Студентски парламент - Студент-продекан

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Студента продекана бира и разрешава Савет Филозофског факултета, на предлог Студентског парламента Факултета.

Студент продекан:

  1. обавештава студенте о раду:

    • свих тела Универзитета чији је члан;
    • другим питањима од интереса за студенте;
  2. координира рад студентских организација на Факултету;
  3. подноси извештај Парламенту и Савету Факултета на крају мандата;
  4. обавља и друге послове који се односе на студентска питања.

За свој рад студент продекан одговара Студентском парламенту и Савету Факултета.

↑↑↑