Психологија

Основне академске студије психологије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани психолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о изборним предметима Факултета.
Циљ: - Основне академске студије психологије усмерене су на изградњу знања, вештина, вредности и ставова, тј. свеобухватних академских, научних и стручних компетенција потребних за даље образовање и стручно усмеравање на подручју психологије и сродних дисциплина, односно са квалитетно обављање помоћних психолошких послова и посла наставника у средњој школи. Сходно овим крајњим циљевима односно сврси програма, специфични циљеви основних академских студија психологије дефинисани су на следећи начин:- упознавање студената са савременом психологијом, њеном историјом, развојем и главним дисциплинама;- изграђивање одговарајућег корпуса психолошких и других релевантних научних/стручних термина;- упознавање студената са кључним емпиријским налазима, законитостима и теоријама које се тичу психичког функционисања и развоја;- упознавање са методама истраживања у психологији, техникама прикупљања података и поступцима психолошке процене;- оспособљавање за групно задавање тестова и других психолошких инструмената, за квантитативну обраду резултата психолошке процене односно за статистичку обраду истраживачких података, те за организацију и презентацију резултата истраживања;- оспособљавање за разумевање и тумачење психолошких појава у њиховој развојној, контекстуалној, друштвеној и личносној условљености;- развијање осетљивости за психичке појаве, индивидуалне карактеристике и узрасне особености;- оријентисање ка хуманим вредностима, неговање емпатичности и подстицање уважавајућег става према особама које учествују у психолошким истраживањима или процени, односно којима се пружа одређена психолошка услуга или помоћ;- оспособљавање за предавачку делатност у оквиру наставе психологије у средњој школи;- посебно упознавање са психологијом адолесценције, са основама педагогије и других дисциплина блиских психологији;- изграђивање основних вештина комуникације из улоге психолога у различитим професионалним окружењима;- изграђивање академских вештина селекције, организације и презентовања садржаја саопштења.
Листа обавезних и изборних студијских подручја/предмета, с оквирним садржајем и бодовним вредностима: Листа обавезних елемената програма укључује (а) 32 предмета, обима 1–6 ЕСПБ, у првих шест семестара, где се сви студенти упућују у фундаменталне психолошке дисциплине, методе истраживања и мерења у психологији историју и развој психологије као науке/струке, те главне примењене области психологије; (б) 29 предмета, обима 3–6 ЕСПБ, у последња два семестра, где се настава одвија модуларно и почиње дубље проучавање једне од следећих области: клиничке психологије, психологије образовања, психологије рада или истраживања у психологији; (в) по два курса обима 3 ЕСПБ из два страна језика по избору; (г) стручну праксу обима 3–6 ЕСПБ, зависно од модула. Програм уважава пропозиције о релативној заступљености академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета, у оквиру укупног обима од 240 ЕСПБ. Сви модули укључују курсеве који припремају за наставника психологије у средњој школи.Листа изборних предмета обухвата (а) 24 курса распоређена у четири изборне групе током првих шест семестара и (б) 43 курса у осам изборних група на модулима током последња два семестра. Студент из сваке изборне групе бира одређен број предмета или одређен број ЕСПБ, при чему изборност студија износи 36,45% током прве три, односно између 22,58–50% током четврте године, у зависности од модула.На основним академским студијама психологије није предвиђен завршни рад.Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије психологије трају осам семестара, односно четири године. Број часова активне наставе (предавања и вежби) недељно износи 26–30 на прве три године и 20–28 часова на четвртој. Настава се изводи путем предавања, вежби, практикума, истраживања, рада у групама и самосталног рада, менторисања и консултација.Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Компетенције дипломираних студената Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.Опште компетенције: Савладавањем програма студент се оспособљава да:- поштује и користи научни приступ, критичко и креативно мишљење;- разуме и примени базичне експерименталне и неексперименталне истраживачке методе укључујући дизајнирање истраживања, анализирање података и интерпретацију;- комуницира на академском нивоу у домаћем и међународном окружењу;- покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке.Предметно специфичне компетенције: Студент који је успешно савладао програм основних студија психологија:- влада кључним психолошким терминима и појмовима- познаје главне теоријске перспективе, емпиријске налазе и историјске трендове у психологији,- разуме законитости функцинисања и развоја опажања, памћења, мишљења, учења, емоција, има увид у индивидуалне разлике на плану личности и интелектуалног функционисања, као и увид у могуће поремећаје појединачних психичких функција или личности у целини- познаје начине за унапређивање психичког развоја, благостања и здравља- разуме и уме да примени психолошке принципе и сазнања на лична, социјална и организациона питања-уме да примени одговарајуће методе за решавање конкретних проблема у психолошким истраживањима,- уме да задаје тестове и друге мерне инструменте у групи испитаника, статистички обради податке, организује и презентује налазе,- компетентно обавља предавачку делатност везану за наставу психологије у средњим школама,- примењује елементарне психолошке вештине у различитим подручјима примењене психологије,- прати новине у домаћој и страној стручној психолошкој литератури,- користи компјутерску технологију у стицању знања у појединим психолошким подручјима. Опис исхода учења: По завршетку основних академских студија психологије очекује се да студент стекне знања и вештине потребне за обављање помоћних послова психолога и за наставак професионалног образовања у правцу оспособљавања за самостално обављање психолошких послова у различитим подручјима привреде, здравства, просвете и других делатности.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Физиологија нервног системаpdf 1 2 + 0 3
Методологија психолошких истраживањаpdf 1 4 + 0 4
Практикум 1 из Опште психологијеpdf 1 0 + 1 1
Статистика у психологији 1pdf 1 4 + 2 6
Историјски увод у психологијуpdf 1 2 + 2 5
Психологија опажањаpdf 1 3 + 2 5
Страни језик 1 (ПС) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Изборни предмети 1 (бира се 1 од 3)
Основе социологије 1pdf 1 2 + 0 3
Психологија развојних кризаpdf 1 1 + 1 3
Основе филозофије наукеpdf 1 2 + 0 3
Обавезни предмети
Биолошка психологијаpdf 2 4 + 0 4
Статистика у психологији 2pdf 2 2 + 4 6
Когнитивна психологијаpdf 2 4 + 2 6
Практикум 2 из Опште психологијеpdf 2 0 + 1 1
Мотивација и емоцијеpdf 2 2 + 1 3
Увод у квалитативна истраживањаpdf 2 2 + 2 4
Изборни предмети 1 (бира се 1 од 6)
Генетикаpdf 2 3 + 0 3
Музеолошке функције (2021)pdf 2 2 + 0 3
Основе социологије 2pdf 2 2 + 0 3
Мировна психологијаpdf 2 2 + 0 3
Увод у психологију породицеpdf 2 2 + 0 3
Увод у психологију музикеpdf 2 1 + 1 3
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Психологија индивидуалних разликаpdf 3 4 + 2 6
Психологија учењаpdf 3 4 + 2 6
Увод у развојну психологијуpdf 3 4 + 2 6
Психометрија 1pdf 3 4 + 2 6
Страни језик 2 (ПС) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 6 + 0 6
Обавезни предмети
Психологија памћења и мишљењаpdf 4 4 + 2 6
Развојна психологијаpdf 4 4 + 2 6
Психологија менталног здрављаpdf 4 2 + 2 6
Психологија личностиpdf 4 4 + 2 6
Психометрија 2pdf 4 4 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у клиничку психологијуpdf 5 2 + 2 4
