Студентски парламент - Студент-продекан

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Студент продекан обавља послове координације између Студентског парламента и других органа Факултета, организује изборе за Студентски парламент и координира рад студентских организација на Факултету. Заступа интересе студената на седницама деканског колегијума, на седницама свих тела и органа Факултета када се разматрају питања из његове надлежности, као и на седницама универзитетског већа студената продекана. У сарадњи са управом Факултета одређује на којим тачкама дневног реда седница органа Факултета представници Парламента имају право присуства.

У обавези је да обавештава студенте о раду органа Факултета чијим седницама присуствује, свих тела Универзитета чији је члан, и другим питањима од интереса за студенте, као и да подноси извештаје Парламенту најмање два пута годишње. Предвиђено је да студент продекан обавља и друге послове који се односе на студентска питања.

Кандидата за студента продекана предлаже Студентски парламент, а бира га и разрешава Савет. Право кандидовања за место студента продекана има сваки студент Филозофског факултета који није обнављао годину нити подлегао дисциплинској одговорности. Мандат студента продекана траје једну годину. Исто лице може бити изабрано за студента продекана највише два пута.

↑↑↑