Информатор о раду Факултета

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/2010).

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, је декан Факултета. Информатор је први пут објављен 19.04.2013. године и редовно се ажурира.

1. Основни подаци о факултету и информатору

2. Организациона структура Факултета

2.1. Орган управљања: Савет Факултета (објављено 25-12-2018 )

2.2. Орган пословођења Факултета: Декан Факултета (објављено 10-11-2018 )

2.3. Стручни органи

2.4. Студентски парламент Факултета

2.5. Организација Факултета

2.5.1. Наставно-научне јединице

2.5.1.1. Одељења

2.5.1.1.1. Одељенске библиотеке

2.5.1.1.2. Катедре

2.5.1.1.3. Семинари

2.5.2. Наставне јединице

2.5.3. Научне јединице (институти, центри)

2.5.4. Одељење заједничких служби (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.1. Одсек за правне, кадровске и административне послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.2. Одсек за финансијско-материјално пословање (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.3. Одсек за студентске послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.4. Рачунарско-документациони центар (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.5. Одсек за набавке (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.6. Одсек за техничке послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.7. Центар за издавачку делатност (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.8. Центар за међународну сарадњу и односе са јавношћу (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.9. Центар за статистичко праћење рада Факултета (објављено 25-06-2017 )

2.6. Наставно и ненаставно особље

3. Опис функција

4. Правила у вези са јавношћу рада (објављено 30-05-2017 )

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

6. Надлежност, овлашћења и обавезе факултета

7. Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза

8. Прописи које у свом раду примењује факултет

8.1. Правни акти Републике Србије

8.2. Правни акти Универзитета у Београду

8.3. Правни акти Факултета

8.4. Годишњи програм рада Факултета за 2016/2017. годину (објављено 30-05-2017 )

8.5 Годишњи програм рада Факултета за академску 2021-2022

8.5.1 Допуна годишњег програма рада Факултета за академску 2021-2022

9. Услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима

10. Поступак ради пружања услуга

11. Преглед података о пруженим услугама

12. Подаци о приходима и расходима

12.1. Извештај о финансијском пословању у 2022. години

12.2. Завршни рачун за 2022. годину

12.3. Финансијски план за 2023. годину

12.4. Извештај о извршењу буџета за последњи квартал

13. Подаци о јавним набавкама

13.1. Извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину

13.2. План јавних набавки за 2015. годину

13.3. Извештај о извршењу плана набавки за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године

13.4. План јавних набавки за 2016. годину

13.5. Извештај о извршењу плана набавки за први и други квартал 2016. године

13.6. Извештај о извршењу плана набавки за трећи и четврти квартал 2016. године

13.7. План јавних набавки за 2017. годину (29-09-2017)

13.8. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2017. године

13.9. Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2017. године

13.10. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2017. године

13.11. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2017. године

13.12. План јавних набавки за 2018. годину

13.13. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2018. године

13.14 Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2018. године

13.15 Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2018. године

13.16. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2018. године

13.17. План јавних набавки за 2018. годину, измене и допуне плана

13.18. План јавних набавки за 2019. годину

13.19. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2019. године

13.20 Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2019. године

13.21. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2019. године

13.22. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2019. године

13.23 План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана

13.24 План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана 2

13.25. План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана 3

13.26 План јавних набавки за 2020. годину

13.27 План јавних набавки за 2020. годину, измене и допуне плана

13.28 План јавних набавки за 2020. годину, измене и допуне плана 2

13.29. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2020. године

13.30. Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2020. године

13.31. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2020. године

13.32. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2020. године

13.33. Извештај о набавкама од 1.7.до 31.12.2020. године.

13.34. План јавних набавки за 2021. годину

13.35. План јавних набавки за 2021. верзија 2

13.35.1 План јавних набавки за 2021. верзија 3

13.36. План набавки за 2021 годину

13.36.1 План набавки за 2021. годину, измене и допуне плана

13.36.2 План набавки за 2021. годину, измене и допуне плана 2

13.37 Одлука о плану јавних набавки за 2022. годину

13.37.1 План јавних набавки за 2022. годину

13.37.2 Одлука о плану набавки за 2022. годину

13.37.3 План набавки за 2022 годину

13.37.4 Одлука о измени плана набавки за 2022. годину

13.37.5 Измењен план набавки за 2022. годину

13.38 Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину

13.39 План јавних набавки за 2023. годину

13.40 Одлука о усвајању плана набавки за 2023. годину

13.41 План набавки за 2023. годину

14. Подаци о државној помоћи

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

16. Подаци о средствима рада

17. Чување носача информација

18. Врсте информација у поседу

19. Врсте информација којима факултет омогућава приступ

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

20.1. Подношење захтева

20.2. Одлучивање по захтеву

20.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

20.4.1 Годишњи извештај за 2022 - План за постизање родне равноправности на Филозофском факултету у Београду

20.4.2 Евиденција података о остваривању родне равноправности 2022

20.4.3 Годишњи извештај о остваривању родне равноправности 2022

20.4.4 Извештај о спровођењу Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2022

20.5.0 Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

↑↑↑