Увод у психологију образовањаpdf 5 3 + 2 5
Општа психопатологијаpdf 5 4 + 0 4
Социјална перцепција и интеракцијаpdf 5 4 + 2 6
Основе психологије рада и организацијеpdf 5 3 + 2 5
Изборни предмети 3-1 (бира се 1 од 8)
Психологија религијеpdf 5 2 + 0 6
Педагошка пракса 1pdf 5 0 + 0 6
Психологија у заједнициpdf 5 2 + 2 6
Просторна когницијаpdf 5 3 + 1 6
Демографија партнерства и рађањаpdf 5 2 + 2 6
Развојна психологија адолесценцијеpdf 5 3 + 1 6
Истраживања у развојној психологијиpdf 5 3 + 1 6
Човек пред изазовима савременог светаpdf 5 2 + 2 6
Обавезни предмети
Социјализацијаpdf 6 4 + 2 6
Неуропсихологијаpdf 6 4 + 0 5
Психологија интелигенцијеpdf 6 3 + 1 4
Основи психотерапије и саветовањаpdf 6 3 + 1 4
Развојна психопатологијаpdf 6 2 + 2 4
Каријера и организација pdf 6 2 + 2 4
Изборни предмети 3-1 (бира се 1 од 7)
Педијатријска психологијаpdf 6 1 + 1 3
Психологија породице-клинички приступpdf 6 2 + 0 3
Мировна психологијаpdf 6 2 + 0 3
Основе педагогије са дидактикомpdf 6 2 + 2 6
Увод у студије британске културеpdf 6 2 + 0 3
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживањаpdf 6 2 + 2 6
Психологија целоживотног развојаpdf 6 2 + 2 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Модул - истраживачки
Обавезни предмети
Експерименталне методе и техникеpdf 7 4 + 2 6
Одабране теме из статистике и психометријеpdf 7 3 + 2 6
Савремени и критички приступи психологијиpdf 7 3 + 1 6
Изборни предмети и - 1 (бира се 12 кредита)
Увод у психолингвистикуpdf 7 2 + 2 6
Емоционални развојpdf 7 3 + 1 4
Основе клиничке психолошке проценеpdf 7 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 1pdf 7 3 + 1 4
Комуникацијске вештинеpdf 7 2 + 2 4
Психологија даровитостиpdf 7 3 + 1 4
Понашање потрошача и маркетингpdf 7 2 + 3 6
Психотерапијски модалитетиpdf 7 4 + 0 6
Селекција и процењивање запосленихpdf 7 2 + 3 6
Психологија стреса на радуpdf 7 3 + 2 6
Психопатологија групних процесаpdf 7 2 + 0 6
Развојна психологија адолесценцијеpdf 7 3 + 1 6
Примењена социјална психологијаpdf 7 2 + 2 6
Психолошка естетикаpdf 7 3 + 0 6
Истраживања у развојној психологијиpdf 7 3 + 1 6
Додатна подршка у образовном окружењуpdf 7 2 + 2 6
Обавезни предмети
Академске вештинеpdf 8 0 + 2 3
Мултиваријациона статистика у психологијиpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмети и - 2 (бира се 4 од 15)
Квалитативне методе и техникеpdf 8 2 + 2 6
Методе клиничке психолошке проценеpdf 8 2 + 2 6
Вештине саветовањаpdf 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исходаpdf 8 4 + 0 4
Организационе промене и развојpdf 8 2 + 3 6
Психологија међуљудских односа на радуpdf 8 2 + 3 6
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологијиpdf 8 2 + 2 6
Психологија учења и наставеpdf 8 3 + 1 6
Медијацијаpdf 8 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживањаpdf 8 2 + 2 6
Интеркултурална интеракција и образовањеpdf 8 3 + 1 6
Методика наставе психологијеpdf 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2pdf 8 2 + 2 4
Истраживања у психолошкој естетициpdf 8 2 + 2 6
Пракса на истраживачком модулуpdf 8 0 + 0 3
Модул - клиничка психологија
Обавезни предмети
Психопатологија деце и младих 1pdf 7 2 + 2 4
Основе клиничке психолошке проценеpdf 7 2 + 2 6
Интервенције у кризиpdf 7 3 + 1 6
Психологија кризних стањаpdf 7 2 + 2 4
Психотерапијски модалитетиpdf 7 4 + 0 6
Изборни предмети к-1 (бира се 1 од 12)
Емоционални развојpdf 7 3 + 1 4
Додатна подршка у образовном окружењуpdf 7 2 + 2 6
Психологија даровитостиpdf 7 3 + 1 4
Психопатологија групних процесаpdf 7 2 + 0 6
Примењена социјална психологијаpdf 7 2 + 2 6
Психијатријска социологијаpdf 7 2 + 2 4
Комуникацијске вештинеpdf 7 2 + 2 4
Одабране теме из статистике и психометријеpdf 7 3 + 2 6
Развојна психологија адолесценцијеpdf 7 3 + 1 6
Психолошка естетикаpdf 7 3 + 0 6
Истраживања у развојној психологијиpdf 7 3 + 1 6
Когнитивно процењивање 1pdf 7 3 + 1 4
Обавезни предмети
Специјална психопатологијаpdf 8 2 + 2 4
