Психологија

Мастер академске студије психологије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер психолог
Услови уписа: Директну проходност имају студенти који су на основним студијама првог степена завшили одговарајући смер. Остали студенти полажу квалификационе и диференцијалне испите као предуслов за упис студија психологије другог степена. Поред испуњених предуслова за упис на смер, узима се у обзир и место на ранг-листи према просечној оцени на основним академским студијама у оквиру уписне квоте на смеру.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Полагање одређених диференцијалних испита и место на ранг-листи према просечној оцени са основних академских студија у оквиру квоте на смеру.
Циљ: Мастер академске студије психологије намењене су развијању општих и специфичних теоријских и методолошких знања и вештина потребних за самостално обављање психолошких послова и оспособљавање за научно-истраживачки рад у области фундаменталне и примењене психологије. Посебни циљеви мастер академских студија психологије су следећи: * овладавање системом теоријских и методолошких знања психологије и сродних дисциплина; * упознавање са различитим психолошким теоријским приступима и теоријама, њиховим јаким и слабим странама и њиховом практичном применљивошћу у различитим подручјима; * оспособљавање за критичко преиспитивање постојећих психолошких научних знања, теорија и метода; * оспособљавање за разумевање филозофско-епистемолошких основа савремених психолошких теорија и концепција; * оспособљавање за критичко испитивање савремених практичних програма у различитим областима примењене психологије, као и за спровођење и евалуацију програма; * упознавање са савременим методама психологије и техникама обраде података, условима њихове примене и њиховим ограничењима; * оспособљавање за препознавање, дефинисање и решавање практичних проблема на радним местима психолога; * оспособљавање за пружање неопходне психолошке помоћи у границама стечених стручних квалификација; * оспособљавање за конструктивну комуникацију са сарадницима других струка у различитим радним организацијама, за подршку и сарадњу у решавању заједничких проблема; * развијање осетљивости за препознавање психолошких проблема људи на местима где психолог ради, за обзирно и конструктивно опхођење са сарадницима, клијентима и другима; * оспособљавање за анализу психолошки релевантне проблематике у срединама где психолог ради, као и за предлагање адекватних решења и * оспособљавање за научно-истраживачки рад.

