Психологија

Мастер академске студије психологије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер психолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије психологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије психологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије психологије намењене су развијању општих и специфичних теоријских и методолошких знања и вештина потребних за самостално обављање психолошких послова и оспособљавање за научно-истраживачки рад у области фундаменталне и примењене психологије. Посебни циљеви дипломских академских студија психологије су следећи: - овладавање системом теоријских и методолошких знања психологије и сродних дисциплина; - упознавање са различитим психолошким теоријским приступима и теоријама, њиховим јаким и слабим странама и њиховој практичној применљивости у различитим подручјима; - оспособљавање за критичко преиспитивање постојећих психолошких научних знања, теорија и метода; - оспособљавање за разумевање филозофско-епистемолошких основа савремених психолошких теорија и концепција; - оспособљавање за критичко испитивање савремених практичних програма у различитим областима примењене психологије, као и за спровођење и евалуацију програма; - упознавање са савременим методама психологије и техникама обраде података, условима њихове примене и њиховим ограничењима; - оспособљавање за препознавање, дефинисање и решавање практичних проблема на радним местима психолога; - оспособљавање за пружање неопходне психолошке помоћи у границама стечених стручних квалификација; - оспособљавање за конструктивну комуникацију са сардницима других струка у различитим радним организацијама, за подршку и сарадњу у решавању заједничких проблема; - развијање осетљивости за препознавање психолошких проблема људи на местима где психолог ради, за обзирно и конструктивно опхођење са сарадницима, клијентима и другима; - оспособљавање за анализу психолошки релевантне проблематике у срединама где психолог ради, као и за предлагање адекватних решења и - оспособљавање за научно-истраживачки рад.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм је организован у четири алтернативна модула: истраживачки, клинички, образовни и психологија рада. Програм обухвата основне предмете (обавезни / изборни) из области којој је модул посвећен, најмање један методолошки предмет и изборне предмете из одабране области психологије, осталих области психологије и одабране предмете који се нуде на Факултету. У оквиру сваког модула предмети, супервизована пракса, студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада интегрисани су и наслањају се на модулирану наставу на четвртој години основних студија. Академски предмети припремају и подржавају стицање истраживачких и практичних компетенција. Својим садржајем програм прати развој психолошке науке и потребе студената и струке. Сви предмети су једносеместрални. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије психологије трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова. Фонд активне наставе: недељно у првом семестру предавања и вежбе 20 – 22 часа, а у другом семестру студијски истраживачки рад и израда завршног – мастер рада 20 часова активне наставе. Часови предавања и вежби чине 50% укупног броја часова активне наставе (300 часова), од чега половина припада предавањима. Методе извођења наставе се разликују према теми, предмету, области и модулу: предавања, вежбе, семинари, дискусије, есеји, студијски истраживачки рад, тимски пројекти, самостални рад студената, менторски рад, консултације. Акценат је на активним облицима наставе. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ) и дата је у наставном плану. Укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму износи 60 (30 по семестру). У првом семестру на истраживачком модулу изборни предмети носе 30 ЕСПБ; на клиничком обавезни носе 14, изборни 10, пракса 6; на образовном модулу обавезни предмети носе 18, изборни 6, пракса 6; на психологији рада обавезни 12, изборни 12, пракса 6. У другом семестру на свим модулима 10 ЕСПБ предвиђено је за студијски истраживачки рад и 20 за завршни рад. Изборним предметима припада 40% укупног броја ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: - анализира и критички преиспитује претпоставке и теоријске, методолошке и практичне импликације различитих теоријских система и модела; - идентификује и евалуира опште обрасце у психолошком функционисању, доживљавању и понашању; - самостално уочава и дефинише проблеме, генерише хипотезе, дизајнира и изоводи емпиријска истраживања и анализира податке користећи квантитативне и квалитативне методе; - конципира и саопштава налазе истраживања у усменој и писаној форми; - планира и спроводи психолошке интервенције у различитим областима примењене психологије; - успостави конструктивну комуникацију са сарадницима и корисницима психолошких услуга; - покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: - самостално обавља клиничку процену, саветовање, превенцију и истраживања (Клиничка психологија); - идентификује и истражује проблеме и предлаже решења у вези са радним процесима, кадровима, организацијом и потрошачким понашањем (Психологија рада); - идентификује проблеме, предлаже решења и помаже корисницима образовног процеса (Психологија образовања); - самостално води истраживачке и аналитичке пројекте (Истраживачки модул). Опис исхода учења По завршетку дипломских академских студија психологије очекује се да студент има способности потребне за самостално и квалитетно обављање научне и стручне делатности у различитим подручјима привреде, здравства и просвете и других делатности, које су базиране на знању, разумевању и вештинама које се примењују на етички начин.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Модул - истраживачки
