Психологија

Докторске студије психологије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - психолошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области психологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за психологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Обзиром да су докторске студије психологије намењене с једне стране оспособљавању за научно-истраживачки рад и, с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама, специфични циљеви докторских студија су следећи: * оспособљавање за научно теоријско мишљење; * оспособљавање за продубљено, свестрано и критичко разумевање постојећих психолошких знања, теорија и метода; * оспособљавање за интердисциплинарни и контекстуални прилаз проучавању психолошких и развојно-психолошких појава; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености и осетљивости за препознавање ваннаучних примеса у психолошким теоријама; * оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема психолошке науке и разних подручја примењене психологије; * развијање креативних способности за стварање нових знања у психологији; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања, за примену одговарајућих научних метода и техника обраде података; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте, као и оспособљавање за самостално креирање и руковођење научно-истраживачким пројектима; * развијање свести о неопходности сталног праћења психолошке научне продукције и о неопходности сталног стручног усавршавања; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за селекцију, организацију и презентовање психолошких садржаја у настави разних психолошких дисциплина, и * развијање стручних вештина за прилагођено презентовање психологије у јавности.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм обухвата шест изборних предмета (које студент у договору са ментором, а у складу са темом дисертације бира од 26 психолошких предмета и већег броја предмета са других програма; после назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе), студијски истраживачки рад; израда и одбрана докторске дисертације су завршни део студијског програма докторских студија. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова: Докторске студије психологије трају три школске године, односно шест семестара. Носе укупно 180 ЕСПБ, 30 по семестру. Сви изборни предмети носе по 10 ЕСПБ (укупно 60 ЕСПБ), студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ. У сваком семестру је 20 часова активне наставе недељно (укупно 300). Укупно има 450 часова предавања, 25% часова активне наставе. Методе извођења наставе: предавања, семинари, дискусије, есеји, рад у групама, самостални рад студената, менторски рад, консултације, студијски истраживачки рад, израда пројекта. Бодовна вредност докторске дисертације: Укупна бодовна вредност, укључујући писање и одбрану теме, студијски истраживачки рад и израду и одбрану докторске тезе: 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Опште компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме и доприноси развоју науке уопште и области психологије из које је докторат, * критички, креативно и самостално размишља, * самостално креира и руководи националним и међународним научно-истраживачким пројектима, * писмено и усмено презентује научна достигнућа на домаћим и међународним скуповима и у научним часописима, * конципира, организује и презентује психолошке садржаје у настави разних психолошких дисциплина, * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: * интегрише идеје и налазе различитих перспектива у психологији, * креира нове психолошке моделе и методолошке поступке у психологији, * евалуира постојеће и креира нове стандарде у психолошкој пракси, * евалуира постојеће и креира нове наставне програме у складу са развојем психолошке науке и струке. По завршетку докторских студија психологије очекује се постизање високих научних и академских способности и вештина потребних за бављење теоријским, истраживачким и практичним радом психолога, у складу са развојем савремених психолошких дисциплина у свету. Реч је о развоју водећег кадра који доприноси развоју психолошке науке кроз научно-истраживачки и теоријски рад и који је оспособљен за наставну делатност из различитих психолошких дисциплина на високошколским установама.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборна листа ДИ 1,3 (20 ЕСПБ)
Везаност и ментализација 1 5 + 0 10
Експериментална естетика 1 5 + 0 10
Индивидуалне разлике 1 5 + 0 10
Интеракција човек – техника: ергономски приступ 1 5 + 0 10
Интерпретативни приступ психопатологији 1 5 + 0 10
Квалитативна истраживања 1 5 + 0 10
Когнитивни развој 1 5 + 0 10
Когниција 1 1 5 + 0 10
Култура и људски развој 1 5 + 0 10
"Лажна" позитивна психологија и злоупотребе у науци 1 5 + 0 10
Модалитети интерпретативне психотерапије 1 5 + 0 10
Морални развој 1 5 + 0 10
Нови приступи у разумевању психологије рада и организације 1 5 + 0 10
Перспективе у психологији образовања 1 5 + 0 10
Перцепција 1 1 5 + 0 10
Психоаналитичка психологија 1 5 + 0 10
Психонеуроимунологија 1 5 + 0 10
Социјална психологија: виши курс 1 5 + 0 10
Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији 1 5 + 0 10
Учење и настава код деце под ризиком 1 5 + 0 10
Изборна листа ДИ2 (20 ЕСПБ)
Когниција 2 2 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 2 5 + 0 10
Перцепција 2 2 5 + 0 10
Политичка психологија 2 5 + 0 10
Породична дисфункционалност и породична терапија 2 5 + 0 10
Психодинамски приступ психопатологији 2 5 + 0 10
Психологија даровитости 2 5 + 0 10
Психологија музике 2 5 + 0 10
Психологија помирења и грађења мира 2 5 + 0 10
Психологија потрошача 2 5 + 0 10
Развој психологије 2 5 + 0 10
Социјална интеракција 2 5 + 0 10
Човек и физичка средина 2 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда пријаве дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборна листа ДИ1,3 (20 ЕСПБ)
Везаност и ментализација 3 5 + 0 10
Експериментална естетика 3 5 + 0 10
Индивидуалне разлике 3 5 + 0 10
Интеракција човек – техника: ергономски приступ 3 5 + 0 10
Интерпретативни приступ психопатологији 3 2 + 0 10
Истраживања у биолошкој психологији 3 5 + 0 3
Квалитативна истраживања 3 5 + 0 10
Когнитивни и бихејвиорални модели у клиничкој пракси 3 5 + 0 10
Когнитивни развој 3 5 + 0 10
Когниција 1 3 5 + 0 10
Конструктивистички приступ фацилитацији 3 5 + 0 10
Култура и људски развој 3 5 + 0 10
"Лажна" позитивна психологија и злоупотребе у науци 3 5 + 0 10
Модалитети интерпретативне психотерапије 3 5 + 0 10
Морални развој 3 5 + 0 10
Нови приступи у разумевању психологије рада и организације 3 5 + 0 10
Образовање и културне разлике 3 5 + 0 10
Перспективе у психологији образовања 3 5 + 0 10
Перцепција 1 3 5 + 0 10
Психоаналитичка психологија 3 5 + 0 10
Психонеуроимунологија 3 5 + 0 10
Социјална психологија: виши курс 3 5 + 0 10
Социо-емоционални развој: виши курс 3 5 + 0 10
Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији 3 5 + 0 10
Учење и настава код деце под ризиком 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 15 15
Израда пријаве дисертације 3, 4 0 + 0 15
Израда дисертације 4 0 + 0 10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 40

 

↑↑↑