Методе клиничке психолошке проценеpdf 8 2 + 2 6
Психопатологија деце и младих 2pdf 8 2 + 2 4
Вештине саветовањаpdf 8 2 + 2 4
Изборни предмети к-2 (бира се 2 од 9)
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживањаpdf 8 2 + 2 6
Методика наставе психологијеpdf 8 2 + 2 6
Квалитативне методе и техникеpdf 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологијиpdf 8 2 + 2 6
Медијацијаpdf 8 2 + 2 6
Истраживања у психолошкој естетициpdf 8 2 + 2 6
Интеркултурална интеракција и образовањеpdf 8 3 + 1 6
Когнитивно процењивање 2pdf 8 2 + 2 4
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу клиничка психологијаpdf 8 0 + 0 4
Модул - психологија образовања
Обавезни предмети
Когнитивно процењивање 1pdf 7 3 + 1 4
Комуникацијске вештинеpdf 7 2 + 2 4
Психологија даровитостиpdf 7 3 + 1 4
Додатна подршка у образовном окружењуpdf 7 2 + 2 6
Емоционални развојpdf 7 3 + 1 4
Изборни предмети о - 1 (бира се 2 од 8)
Педагошка пракса 2pdf 7 0 + 0 3
Развојна психологија адолесценцијеpdf 7 3 + 1 6
Примењена социјална психологијаpdf 7 2 + 2 6
Психопатологија групних процесаpdf 7 2 + 0 6
Психотерапијски модалитетиpdf 7 4 + 0 6
Психолошка естетикаpdf 7 3 + 0 6
Истраживања у развојној психологијиpdf 7 3 + 1 6
Савремени и критички приступи психологијиpdf 7 3 + 1 6
Обавезни предмети
Психологија учења и наставеpdf 8 3 + 1 6
Евалуација знања и образовних исходаpdf 8 4 + 0 4
Когнитивно процењивање 2pdf 8 2 + 2 4
Вештине саветовањаpdf 8 2 + 2 4
Изборни предмети о - 2 (бира се 1 од 10)
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживањаpdf 8 2 + 2 6
Методика наставе психологијеpdf 8 2 + 2 6
Квалитативне методе и техникеpdf 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологијиpdf 8 2 + 2 6
Интеркултурална интеракција и образовањеpdf 8 3 + 1 6
Медијацијаpdf 8 2 + 2 6
Интервенције у кризиpdf 8 3 + 1 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологијиpdf 8 2 + 2 6
Истраживања у психолошкој естетициpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу психологија образовањаpdf 8 0 + 0 6
Модул - психологија рада и организације
Обавезни предмети
Понашање потрошача и маркетингpdf 7 2 + 3 6
Селекција и процењивање запосленихpdf 7 2 + 3 6
Психологија стреса на радуpdf 7 3 + 2 6
Изборни предмети р - 1 (бира се 12 кредита)
Креирање коучинг културе у организацијиpdf 7 2 + 2 6
Комуникацијске вештинеpdf 7 2 + 2 4
Одабране теме из статистике и психометријеpdf 7 3 + 2 6
Педагошка пракса 2pdf 7 0 + 0 3
Примењена социјална психологијаpdf 7 2 + 2 6
Увод у психолингвистикуpdf 7 2 + 2 6
Експерименталне методе и техникеpdf 7 4 + 2 6
Психотерапијски модалитетиpdf 7 4 + 0 6
Психологија даровитостиpdf 7 3 + 1 4
Основе клиничке психолошке проценеpdf 7 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 1pdf 7 3 + 1 4
Студије британске културеpdf 7 2 + 0 3
Савремени и критички приступи психологијиpdf 7 3 + 1 6
Обавезни предмети
Организационе промене и развојpdf 8 2 + 3 6
Људски фактор и добробит на радуpdf 8 3 + 3 6
Психологија међуљудских односа на радуpdf 8 2 + 3 6
Изборни предмети р - 2 (бира се 2 од 16)
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживањаpdf 8 2 + 2 6
Евалуација знања и образовних исходаpdf 8 4 + 0 4
Мултиваријациона статистика у психологијиpdf 8 2 + 2 6
Квалитативне методе и техникеpdf 8 2 + 2 6
Медијацијаpdf 8 2 + 2 6
Интеркултурална интеракција и образовањеpdf 8 3 + 1 6
Методика наставе психологијеpdf 8 2 + 2 6
Увод у студије британске културеpdf 6 2 + 0 3
Основе педагогије са дидактиком (пс)pdf 8 2 + 2 6
Психологија учења и наставеpdf 8 3 + 1 6
Вештине саветовањаpdf 8 2 + 2 4
Примењена истраживања у психологији радаpdf 8 2 + 2 6
Мировна психологијаpdf 8 2 + 0 3
Квалитативна истраживања у клиничкој психологијиpdf 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2pdf 8 2 + 2 4
Интервенције у кризиpdf 8 3 + 1 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу психологија рада и организацијеpdf 8 0 + 0 6

 

↑↑↑