Студентски парламент - Опште информације

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент Универзитета у Београду – Филозофског факултета је репрезентативно тело свих студената Филозофског факултета, преко којег остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

 

Студентски парламент има следеће надлежности:

 • доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 • доноси правилник којим се, у складу са Статутом, ближе уређују делатност, организација и надлежност Студентског парламента;
 • бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента, и представнике студената у комисијама и органима Факултета (4 члана Савета; по три представника студената са сваке студијске групе који учествују у раду Наставно-научног већа при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова; два представника студената за сваку од следећих комисија: Статутарну комисију, Комисију за наставу, Комисију за студентска питања, Комисију за библиотеке, Комисију за информатику; Комисију за обезбеђивање квалитета и самовредновање; по једног представника студената са сваке године основних студија и једног представника студената са студија другог и трећег степена који учествују у раду Већа Одељења при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова. Mандат представника студената траје једну годину.);
 • предлаже Савету кандидата за студента продекана и покреће поступак за разрешење студента продекана, у складу са Статутом;
 • разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређивањем студентског стандарда;
 • може достављати Већу предлоге који се односе на подизање квалитета образовног процеса;
 • може подносити приговоре на организацију и начин извођења наставе;
 • учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са посебним правилником;
 • остварује студентску међуфакултетску сарадњу;
 • организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 • усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 • усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента;
 • усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом.

 

Статутом Филозофског факултета, Правилником о раду Студентског парламента Филозофског факултета и Пословником Студентског парламента Филозофског факултета уређује се организација, начин избора, права и дужности чланова, надлежности и начин рада Студентског парламента Филозофског факултета. Ова правна акта доступна су на страни http://www.f.bg.ac.rs/pravna_akta.

Студентски парламент има 23 члана, и то:

 • по три члана са студијског програма историје и психологије;
 • по два члана са студијског програма филозофије, социологије, педагогије, андрагогије, историје уметности, археологије, етнологије-антропологије и класичних наука;
 • једног члана са интердисциплинарног смера антропологије.

Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана (од 1. октобра), уз могућност поновног избора. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента на студијском програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса.

 

Председник Парламента има следеће надлежности и дужности:

 • заступа и представља Парламент пред трећим лицима;
 • сaзива седнице, припрема и руководи седницом, стара се о одржавању реда (изриче опомене и удаљава са седнице члана Парламента који се недолично понаша (вређа друге чланове Парламента, не дозвољава нормално одвијање седнице, прекида седницу)) и потписује записник, акте и одлуке донете на седници Парламента;
 • организује и води рад и пословање Парламента;
 • стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Парламента;
 • предлаже план и програм рада Парламента и предузима мере за њихово спровођење;
 • стара се о увођењу и унапређењу система квалитета рада и делатности Парламента;
 • подноси Парламенту два пута годишње извештај о раду, пословању и резултатима пословања Парламента;
 • доставља Парламенту Годишњи извештај о раду;
 • доставља Савету Факултета финансијски извештај усвојен од стране Парламента;
 • врши друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета и другим општим актима Парламента.

Председника Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова Парламента. Право кандидовања за место председника Парламента има сваки члан Парламента који није обнављао годину.

Мандат председника траје до конституисања новог сазива Парламента, уз могућност поновног избора. Своју дужност врши волонтерски.

Потпредседник Парламента помаже председнику у његовом целокупном раду и врши дужност председника када је председник Парламента привремено спречен да врши своју дужност. У обавези је да два пута годишње Парламенту поднесе извештај о свом раду.

Потпредседника Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова Парламента. Право кандидовања за место потпредседника има сваки члан Парламента који није обнављао годину.

Мандат потпредседника траје до конституисања новог сазива Парламента, уз могућност поновног избора. Своју дужност врши волонтерски.

Секретар Парламента помаже председнику Парламента у раду када је реч о питањима која су у оквиру надлежности секретара Парламента.

Секретар Парламента обавља следеће дужности:

 • води записник;
 • води евиденцију о присутности чланова Парламента на седницама;
 • води рачуна о формално-правној регуларности рада Парламента;
 • води пословне књиге и друга документа Парламента уредно и у складу са прописима, у сарадњи са стручним службама Факултета;
 • обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Факултета и овим правилником. Секретар Парламента подноси Парламенту два пута годишње извештај о свом раду.

Секретара Парламента бира и разрешава Парламент из редова чланова Парламента.

Мандат секретара Парламента траје до конституисања новог сазива Парламента, уз могућност поновног избора. Своју дужност врши волонтерски.

↑↑↑