Изборни предмет и1 (30 ЕСПБ)
Визуелна перцепција 1 2 + 2 6
Етичка питања у клиничкој психологији 1 2 + 2 4
Здравствена психологија 1 1 + 3 4
Истраживања у психологији емоционалног развоја 1 2 + 2 6
Истраживања у психологији уметности 2 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији 1 3 + 1 6
Истраживања у социјалној психологији 1 2 + 2 6
Клиничке неуронауке 1 2 + 1 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Методологија праћења очних покрета 2  **   6
Моделовање когнитивних процеса 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 2 2 + 2 6
Неурофизиолошке методе у психологији 1 2 + 0 3
Праћење очних покрета – одабране теме 2  **   6
Професионална и етичка питања у психологији рада 1 3 + 2 6
Психолингвистика 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија читања 1 2 + 2 6
Психологија уметности 1 4 + 0 6
Психолошка примарна превенција 1 2 + 2 4
Психолошки приступ рационалности 2 2 + 2 6
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Управљање променама 1 3 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања (мастер) 2 2 + 2 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 2 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 2 2 + 2 6
Школска психологија 1 3 + 1 6
СИР 2   10
Завршни рад на истраживачком модулу - израда 2   15
Завршни рад на истраживачком модулу - одбрана 2   5
Модул - клиничка психологија
Обавезни предмети (20 ЕСПБ)
Етичка питања у клиничкој психологији 1 2 + 2 4
Здравствена психологија 1 1 + 3 4
Посебни модалитети клиничке процене 1 4 + 2 6
Пракса на модулу клиничка психологија - мастер 1 0 + 0 6
Изборни предмет к1 - Модалитети клиничке процене са практикумом (6 ЕСПБ)
Аналитичка психологија - Јунговска анализа 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапија 1 2 + 2 6
Критичка психоанализа 1 2 + 2 6
Психоанализа 1 2 + 2 6
Рационално-емотивна бихејвиорална терапија 1 2 + 2 6
Изборни предмет к2 - Модалитети психотерапије са практикумима (4 ЕСПБ)
Емоционални развој 1 3 + 1 4
Истраживања у развојној психологији 1 3 + 1 6
Истраживања у психологији емоционалног развоја 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области здравства 1 2 + 0 4
Клиничке неуронауке 1 2 + 1 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психолошка примарна превенција 1 2 + 2 4
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања (мастер) 2 2 + 2 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 2 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 2 2 + 2 6
СИР 2   10
Завршни рад на модулу клиничка психологија - израда 2   15
Завршни рад на модулу клиничка психологија - одбрана 2   5
Модул - психологија образовања
Обавезни предмети (24 ЕСПБ)
Морални развој (мастер) 1 3 + 1 6
Пракса на модулу психологија образовања - мастер 1 0 + 0 6
Психолошке основе образовне политике 1 3 + 1 6
Школска психологија 1 3 + 1 6
Изборни предмет о1 (6 ЕСПБ)
Детињство, култура и образовање 1 3 + 2 7
Истраживања у психологији емоционалног развоја 1 2 + 2 6
Истраживања у психологији уметности 2 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији 1 3 + 1 6
Истраживања у социјалној психологији у области образовања 1 2 + 2 6
Когнитивни развој (мастер) 1 2 + 2 6
Компаративна педагогија 1 3 + 2 7
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Модели подршке деци са потребом за додатном подршком 1 2 + 2 6
Образовна политика у предшколском васпитању 1 3 + 2 7
Писменост и школски курикулум 1 3 + 2 7
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија коучинга 1 2 + 2 6
Психологија уметности 1 4 + 0 6
Психологија читања 1 2 + 2 6
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Развијање праксе дечјег вртића 1 3 + 2 7
Рационално-емотивна бихејвиорална терапија 1 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања (мастер) 2 2 + 2 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 2 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 2 2 + 2 6
Теоријска и емпиријска проучавања уџбеника 1 2 + 2 6
Управљање променама 1 3 + 2 6
СИР 2   10
Завршни рад на модулу психологија образовања - израда 2   15
Завршни рад на модулу психологија образовања - одбрана 2   5
Модул - психологија рада
Обавезни предмети (18 ЕСПБ)
Пракса на модулу психологија рада - мастер 1 0 + 0 6
Професионална и етичка питања у психологији рада 1 3 + 2 6
Управљање променама 1 3 + 2 6
Изборни предмет р1 (12 ЕСПБ)
Визуелна перцепција 1 2 + 2 6
Истраживања у психологији уметности 2 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области рада 1 2 + 2 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапија 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 2 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија коучинга 1 2 + 2 6
Психологија уметности 1 4 + 0 6
Рационално-емотивна бихејвиорална терапија 1 2 + 2 6
Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација 1 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања (мастер) 2 2 + 2 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 2 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 2 2 + 2 6
Школска психологија 1 3 + 1 6
СИР 2   10
Завршни рад на модулу психологија рада - израда 2   15
Завршни рад на модулу психологија рада - одбрана 2   5

*  Курсеве Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима и Стереотипи и предрасуде држаће у својству гостујућег професора током јесењег семестра 2017. године проф. др Јоханес Келер са Универзитета у Улму.

** Курсеве ће држати у својству гостујућег професора током пролећног семестра 2018. године проф. др Кене Холмквист

↑↑↑