија
8.2. у 18 Амф.

Психологија интелигенције
10.2. у 10 Амф.

Увод у психологију образовања
4.2. у 10 Амф.

Социјална перцепција и интеракција
6.2. у 9 Амф, 101, 103, 104

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
6.2. у 9 Амф, 101, 103, 104

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
6.2. у 9 Амф, 101, 103, 104

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
7.2. у 16 Амф.

Психопатологија деце и младих
3.2. у 10 283

Психологија менталног здравља
6.2. у 15 101

Психологија породице
9.2. у 9:30 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
7.2. у 12 208

Увод у клиничку психологију
9.2. у 9:30 Амф.

Каријера и организација, Каријера
6.2. у 13 101

Неуропсихологија - писмени испит
2.2. у 10 104

Развојна психопатологија
3.2. у 9 103

Психологија религије
3.2. у 9 103IV ГОДИНА
Психологија уметности
10.2. у 12 Амф, 101

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
6.2. у 9 Амф, 101, 103, 104

Когнитивно процењивање 1 - пријава путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBlRK6x2ZpklABAceYg8hsssbKkXz8fhwA402bscqUWi7a4A/viewform?usp=share_link

Когнитивно процењивање 2 - пријава путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-xlxZtqauECr2H8fUSJC4DernCl0CWtDDFis5YXgiaJyfyA/viewform?usp=share_link

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене - усмени испит
6.2. у 16 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
6.2. у 15 101

Интервенције у кризи
7.2. у 11 101

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
2.2. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
3.2. у 10 283, 210

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
8.2. у 258

Вештине психолошког саветовања
2.2. у 9 258

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
8.2. у 11 103

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
10.2. у 12 101

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
6.2. у 13 101

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
10.2. у 12 101

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
8.2. у 15 208

Стрес на раду
7.2. у 16 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија - АКТУЕЛНА ГЕНЕРАЦИЈА
2.2. Гугл учионица

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака - РАНИЈА ГЕНЕРАЦИЈА
2.2. olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
6.2. у 14 Канцеларија ЦОН

Методика наставе психологије - писани испит
6.2. у 11 Амф.

Комуникацијске вештине
9.2. у 15 105

Емоционални развој, Афективни развоj
7.2. у 14 Амф, 103

Морални развој
7.2. у 14 Амф, 103

Психологија учења и наставе
4.2. у 10 Амф.

Психолошке основе образовне политике
4.2. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
9.2. у 15 105

Психолошке школе и правци
9.2. у 10 260

Психологија зрелог доба и старења
8.2. у 10 Амф, 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
10.2. 106МАСТЕР
Морални развој (мастер)
7.2. у 14 Амф, 103

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
9.2. у 9:30 Амф.

Рационално-емотивна и когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
2.2. у 9 258

Процена породичне динамике, Генограм
7.2. у 14 258, 282

Клиничка процена у раду са децом и младима
11.2. у 10 210

Професионална и етичка питања у психологији рада
10.2. у 12 101

Психологија уметности
10.2. у 12 Амф, 101

Управљање променама
8.2. у 15 208

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
9.2. у 15 Амф.

Клиничке неуронауке
2.2. у 11 214

Психолошке основе образовне политике
4.2. у 10 Амф.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака
2.2. olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
9.2. у 15 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
9.2. у 15 105

Здравствена психологија - писмени испит
8.2. у 11 103

Конструктивистичка терапија - писано
4.2. у 12 Амф.

Роршах интерпретативни метод
6.2. у 16 264
↑↑↑