Студентски парламент - Опште информације

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент Универзитета у Београду – Филозофског факултета је орган Филозофског факултета који делује самостално и преко којег студенти Филозофског факултета остварују своја права и штите своје интересе.

 

Студентски парламент:

 1. доноси општа акта о своме раду;
 2. разматра питања и спроводи активности у вези са:
  • обезбеђењем и оценом квалитета наставе;
  • реформом студијског програма;
  • анализом ефикасности студирања;
  • утврђивањем броја ЕСПБ бодова;
  • унапређењем мобилности студената;
  • подстицањем научноистраживачког рада студената;
  • заштитом права студената;
  • унапређењем студентског статуса;
  • унапређењем студентског стандарда:
   • учествује у решавању проблема, покреће иницијативу и подноси предлоге за решавање питања у вези са студентским стандардом (домови, копирнице, библиотеке, интернет, стипендије, кредити и др.)
   • врши друге послове у оквиру делокруга свог рада;
  • менаџментом и администрацијом која се односи на студенте;
 3. одлучује о статусним променама, промени облика и престанку рада Парламента;
 4. доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета;
 5. усваја предлоге, акције и пројекте које спроводи непосредно или посредно, самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним организацијама и државним институцијама;
 6. предлаже Савету кандидата за студента продекана, по поступку утврђеним овим правилником;
 7. обављање активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу;
 8. покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа високошколске установе које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом;
 9. покреће поступак за губитак статуса студентске организације Факултета, самоиницијативно или на образложење било ког студента високошколске установе;
 10. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом високошколске установе;
 11. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише спортским екипама, организује стручна и спортска тaкмичења, конференције, студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске часописе и сл.
 12. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са општим актом студентског парламента;
 13. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;
 14. бира и разрешава секретара Студентског парламента;
 15. оснива специјалне комисије Студентског парламента ФФ које се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента, а које се распуштају након завршеног посла;
 16. бира и опозива координаторе и чланове специјалних комисија Студентског парламента ФФ, које по потреби формира Парламент;
 17. бира и опозива делегате студената у Савету Факултета;
 18. бира и опозива делегате студената у Наставно-научном већу Факултета;
 19. бира и опозива делегате студената у већима одељења Факултета;
 20. бира и опозива делегате студената у комисијама Факултета;
 21. доноси и спроводи планове о активностима Парламента;
 22. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 23. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси Наставно-научно веће;
 24. остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
 25. даје овлашћење Председништву да разреши члана/ицу Парламента већином гласова на седници, уколико члан/ица не врши своју дужност;
 26. организује и спроводи изборе за делегате Студентског парламента Универзитета у Београду.
 27. обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета и општим актима Факултета и Универзитета.

 

Студентски парламент има 21 члана/чланице, и то:

 • по три члана/ице са студијског програма историје и психологије;
 • по два члана/ице са студијског програма филозофије, социологије, педагогије, андрагогије, историје уметности, археологије и етнологије–антропологије.
 • једног члана/ицу са студијског програма класичних наука.

У чланству студентског парламента заступљени су по један представник студената уписаних по афирмативној мери.

Мандат чланова Парламента је две године уз могућност поновног избора. Чланство и рад у Парламенту су волонтерски.

 

Председник Парламента има следеће надлежности и дужности:

 1. заступа и представља Парламент;
 2. сaзива седнице, припрема и руководи седницом, стара се о одржавању реда (изриче опомене и удаљава са седнице члана Парламента који се недолично понаша (вређа друге чланове Парламента, не дозвољава нормално одвијање седнице, прекида седницу)) и потписује записник, акте и одлуке донете на седници Парламента;
 3. организује и води рад и пословање Парламента;
 4. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Парламента;
 5. предлаже план и програм рада Парламента и предузима мере за њихово спровођење;
 6. стара се о увођењу и унапређењу система квалитета рада и делатности Парламента;
 7. подноси Парламенту Годишњи извештај о раду;
 8. врши друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета и другим општим актима Парламента.

Потпредседник помаже председнику у његовом целокупном раду. Потпредседник води евиденцију о присутности чланова Парламента. Када је председник Парламента привремено спречен да врши своју дужност, дужност председника врши потпредседник Парламента.

Потпредседник подноси Парламенту на крају мандата извештај о свом раду.

Секретар Парламента помаже председнику Парламента у раду када је реч о питањима која су у оквиру надлежности секретара Парламента.

Секретар Парламента:

 1. води записник;
 2. води евиденцију о присутности чланова Парламента на седницама;
 3. води рачуна о формално-правној регуларности рада Парламента;
 4. води пословне књиге и друга документа Парламента уредно и у складу са прописима, у сарадњи са стручним службама Факултета;
 5. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Факултета и овим правилником.

Секретар Парламента подноси Парламенту на крају мандата извештај о свом раду.

Сталне комисије Парламента су:

 1. Комисија за науку и научна питања;
 2. Комисија за спорт и ваннаставне активности;
 3. Комисија за комуникацију и информисање;
 4. Комисија за издаваштво;
 5. Комисија за помоћ и подршку студентима и студенткињама угроженим сексуалним злостављањем и уцењивањем.

Минималан број сталних комисија је 5 (пет). По потреби може се формирати до 9 (девет) сталних комисија. Број сталних комисија мора бити непаран.

↑↑↑