Компетенције: Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * анализира и критички преиспитује претпоставке и теоријске, методолошке и практичне импликације различитих теоријских система и модела; * идентификује и евалуира опште обрасце у психолошком функционисању, доживљавању и понашању; * самостално уочава и дефинише проблеме, генерише хипотезе, дизајнира и изводи емпиријска истраживања и анализира податке користећи квантитативне и квалитативне методе; * конципира и саопштава налазе истраживања у усменој и писаној форми; * планира и спроводи психолошке интервенције у различитим областима примењене психологије; * успостави конструктивну комуникацију са сарадницима и корисницима психолошких услуга; * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * самостално обавља клиничку процену, саветовање, превенцију и истраживања (Клиничка психологија); * идентификује и истражује проблеме и предлаже решења у вези са радним процесима, кадровима, организацијом и потрошачким понашањем (Психологија рада); * идентификује проблеме, предлаже решења и помаже корисницима образовног процеса (Психологија образовања); * самостално води истраживачке и аналитичке пројекте (Истраживачки модул).
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Смер: Истраживачки
У оквиру овог смера постоје подсмерови који спецификују ужу истраживачку област: (1) Општа психологија, (2) Психологија индивидуалних разлика, (3) Развојна психологија, (4) Социјална психологија и (5) Методологија психолошких истраживања
Припрема истраживања 1 + 10
Извођење истраживања 1 + 16
Пракса 1 1 + 12
Пракса 2 2 + 12
Писање и одбрана завршног рада 2 + 10
Смер: Психологија рада - изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Студент који се определио за смер Психологија рада бира један предмет који носи 6 бодова или два предмета по 3 бода.
Тимски рад 1 2 + 0 3
Експерименталне методе и технике 1 2 + 2 6
Академске вештине: усмена презентација рада 1 0 + 2 3
Комуникацијске вештине 1 1 + 1 3
Други страни језик 1 2 + 0 3
Мултиваријациона статистика у психологији 1 3 + 2 6
Изборни (Примењена етика) 1 2 + 0 3
Смер: Психологија рада - изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Студент који се определио за смер Психологија рада бира један предмет који носи 6 бодова или два предмета по 3 бода.
Еколошка психологија 2 2 + 2 6
Методе клиничке процене 2 2 + 2 3
Академске вештине: писање рада 2 0 + 2 3
Други страни језик 2 2 + 0 3
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 2 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области рада 2 2 + 2 6
Учење одраслих 2 2 + 0 3
Стручна пракса 1 + 12
Завршни рад - израда нацрта пројекта 1 + 12
Стручна пракса 2 + 6
Завршни рад - израда и одбрана рада 2 + 18
Смер: Клиничка психологија
Етичка и критичка питања у клиничкој психологији 1 2 + 0 3
Практикум из психолошке превенције 1 + 4
Клиничка пракса 1 + 4
Методолошки практикум и израда нацрта завршног рада 1 + 12
Смер: Клиничка психологија - Клиничка процена (4 ЕСПБ)
Студент се опредељује за један од четири понуђена модалитета.
Роршахов метод мрља од мастила (РИМ) 1 2 + 2 4
Тест тематске аперцепције (ТАТ) 1 2 + 2 4
Вештине интервјуисања 1 2 + 2 4
Генограм 1 2 + 2 4
Смер: Клиничка психологија - Клиничка процена (пракса) (6 ЕСПБ)
Студент у другом семестру похађа праксу из одговарајућег модалитета клиничке процене
Роршахов метод мрља од мастила (РИМ) - пракса 2 + 6
Тест тематске аперцепције (ТАТ) - пракса 2 + 6
Вештине интервјуисања - пракса 2 + 6
Генограм - пракса 2 + 6
Смер: Клиничка психологија - Психотерапијски модалитети (3 ЕСПБ)
Студент се опредељује за један од четири понуђена модалитета.
Психодинамски модалитет 1 2 + 0 3
Когнитивно-бихејвиорални модалитет 1 2 + 0 3
Породична терапија 1 2 + 0 3
Конструктивистички модалитет 1 2 + 0 3
Смер: Клиничка психологија - Психотерапијски модалитети (пракса) (6 ЕСПБ)
Студент у другом семестру похађа праксу из одговарајућег психотерапијског модалитета
Психодинамски модалитет - пракса 2 + 6
Когнитивно-бихејвиорални модалитет - пракса 2 + 6
Породична терапија - пракса 2 + 6
Конструктивистички модалитет - пракса 2 + 6
Завршни рад на модулу клиничка психологија - мастер 2 + 18
Смер: Психологија образовања
Школска психологија 1 3 + 3 6
Пракса (укључује израду нацрта завршног рада) 1 + 18
Смер: Психологија образовања - Изборни методолошки предмет (6 ЕСПБ)
Социјално-психолошка истраживања у образовању 1 2 + 2 6
Експерименталне методе и технике 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 3 + 2 6
Завршни рад на модулу психологија образовања - мастер 2 + 30
Додатне информације:

Истраживачки смер
Дипломске академске студије Истраживачког смера психологије-мастера трају годину дана. У оквиру ових студија постоје следећи подсмерови који спецификују ужу истраживачку област: (1) Општа психологија, (2) Психологија индивидуалних разлика, (3) Развојна психологија, (4) Социјална психологија и (5) Методологија психолошких истраживања.
Директну проходност на овај смер имају студенти који су завржили Истраживачки смер основних академских студија психологије. При упису на одређени подсмер водиће се рачуна да ли је студент положио релевантне курсеве на основним академским студијама. На пример, за упис на дипломске студије-мастер Истраживачки смер-развојна психологија потребно је имати положене изборне курсеве из Когнитивног развоја и Социо-афективног развоја. Критеријуми се могу односити и на висину оцене.
Студенти других смерова морају да положе обавезне курсеве на Истраживачком смеру основних академских студија и бар два изборна курса које одреди ментор.

Клиничка психологија
Клиничка процена - студент се опредељује за један од четири модалитета:
(1) Роршахов метод мрља од мастила,
(2) Тест тематске аперцепције,
(3) Вештине интервјуисања и
(4) Генограм.

Психотерапијски модалитети - студент се опредељује за један од 4 модалитета:
(1) Психодинамски модалитет (курсеви: а) Психоанализа, б) Критичка психоанализа или в) Аналитичка психологија - Јунговска анализа);
(2) Когнитивно-бихејвиорални модалитет;
(3) Породична терапија и
(4) Конструктивистички модалитет.

Психологија рада
Студент у првом семестру бира један изборни предмет у вредности од 6 кредита или два предмета од 3 бода из групе Психологија рада - изборни предмет 1. Студент у другом семестру бида један изборни предмет у вредности од 6 кредита или два предмета од 3 бода из групе Психологија рада - изборни предмет 2.
Уколико је студент на основним академским студијама полагао предмете који су понуђени као изборни на овом смеру, мора се определити за неке друге.

Психологија образовања
Студент у првом семестру бира један од понуђених предмета из групе Психологија образовања - изборни методолошки предмет.

 

↑↑↑