Психологија

Докторске студије психологије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - психолошке науке
Услови уписа: У случају да кандидат није завршио мастер студије психологије, оделење може прописати одговарајуће диференцијалне испите, зависно од образовног профила кандидата.
Циљ: Обзиром да су докторске студије психологије намењене с једне стране оспособљавању за научно-истраживачки рад и, с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама, специфични циљеви докторских студија су следећи: * оспособљавање за научно теоријско мишљење; * оспособљавање за продубљено, свестрано и критичко разумевање постојећих психолошких знања, теорија и метода; * оспособљавање за интердисциплинарни и контекстуални прилаз проучавању психолошких и развојно-психолошких појава; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености и осетљивости за препознавање ваннаучних примеса у психолошким теоријама; * оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема психолошке науке и разних подручја примењене психологије; * развијање креативних способности за стварање нових знања у психологији; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања, за примену одговарајућих научних метода и техника обраде података; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте, као и оспособљавање за самостално креирање и руковођење научно-истраживачким пројектима; * развијање свести о неопходности сталног праћења психолошке научне продукције и о неопходности сталног стручног усавршавања; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за селекцију, организацију и презентовање психолошких садржаја у настави разних психолошких дисциплина, и * развијање стручних вештина за прилагођено презентовање психологије у јавности.

Компетенције: Опште компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме и доприноси развоју науке уопште и области психологије из које је докторат, * критички, креативно и самостално размишља, * самостално креира и руководи националним и међународним научно-истраживачким пројектима, * писмено и усмено презентује научна достигнућа на домаћим и међународним скуповима и у научним часописима, * конципира, организује и презентује психолошке садржаје у настави разних психолошких дисциплина, * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: * интегрише идеје и налазе различитих перспектива у психологији, * креира нове психолошке моделе и методолошке поступке у психологији, * евалуира постојеће и креира нове стандарде у психолошкој пракси, * евалуира постојеће и креира нове наставне програме у складу са развојем психолошке науке и струке. По завршетку докторских студија психологије очекује се постизање високих научних и академских способности и вештина потребних за бављење теоријским, истраживачким и практичним радом психолога, у складу са развојем савремених психолошких дисциплина у свету. Реч је о развоју водећег кадра који доприноси развоју психолошке науке кроз научно-истраживачки и теоријски рад и који је оспособљен за наставну делатност из различитих психолошких дисциплина на високошколским установама.
Студијски програм П ЕСПБ
Изборни предмети
Социјализација + 10
Морални развој + 10
Психологија даровитости + 10
Мултиваријациона статистика у психологији + 10
Когниција 1 + 10
Когниција 2 + 10
Перцепција 1 + 10
Перцепција 2 + 10
Експериментална естетика + 10
Човек и физичка средина + 10
Развој психологије + 10
Индивидуалне разлике + 10
Личност, нормалност и патологија + 10
Интерпретативни приступ психопатологији + 10
Модалитети интерпретативне психотерапије + 10
Породична дисфункционалност и породична терапија + 10
Психоаналитичка психотерапија + 10
Социјална интеракција + 10
Политичка психологија + 10
Личност и интерперсонални односи на раду + 10
Рад и ментално здравље + 10
Интеракција човек – техника: ергономски приступ + 10
Нови приступи у разумевању психологије рада и организације + 10
Социјални развој + 10
Когнитивни развој + 10
Култура и људски развој + 10
Перспективе у психологији образовања + 10
Учење и настава код деце под ризиком + 10
Квалитативна истраживања + 10
Психологија помирења и грађења мира + 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе + 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 0 + 0 15

 

↑↑↑